MENU

Miljöledningssystem

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

FN:s klimatkonferens generade 17 hållbarhetsmål, i Sverige har dessa översatts till Agenda 2030 och skall säkerställa en hållbar utveckling avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Miljöfrågor och hållbarhet har tagit allt större plats på ett internationellt plan vilket förändrat marknaden och ställer nya krav på affärsmodeller och företagens ansvar inom sin verksamhet. Sverige anses vara ett av världens ledande länder inom miljöfrågor och utnämndes av det amerikanska universitetet Yale till tredje bästa landet i världen år 2016. Vi på TÜV NORD vill tro på att det finns en korrelation mellan företag som tar ansvar och sköter sin verksamhet och de som presterar positivt finansiellt. Ett certifierat miljöledningssystem är ett steg på vägen för att uppnå en mer hållbar verksamhet och bidrar till goda insikter och ökad hållbar konkurrenskraft för ditt företag.

Miljöledningssystem möjliggör strukturerat miljöarbete Miljöledningssystem möjliggör strukturerat miljöarbete Miljöledningssystem möjliggör strukturerat miljöarbete Miljöledningssystem möjliggör strukturerat miljöarbete
Miljöledningssystem möjliggör strukturerat miljöarbete

Vad är miljöledningssystem?

Ett miljöledningssystem möjliggör strukturerat miljöarbete ditt företag. Begreppet Miljöledningssystem sammanfattar ett arbetssätt för företag och organisationer att effektivisera och strukturera arbetet sett till hela verksamheten och dess processer. Begreppet och det inkluderade arbetet syftar generellt till att styra verksamheten för att på ett organiserat sätt:

 • Skydda miljön genom att reducera företagets negativa miljöpåverkan
 • Förbättra företagets miljöprestanda
 • Utveckling mot ett hållbart och kostnadseffektivt miljöarbete
 • Stärka företagets marknadsposition genom en hållbar verksamhet

Genom att implementera ett miljöledningssystem, eller förbättra ett nuvarande, kan organisationen eller företaget hantera miljöfrågor och miljöaspekter på ett strukturerat och rationellt sätt som följer internationellt accepterade riktlinjer. På så sätt kan resurser läggas där de gör bäst nytta och företaget eller organisationen kan på ett trovärdigt sätt kommunicera information kring sitt miljöarbete och visa på sitt engagemang för miljöfrågor.

Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Sedan 1996 då den första versionen av ISO 14001 publicerades har standarden get den internationellt accepterade strukturen att följa i uppbyggnaden av ett miljöledningssystem. Idag tillämpas 2015 års utgåva av standarden som jämfört med tidigare versioner är mindre detaljfokuserad och mer verksamhetsanpassad. Ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001:2015 bör beakta följande och bygga på PDCA-cykeln:

 • Verksamhetens förutsättningar - Vad är relevant och påverkar
 • Ledarskap - Ansvar och organisationens åtagande
 • Planering av verksamheten- Risker, möjligheter, miljöaspekter, mål och krav
 • Stöd för verksamheten - Resurser, kompetens, kommunikation och medvetenhet
 • Verksamhetens utförande - Styrning, optimering, nödlägen
 • Utvärdering av verksamheten - Mätning, internrevision och ledningens genomgång
 • Ständig förbättring av verksamheten

Vi på TÜV NORD vill hjälpa företag och organisationer att med hjälp av ett uppdaterat och relevant miljöledningssystem strategiskt hantera deras miljöpåverkan och rådande miljöfrågor. Detta för att stärka företagets värdeerbjudande och konkurrenskraft på kort och lång sikt.

Miljömål och handlingsplaner

Med tydliga miljömål ges en förutsättning att prioritera rätt, mäta framstegen och korrigera kursen efterhand som verksamheten utvecklas. Utan miljömål saknas en tydlig riktning, beslut fattas med magkänslan och styrningen av verksamheten blir impulsiv.

ISO 14005:2015 ställer krav på att miljömålen skall ta hänsyn till företagets betydande miljöaspekter och bindande krav, för att målen skall bli ännu mer relevanta bör man beakta de risker och möjligheter som identifierats för verksamheten och beakta hur målen kan integreras i verksamhetens ordinarie processer.

För att nå målen behövs handlingsplaner:

 • Vad skall göras?
 • Vilka resurser krävs?
 • Vem är ansvarig?
 • När skall det vara genomfört?
 • Utvärdering, nåddes målet?

Läs mer TÜV NORDs tjänster inom Certifiering och ladda ner våra vägledningsdokument

Tillvägagångssätt miljöledningssystem

Miljöcertifiering utförs främst av internationellt ackrediterade certifieringsorgan. Att certifiera enligt ISO 14001 är en av de vanligaste miljöcertifieringarna som används idag och ett område där TÜV NORD har bred kunskap.

Processen för att implementera ett miljöledningssystem bygger på att företaget eller organisationen tillsammans med oss utgår ifrån fyra steg (se illustration) för att framgångsrikt implementera ett nytt system eller förbättra det nuvarande. Genom att arbeta utifrån ständiga förbättringar för verksamheten kan processerna förbättras och företaget flytta fram sina positioner på marknaden.

Under 2015 godkändes en ny standard av ISO 14001. Den tidigare standarden av ISO 14001:2012 ersättas då av ISO 14001:2015. För de företag som idag är certifierade är kravet att de måste ha gjort en revision av ledningssystemet enligt ISO 14001:2015 innan september 2018. Du kan läsa mer om de nya kraven på Swedish Standards Institutes hemsida. 

Vi på TÜV NORD vill hjälpa företag och organisationer att med hjälp av ett uppdaterat miljöledningssystem strategiskt hantera deras miljöpåverkan och rådande miljöfrågor. Detta för att stärka företagets värdeerbjudande och konkurrenskraft på kort och lång sikt. 

Mark Shirvani

Revisionsledare
Mark är revisionsledare för CoC FSC® / PEFC, ISO 9001, ISO 14001

+46 (0) 76 118 86 79

mshirvani@tuv-nord.com

Kontakta Mark!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.