MENU

NFS 2017:5 föreskrift från naturvårdsverket

NFS 2003:24 behandlar skydd mot mark- och vattenföroreningar NFS 2003:24 behandlar skydd mot mark- och vattenföroreningar NFS 2003:24 behandlar skydd mot mark- och vattenföroreningar NFS 2003:24 behandlar skydd mot mark- och vattenföroreningar

NFS 2017:5 är en föreskrift från naturvårdsverket som behandlar skydd mot markföroreningar och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor och kemikalier. Naturvårdsverket är en statlig myndighet som arbetar med miljöfrågor inom Sverige, EU och andra internationella sammanhang. Verket finansieras uteslutande av statliga medel och arbetar med naturvårdsfrågor såsom miljöövervakning, miljöforskning och internationella miljösamarbeten. Naturvårdsverkets arbete styrs av regeringen som varje år utkommer med ett reglerbrev som styr naturvårdsverkets arbete.

Cisternföreskrift och invallning av kemikalier

NFS 2017:5 refereras ibland till som en cisternföreskrift. Föreskriften behandlar till stora delar förvaring av brandfarliga vätskor i cisterner och invallning av kemikalier. Det finns andra reglement som behandlar cisterner. Tillämpningsområdena för föreskriften NFS 2017:5 reglerar förutom brandfarliga vätskor i cisterner och invallning av kemikalier också dessa delar:

  • Förvaring av mer än 1 m3 dielselbrännolja eller spillolja i öppna cisterner i mark samt tillhörande rörledningar och slangledningar.
  • Föreskriften behandlar också marklagda slang- och rörledningar som är anslutna till öppna cisterner med brandfarliga vätskor.
  • Återkommande kontroll och information till tillsyningsmyndigheten vid förvaring av olja eller andra brandfarliga kemikalier i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar. Detta gäller om cisternen håller mer än 1 m3 vätska men mindre än 10 m3 vätska.
  • Om mer än 250 liter brandfarlig vätska hanteras inom ett vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifterna innehåller hårdare krav är det vattenskyddsområdets kravsättning som skall efterlevas.
  • Föreskriften gäller inte tryckbärande anordningar som behandlas av arbetsmiljöverkets föreskrifter eller PED tryckkärlsdirektivet.

NFS 2017:5 i sin helhet finns att tillgå här.

Anmält kontrollorgan

Har du ytterligare frågor angående NFS 2017:5 tveka inte att kontakta TÜV NORD. Vi är ett anmält organ, vilket innebär att vi är ett oberoende kontrollorgan som säkerställer och verifierar att organisationer följer gällande regelverk och direktiv genom certifieringar, kontroller och provningar.

Björn Wendtsson

IWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

+46 10 474 99 05

bwendtsson@tuv-nord.com

linkedin linkedin.com/in/björn-wendtsson-620547153


Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!