Kontrolltjänster för kärntekniska anläggningar i drift

Strukturell verifiering och kontroll av kärntekniska anläggningar

Att säkerställa kvaliteten och säkerheten på mekanisk utrustning kräver flera aktiviteter, i flera steg:

 • Konstruktionskontroll, före tillverkningen
 • Kontroll av svetsarbete m.m., under tillverkningen
 • Avsyning och tryckprovning i samband med installation
 • Driftprov i samband med drifttagande
 • Återkommande kontroll
 • Skadeanalyser 

Konstruktionskontroll ett krav vid ändringar

Konstruktionskontrollen, vid ändringar i en anläggning, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:13) anges att ett ackrediterat kontrollorgan ska granska:

 • Konstruktionsspecifikationer, innehållande konstruktionsförutsättningar (KFM)
 • Konstruktionsunderlag
 • Kvalitetsklassning
 • Belastningsunderlag
 • Hållfasthetsanalyser
 • Flödesscheman/ P&I-D
 • Ritningar/ Isometrier
 • Svetsinstruktioner
 • Kontrollplaner och tillhörande instruktioner

För installationer som inte förändrar anläggningen utförs endast de sista fyra punkterna. Oftast används den amerikanska normen ASME (American Society of Mechanical Engineering) vid konstruktionen. I kvalitetsklass 4 kan konstruktionskontrollen utföras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (PED/ AFS 2016:1). 

Kontrollorgan ska användas under tillverkning, installation, drifttagning, återkommande kontroll och skada

Tillverkningskontrollen ska ”säkerställa att det inte kvarstår några fel eller avvikelser som har betydelse för säkerheten”. Detta innebär bl.a. tryckprovning och granskning av dokumentation t.ex. materialintyg, kvalificering av svetsprocesser, OFP och andra kontroller.

Mekanisk utrustning:

Typkontrollintyg kan ersätta den individuella tillverkningskontrollen för serietillverkad utrustning.

Kontroll under installation innebär bl.a. kontroll av att svetsarbeten följer kvalificerade procedurer, dessutom ska företaget som utför svetsningen ha ett certifierat ledningssystem för svetsprocesser enligt EN ISO 3834 och att verkligheten överensstämmer med ritningsunderlag/beräkningar.

Vid drifttagning utförs en avsyning och driftprov, för att säkerställa att konstruktionen inte innebär några oförutsedda termiska expansioner, vibrationer e.dy. Även säkerhetsutrustningens funktion och kapacitet testas.

Återkommande kontroll utförs enligt ett riskbaserat kontrollprogram, med hänsyn till riskerna för radiologiska olyckor. Detta innebär en stor mängd av provningar, tester och avsyningar, för att finna eventuella ”otätheter eller tecken på skadlig påverkan” För system som inte innehåller radioaktivitet, ska Arbetsmiljöverkets regler följas (AFS 2005:3), ”för personalens skydd mot ohälsa och olycksfall”. 

Skadeanalyser utförs vid skador av en mekanisk anordning ”som kan vara orsakade eller ha en tillväxt på grund av driftförhållanden”. Skadetyp, orsak, reparation/utbyte och åtgärder för att undvika upprepad skada, ska analyseras. En skadad anordning får behållas i drift, om ”det visats att tillräckliga säkerhetsmarginaler finns mot brott…”. En sådan analys innehåller bl.a. brottmekaniska beräkningar. 

Kontakta Mathias!

Frågor om TÜV NORD, granskning eller kärnkraft, kontakta mig!

Mathias NaAnsvarig kärnteknik
Mathias har lång erfarenhet inom kärnteknik, främst inom granskning av hållfasthetsanalyser och kontrollprogram.

Tel.: +46 010 474 99 16
mna@tuv-nord.com