MENU

Miljöcertifiering

Miljöcertifiering Miljöcertifiering Miljöcertifiering Miljöcertifiering

Miljöcertifiering bevisar och stärker verksamhetens miljöhänsyn

Miljöcertifiering har de senaste åren blivit allt mer vanligt hos både svenska och internationella företag och organisationer. Miljöcertifieringen visar på att miljöpåverkan och relaterade miljöfrågor tas på allvar av aktören och att den åtminstone ska uppfylla den generella kravbilden som gäller. En utav de vanligaste miljöcertifieringssystemen är enligt ISO standard, där ISO 14001 är ett välkänt miljöledningssystem som ofta förekommer.

 

Varför miljöcertifiering?

Det finns flera argument till varför verksamheter gynnas av att bli miljödiplomerade eller miljöcertifierade. En av de främsta anledningarna till att företag och organisationer väljer att bli miljöcertifierade är för att de vill styrka sitt miljöarbete och visa transparens gentemot branschen, kunder och övriga intressenter. Certifieringen ger också ett bättre utgångsläge för företaget att bedriva marknadsföring och ha legitimitet i miljöfrågor och hållbarhetsarbete men det ger också engagemang för miljöfrågor hos personal och skapar förtroende hos kunder. Det kan även vara så att flertalet konkurrenter är miljöcertifierade och då kan företaget hamna i ett sämre konkurrensläge, eller tvärtom ifall de flesta aktörer inte är certifierade kan det finnas utrymme för att öka konkurrenskraften i det egna bolaget. Som nämndes i början av texten finns även miljödiplomering som är ett enklare alternativ till miljöcertifiering men som bygger på riktlinjer från ISO 14001. Miljödiplomeringen ställer mindre krav på skriftliga rutiner, rapportering och dokumentskrivning men ger således även mindre effekt för verksamhetens varumärke. Det är idag vanligt att en miljöcertifiering krävs vid upphandling och i vissa branscher ses det som en hygienfaktor. Verkar din organisation på ett internationellt plan är miljöcertifiering en stor fördel då det är en internationell standard med exempelvis ISO 14001, vilket gör att certifieringen bevisar legitimiteten på flera marknader.

Exempel på miljöcertifieringar

  • Svensk miljöbas – Utför miljödiplomering i syfte att införa ett miljöledningssystem som ska stärka organisationens miljöarbete. Miljödiplomeringen har innefattar en kartläggnings av företagets eller organisationens mijöpåverkan, vägleder i att ta fram handlingsbara miljöförbättringar för verksamheten och utbildning av personal. Efter det genomförs uppföljningar och ytterligare förbättringsåtgärder. I jämförelse med Miljöcertifiering är mijlödiplomering ett simplare tillvägagångssätt vilket nämns ovan.
  • ISO 14001 - Miljöledningsystem är en populär och välkänd certifiering som innebär att verksamheten arbetar för att minska sin negativa miljöpåverkan, sätta målsättningar och utveckla ett progressivt arbetssätt för att arbete med miljöfrågor på ett bra sätt som leder till strategiska fördelar för den egna verksamheten och samhället i stort.
  • ISO 50001 - Energiledningsystem är en certifiering som hjälper verksamheter att kartlägga och ha kontroll över sin energiförbrukning. Den verkar för att implementera ett arbetssätt som innebär systematiska förbättringar över tid för att skapa ett bra system som utnyttjar energin på ett effektivt sätt vilket förbättrar energiprestandan.
  • Svanen – Är en av de mest välkända certifieringarna på den svenska marknaden och har en stor bredd i sin miljöcertifiering. Svanenmärkning lägger fokus vid livscykelperspektiv för produkter och tjänster och de utökar konstant sitt område för vad som certifieras. Nuförtiden är det fler miljöcertifieringar för tjänster än för produkter vilket tyder på en samhällstrend med ökat intresse för stärtkt miljöarbete. Det finns Svanenmärkning för bland annat byggnader, maskiner, olika typer av bränslen, pannor för förbränning, textilier och vitvaror.

Vägen till miljöcertifiering

Hur går en miljöcertifiering hos företag till i praktiken? Aktören som ska utföra miljöcertifieringen av verksamhetens miljöledningssystem måste vara ackrediterat av SWEDAC (Sveriges myndighet för ackreditering) och granskade enligt deras kravbild och riktlinjer. Sedan anlitas ett ackrediterat certifieringsorgan, exempelvis TÜV NORD, för att utföra en miljörevision av företagets eller organisationens samlade processer. TÜV NORD strävar efter att vara en aktör som ger en nyanserad bild av miljöarbetet för att ge ett strategiskt perspektiv som ska leda till att kunden kan stärka sitt erbjudande och bli en starkare aktör i sitt fält.

 

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.