MENU

ISO 14001 krav

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

Syftet med att anpassa företaget efter ett ISO 14001 miljöledningssystem är att utreda vilken hänsyn som tas till miljöaspekter i verksamheten. På så vis får företaget en uppfattning över hur stor miljöpåverkan är för respektive arbetsprocess. När faktorerna som har en inverkan på miljön identifieras skall miljömål skapas och följas därefter. För att kunna få märkningen krävs det att företag skapar en manual över hur miljöarbetet går till och sedan ser till att de anställda faktiskt arbetar efter dessa riktlinjer. Följande är exempel på vad som skulle kunna vara ISO 14001 krav (beror dock på vilken verksamhet ni är verksamma inom samt hur er organisationen ser ut):

Exempel på vad som skulle kunna vara ISO 14001 krav
 • Vart tredje år skall en miljöutredning genomföras.
 • Verksamheten behöver kontinuerligt uppdatera regler och policies som är i linje med rådande lagar.
 • Lista alla kemikalier som används i verksamheten och kontinuerligt uppdatera den.
 • Säkerhetsdokument behöver uppdateras löpande.
 • Miljöpolicyn skall vara känd för alla anställda samt uppdateras kontinuerligt.
 • Minst en gång per år skall en internrevision genomföras.
 • Årligen skall miljömål samt handlingsplaner utföras och följas upp som i sin tur leder till en förbättring av verksamheten.
 • Minska CO2 utsläppen 10 % årligen.

 

ISO 14001 krav ISO 14001 krav ISO 14001 krav ISO 14001 krav

Tips på hur ni lyckas bli ISO 14001 certifierade

När ni har bestämt er att ni vill bli certifierade så som tusentals andra företag, finns det ett par punkter som kan vara värt att beakta för att processen skall bli så smidig som möjlig:

 • Engagemang från ledningen – Det har visats sig vara en viktig faktor för att lyckas.
 • Håll nyckelintressenter uppdaterade – Informera hur processen (att bli certifierad) fortlöper eftersom det bidrar till att motivationen ökar hos de anställda. Det kan vara bra att upprätta en plan av aktiviteter vid olika tidpunkter som kommuniceras ut till de anställda.
 • Samarbete mellan avdelningar – Se till att företaget arbetar som ett team.
 • Undersök befintlig verksamhet – Det kan vara så att det mesta redan är på plats för att uppfylla kraven och därmed blir det enklare att identifiera eventuella gap.
 • Prata med kunder och leverantörer – Det skulle kunna vara så att de tillhandahåller viktig feedback kring hur ni kan förbättra er verksamhet och erbjudande.
 • Träna er personal – Viktigt för att medarbetare skall förstå samt kunna ge sina idéer och tankar kring potentiella områden som kan behöva utvecklas.

 

Varför ISO 14001?

Än så länge finns det inga lagar som kräver att företag måste certifieras. Däremot finns det mycket som tyder på att det finns många fördelar (intern länk) vilket väger upp mot eventuella ISO 14001 certifiering kostnader. Dessutom är det flera stora framgångsrika företag så som IBM, 3M, Canon och Philips som anpassat sig efter standarden. Konsumenter blir mer och mer medvetna samt börjar i flera fall kräva att företag tar sitt ansvar för att beakta samt åtgärda processer inom verksamheten som kan påverka miljön negativt.

Det är en del information att ta in, vilket är förståeligt. Implementeringen av miljöledningssystem ISO 14001 i er verksamhet behöver dock inte vara en krånglig process. Ifall ni behöver hjälp eller har några frågor, tveka inte, ta kontakt med oss på TÜV UK redan idag.

 

Varför uppdaterades ISO 14001 till en ny version?

ISO (International organization for standardization) regler kräver att deras standarder revideras under kontinuerlig basis. Detta är för att standarderna måste hållas relevanta gentemot förändringar i vad intressenter förväntar sig samt mot teknologisk utveckling.

 

White paper ISO 14001

Ladda ner vårt white paper kring ISO 14001. Ta reda på hur en certifiering går till, vad ISO 14001 innebär och mycket mer!

Download

Förändringarna i nya ISO 14001:2015

 
Förändring av standarden Hur detta påverkar dig Exempel på hantering

Ingen skillnad på övergripande och detaljerade miljömål utan refererar bara till ”miljömål”. Det är också tydligare krav på ansvar för att målen uppfylls.

Det certifierade företaget ges en större möjlighet att fokusera resurserna på de områden som de anser vara viktiga för framtiden.  Från fokus på interna miljöarbetet till hur företagets produkt gör världen till en bättre plats

Både utgåvan från 2004 och 2015 pratar om att ett miljöledningssystem ska ha miljömässiga fördelar, men kan också vara ekonomiska. 

Arbetar man med exempelvis att minska kassationer så gör man vinster inom kvalitet (rätt från början), miljö (mindre avfall, transporter och energi till produktion) och till slut även en ekonomisk fördel. Utarbeta en plan som är bra för miljön och stärker företaget i stort!
En förtydligad förklaring till varför ett ledningssystem finns och det bakomliggande syftet.  Den röda tråden genom ledningssystemet har förtydligats. Ett gediget grundarbete förespråkas och riskbaserat tänkande har blivit ett krav.

Ett tydligt definierat syfte med med mätbara mål samt kontroll på risker och möjligheter.

ISO 9001 och ISO 14001 bygger nu på samma grundläggande struktur (Annex SL).  De tidigare två ledningssystemen blir nu ett gemensamt där det ena aktivt påverkar det andra och företagets mål. Det finns en större igenkänningsfaktor mellan standarderna vilket underlättar arbetet. Ett integrerat ledningssystem för hela företaget. 
Dokumentationskraven har kraftigt minskat även om krav fortfarande finns på skrivna dokument, exempelvis policy. Företaget är ansvarig för att ledningssystemet är tillräckligt utvecklat, infört och dokumenterat. Hur och vilken rutin som behöver vara dokumenterad och till vilken grad är upp till företaget. Det finns alltså få direkta krav på dokumentation, utan bevis på output är det fundamentalt viktiga.  Se till att gallra bort dokument som ni inte har nytta av och utnyttja ledningssystemet på riktigt!
   

Mark Shirvani

Revisionsledare
Mark är revisionsledare för CoC FSC® / PEFC, ISO 9001, ISO 14001

+46 (0) 76 118 86 79

mshirvani@tuv-nord.com

Kontakta Mark!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.