MENU

Svetsarprövning enligt EN ISO 9606, EN 287, EN ISO 14732

EN 287, EN ISO 9606, EN ISO 14732 EN 287, EN ISO 9606, EN ISO 14732 EN 287, EN ISO 9606, EN ISO 14732 EN 287, EN ISO 9606, EN ISO 14732

Standarder för svetsande verksamhet - EN 287, EN ISO 9606, EN ISO 14732

Svetsning är en speciell process då kvalitet inte kan kontrolleras in i det utförda svetsförbandet. Kompetensstyrning och kvalitetssäkring är därför en viktig del i styrningen av den svetsande verksamheten. Styrningen utgörs oftast av tre delar och omfattar då företagets interna kvalitetskrav, tillverkningsprocessen och de anställdas kompetens i form av:

  1. Certifiering av kvalitetsledningssystemet (certifiering mot ISO 3834 och eller ISO 9001)
  2. Kvalificering av svetsproceduren (det ”recept” som används vid svetsning)
  3. Certifiering av den svetsande personalen

När det kommer till certifiering av personal som arbetar med svetsning genomförs detta i form av en svetsarprövning enligt standarden EN 287 eller dess ersättare, EN ISO 9606. Efter genomförd svetsarprövning blir den prövade svetsaren certifierad att utföra svetsning inom den omfattning, sett till material och dimensioner, som provobjektet täcker.

Prövningen kan enkelt beskrivas med följande steg:

  1. Provläggning, dvs svetsning av ett arbetsstycke enligt standarden.
  2. Provning och utvärdering av arbetsstycket, det svetsade förbandets kvalitet undersöks och jämförs mot standardens kvalitetskrav.
  3. Utfärdande av Svetsarprövingsintyg, dvs svetsaren erhåller ett ”körkort” som anger ett giltighetsområde avseende väsentliga svetsparametrar, exempelvis svetsläge, material, svetsmetod och dimensioner.

Kravbilden är förhållandevis bred och gör det möjligt för svetsaren att visa upp sin kompetens i många olika svetsmetoder och i hanteringen av olika material.

EN 9606 och EN 287 avser manuell svetsning, för företag som använder sig av mekaniserad och automatiserad svetsning, exempelvis svetsrobotar, gäller istället EN ISO 14732. Principerna i standarden motsvarar dem i EN ISO 9606 men lägger ett större fokus på inställningar och maskinkännedom jämfört manuell svetsning.

För att säkerställa förtroendet för svetsarprövningen kan den bedömas av ett oberoende organ som kontrollerar provet och godkänner den anställdes testresultat i ett antal olika moment och därefter utfärdar ett svetsarprövningsintyg under ackreditering. 

White paper - svetsarprövning enligt EN ISO 9606

Vad innebär en godkänd svetsarprövning? Ladda ner detta white paper och läs mer om 8 väsentliga parametrar och de vanligaste förekommande kombinationerna. 

Download

Fördelar och vinster

Utöver att svetsarprövningar utfärdade av ett ackrediterat tredjepartsorgan är en grundläggande förutsättning vad gäller AFS 2017:3 trycksatta anordningar och t.ex. kärnkraft och därmed ett inträdeskrav till dessa branscher kan den här typen av personalcertifiering innebära direkta fördelar och vinster för verksamheten som sådan. Tack vare de anställdas kompetens effektiviseras verksamhetens produktivitet och risken för fel och defekter minskar påtagligt, vilket i sin tur minskar onödigt spill och materialkostnader.  

Svetsarprövningar passar företag och verksamheter som vill komma vidare med kvalitetsstyrning och effektivisering av sina produktionsprocesser och som vill säkerställa personalens kompetens och kunskapskrav.

Björn Wendtsson

IWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

+46 10 474 99 05

bwendtsson@tuv-nord.com

linkedin linkedin.com/in/björn-wendtsson-620547153


Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!