MENU

Miljöpolicy

Miljöpolicy Miljöpolicy Miljöpolicy Miljöpolicy

Vad är miljöpolicy?

För att uppnå legitimitet för företag och organisationer i sitt miljöarbete krävs det i dagens företagsklimat konkreta handlingar och riktlinjer. En välarbetad och noga utvecklad miljöpolicy skapar förutsättningar för det.

En miljöpolicy finns till för att visa intressenter till företaget eller organisationen vilka riktlinjer som styr det interna miljöarbetet. Miljöpolicyn bör därmed ta ett helhetsgrepp på den egna verksamheten för att visa transparens gentemot nämnda intressenter som kan vara bland annat kunder, investerare eller myndigheter. En miljöpolicy är generellt ett eget dokument men kan även kombineras med verksamhetens kvalitetspolicy vilket leder till att de viktigaste kvalitetsaspekterna också belyses. Nedan nämns innehåll som kan, eller bör finnas med för att miljöpolicyn ska vara fullständig:

  • Den beskriver hur verksamheten förhåller sig till rådande miljölagstiftning och hur nationella eller internationella miljömål tolkas på företagsnivå.
  • Arbete med energiåtgång och åtgärder som tas för att effektivisera eller minska energi- och resursförbrukning, samt skydda miljön och förebygga risk (krav i ISO 14001).
  • Uppföljning och kartläggning av den miljöpåverkan som åsamkas av den egna verksamheten, tex i form av fordonsflotta, utsläpp och materialförbrukning. Det går även att inkludera leverantörer eller övrig tredje part men det kan vara svårt att genomföra. Åtgärdsplan kan adderas för att visa på att det finns en plan för hur arbetsprocessen ska se ut. Livscykelperspektiv på exempelvis produkten kan adderas, det är krav i ISO 14001 att beakta livscykelperspektiv men är ej ett krav för miljöpolicy.
  • Hur företaget arbetar utifrån miljöcertifieringar och miljöledningssystem för att generera bevis för sitt miljöarbete. Ett vanligt tillvägagångssätt med miljöledningssystem är att implementera och arbeta utifrån miljöpolicy ISO 14001 eller övriga ISO-certifieringar. Vid arbete med miljöledningssystem enligt ISO 14001 inkluderas även en miljöpolicy.
  • Arbete med återvinning av material och källsortering för hela verksamheten. Optimering av materialval med hänsyn till miljöpåverkan, samt förbereda produkten för den dag den inte längre kan användas, alternativt hur livslängden kan ökas genom smart utbyte av förbrukningsdelar.
  • Förklaring av hur miljöarbetet sammanställs i form av hållbarhetsredovisning eller liknande rapport och hur arbetet framöver ska se ut.

Naturvårdsverket tillhandahåller även en lathund för upprättande av miljöpolicy för tjänsteföretag, handelsföretag och varuproducerande företag på deras hemsida som kan ge en tydligare bild. På Naturvårdsverkets hemsida finns även Sveriges miljömål beskrivna, vilka kan ge styrning åt hur miljöpolicyn ska upprättas.

 

Exempel miljöpolicy

Ett exempel på Miljöpolicy från Mekaniska verkstad i Syd (fiktivt bolag)

”1. Vi på Mekaniska verkstad i Syd ska vara en ett medvetet företag som strävar efter att vara moderna och hänga på miljötrender inom branschen. Vi ska agera utifrån gällande lagar och regler för att föregå med gott exempel gentemot intressenter”

”2. Mekaniska verkstad i Syd har tre huvudsakliga områden inom vilka det finns en väsentlig miljöpåverkan. Det är inom energiförbrukning för fastigheter, maskiner och övriga arbetsredskap. Det är inom transport av vår fordonsflotta till och från kunder eller arbetsrelaterade platser. Det är i form av användning av kemikalier och råvaror i produktion.”

"3. Under 2014 sattes ett mål att Mekaniska verkstad ska minska förbrukningen av kemikalier med 30 % fram till år 2020. Under 2016 lyckades vi minska med 7% vilket gör att vi redan nu har uppnått en total minskning med 22 % vilket visar att vi är på god väg mot målsättningen."

”4. För att hantera ovan nämnda miljöpåverkan och för att förbättra miljöarbetet i verksamheten har det tagits beslut enligt följande;

- Det har implementerats ett system för att på ett bättre sätt mäta miljöpåverkan än tidigare vilket leder till ökad insikt och data för att hantera problemet.

- En ombyggnation av fastigheten inom vilken produktion sker är under arbete. Den ska minska energiåtgång och göra produktionen effektivare vilket kan leda till en förbättrad arbetsmiljö.

- Kontinuerlig utbildning för personal och kunder kommer att hållas under året för att stärka kompetensen av kemikaliehantering och på så vis miljöarbetet produktionsavdelningen och i användandefas.

 

Exempel på miljöpolicy ovan innehåller därmed de fyra delar som sammanfattas här nedan:

1. Miljöpolicy: Förklaring av hur verksamheten tänker kring miljöfrågor, vad innebär det utifrån företagets perspektiv. Arbete med eventuella miljöcertifikat och processer som har varit viktiga historiskt och är idag för att kunna bearbeta miljöaspekten och ta miljöhänsyn. 

2. Miljöpåverkan: Konkretisering av vilka processer i verksamheten som har den största och viktigaste miljöpåverkan. Detta för att skapa legitimitet och transparens.

3. Miljömål: Uttalade miljömål som finns i verksamheten. Kan vara både kvalitativa och kvantitativa. 

4. Handlingsplan: Hur ska företaget agera för att uppnå de mål som har satts? Viktigt att visa på att det finns en plan för hur tillvägagångsättet kommer se ut då det skapar legitimitet för organisationen

 

Miljöpolicy ISO 14001

När företag och organisationer väljer att bli miljöcertifierade blir de det vanligast genom certifieringen ISO 14001. ISO-certifieringen 14001 är ett miljöledningssystem som hjälper verksamheter att på ett strukturerat och genomarbetat sätt angripa miljöaspekten. Inkluderat i miljöledningssystemet finns det krav på miljöpolicy och när ackrediterade certifieringsorgan likt TÜV NORD genomför en miljörevision enligt ISO 14001 så granskas kundens miljöpolicy för att se nuläge och förbättringsområden. Innan september 2018 är kravet att företag ska vara certifierade enligt ISO 14001:2015 som är den senaste upplagan av miljöcertifieringen. 

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.