VA-verk

VA-verk

VA-verk i Sverige

Ett fungerande avlopps- och vattensystem är en absolut nödvändighet för en fungerande miljö och hälsa för oss som bor i Sverige. Det finns drygt 1750 kommunala vattenverk i Sverige som producerar och renar vatten och avlopp för närmare 9 miljoner människor. Ungefär 10 procent av dessa VA-verk är ytvattenverk. Det är generellt sett stora verk som försörjer större städer. Ytterligare 10 procent filtrerar ytvattnet genom till exempel konstgjorda grusåsar. Detta kallas för konstgjort grundvatten. De övriga 1500 VA-verken är grundvattenverk. I vissa fall där grundvattenkvaliteten är såpass hög att att det pumpas upp direkt som dricksvatten. Endast 250 verk i Sverige producerar vatten till fler än 2000 personer.

Ytvattenverk och grundvattenverk omfattas av dricksvattenföreskrifterna. I stort sett alla hushåll i tätorterna är idag anslutna till kommunala avloppsreningsverk med både biologisk och kemisk rening. Över 700 000 hushåll har enskilt avlopp vilket belastar miljön för sjöar och hav. Sveriges kommuner driver ett omfattande arbete för att förbättra de små avloppen, bland annat genom att bygga ut de kommunala näten till sommarstugeområden som står för en stor del av de enskilda avloppen.

 

Inspektion av VA-verk - ett förbisett område

Inspektion av VA-verk har varit ett förbisett område då tydliga krav saknats. Detta har gjort att flertalet VA-verk idag går på knäna rent kvalitetsmässigt. Stora investeringar kommer behöva göras både för att rusta upp befintliga men också bygga nya. Det gäller då att göra rätt från början så alla relevanta regelverk och föreskrifter tas om hand redan från början. Samtidigt måste vi säkra upp befintliga anläggningar ur driftsynpunkt så anläggningen håller precis så länge som beräknats. På samma gång vill vi säkra upp så det är ordning och reda på all dokumentation redan från start.

Det finns även ett flertal olika certifieringar som är applicerbara till VA-verk samt några som är speciellt viktiga att hålla koll på. Bland annat är ledningssystemet för kvalitetsstyrning, ISO 9001, ISO 14001 för miljöstyrning och vanliga ledningssystem för VA-verk i Sverige. Andra standarder som är speciellt viktiga för vattenverken är svetsstandarderna EN ISO 3834, EN ISO 9606 och EN ISO 15614. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) är ett system för att identifiera, bedöma och förebygga förorening av dricksvatten. Den som producerar dricksvatten är skyldig att upprätthålla en tillfredsställande hygien genom att använda de metoder som finns beskrivna i HACCP. 

Läs om vår referens inom VA-verk

Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Björn WendtssonIWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

Tel.: +46 10 474 99 05
bwendtsson@tuv-nord.com