MENU
VA-verk

VA-verk

VA-verk i Sverige

Ett fungerande avlopps- och vattensystem är en absolut nödvändighet för en fungerande miljö och hälsa för oss som bor i Sverige. Det finns drygt 1750 kommunala vattenverk i Sverige som producerar och renar vatten och avlopp för närmare 9 miljoner människor. Ungefär 10 procent av dessa VA-verk är ytvattenverk. Det är generellt sett stora verk som försörjer större städer. Ytterligare 10 procent filtrerar ytvattnet genom till exempel konstgjorda grusåsar. Detta kallas för konstgjort grundvatten. De övriga 1500 VA-verken är grundvattenverk. I vissa fall där grundvattenkvaliteten är såpass hög att att det pumpas upp direkt som dricksvatten. Endast 250 verk i Sverige producerar vatten till fler än 2000 personer.

Ytvattenverk och grundvattenverk omfattas av dricksvattenföreskrifterna. I stort sett alla hushåll i tätorterna är idag anslutna till kommunala avloppsreningsverk med både biologisk och kemisk rening. Över 700 000 hushåll har enskilt avlopp vilket belastar miljön för sjöar och hav. Sveriges kommuner driver ett omfattande arbete för att förbättra de små avloppen, bland annat genom att bygga ut de kommunala näten till sommarstugeområden som står för en stor del av de enskilda avloppen.

 

Inspektion av VA-verk - ett förbisett område

Inspektion av VA-verk har varit ett förbisett område då tydliga krav saknats. Detta har gjort att flertalet VA-verk idag går på knäna rent kvalitetsmässigt. Stora investeringar kommer behöva göras både för att rusta upp befintliga men också bygga nya. Det gäller då att göra rätt från början så alla relevanta regelverk och föreskrifter tas om hand redan från början. Samtidigt måste vi säkra upp befintliga anläggningar ur driftsynpunkt så anläggningen håller precis så länge som beräknats. På samma gång vill vi säkra upp så det är ordning och reda på all dokumentation redan från start.

Det finns även ett flertal olika certifieringar som är applicerbara till VA-verk samt några som är speciellt viktiga att hålla koll på. Bland annat är ledningssystemet för kvalitetsstyrning, ISO 9001, ISO 14001 för miljöstyrning och vanliga ledningssystem för VA-verk i Sverige. Andra standarder som är speciellt viktiga för vattenverken är svetsstandarderna EN ISO 3834, EN ISO 9606 och EN ISO 15614. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) är ett system för att identifiera, bedöma och förebygga förorening av dricksvatten. Den som producerar dricksvatten är skyldig att upprätthålla en tillfredsställande hygien genom att använda de metoder som finns beskrivna i HACCP. 

Sidor relevanta för dig inom VA-verk

EN 287, EN ISO 9606, EN ISO 14732

EN ISO 9606, EN 287, EN ISO 14732

Läs mer om certifiering av personal som arbetar med svetsning samt standarderna EN 287 eller dess ersättare, EN ISO 9606.
Läs mer om EN 287, EN ISO 9606 och EN ISO 14732
Nya AFS 2017:3

Nya AFS 2017:3, användning och kontroll av trycksatta anordningar

AFS 2017:3 gällande användning och kontroll av trycksatta anordningar trädde i kraft 1 december 2017. Den innebär en del nya förändringar som kan skapa både möjligheter och utmaningar.
Läs mer om nya AFS 2017:3
EN ISO 15614

EN ISO 15614

EN ISO 15614 är en harmoniserad standard som anger metoder för att kvalificera svetsande företags WPQR.
Läs mer om EN ISO 15614
PED och AFS 2005:2 krav för besiktning av trycksatta anordningar

PED

PED är ett europeiskt direktiv för hur tryckkärl och liknande skall tillverkas. Arbetsmiljöverkets implementering av den Europeiska standarden heter AFS 2016:1
Läs mer om PED
ISO 3834 Certifiering för svetsande företag

ISO EN 3834

ISO 3834 är en internationellt godkänd och välkänd ledningssystemstandard för kvalitet för svetsande företag.
Läs mer om ISO 3834
ISO 9001 certifiering

ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för kvalitet, även kallat kvalitetsledningssystem (QMS).
Läs mer om ISO 9001
EN 1090 Certifiering

EN 1090

Tillverkar ert företag byggprodukter är sannolikheten således stor att ni omfattas av dessa krav och måste agera
Läs mer om EN 1090

Björn Wendtsson

IWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

+46 10 474 99 05

bwendtsson@tuv-nord.com

linkedin linkedin.com/in/björn-wendtsson-620547153


Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!