MENU

Tryckkärl är det samlade namnet för anordningar som är trycksatta eller tryckbärande och innefattar allt från varmvattenberedare till anordningar i processindustri och kärnkraftverk. Det är också vanligt att tryckkärl finns hos tandläkare, transportnäringen, byggbranschen och på kraft- och reningsverk. Tryckkärl finns med andra ord på väldigt många arbetsplatser.

Föreskrifter för säkerhet

Om ett tryckkärl brister eller på något sätt går sönder kan det få stora, rent livsfarliga konsekvenser. Skulle exempelvis ett rör brista kan farlig gas eller vätska läcka ut och orsaka stora skador. På grund av detta finns det regelverk för tillverkning, underhåll, besiktning och revisionsbesiktning av tryckkärl. Främst är det Arbetsmiljöverket som ger ut regler och föreskrifter för revisionsbesiktning för de allra flesta typer av tryckkärl. Dessa kallas för AFS, och är användbara för företag som i någon mån använder sig utav tryckkärl. Exempel på föreskrifter som rör trycksatta anordningar är AFS 2016:2, AFS 2006:8 och AFS 2016:1.

Även EU har bestämmelser för trycksatta anordningar, dessa kallas för PED . Det finns också föreskrifter från fler myndigheter än arbetsmiljöverket. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har exempelvis föreskrifter för cisterner och tryckkärl och tankar för transport av farligt gods.

Kontroller - företagens skyldighet

Företag som tillverkar eller använder sig av trycksatta anordningar är skyldiga att underhålla sin utrustning och använda sig utav ett ackrediterat kontrollorgan för kontroller. Kontrollerna skall ske under konstruktion, tillverkning och installation av anläggningen. Företagen är också skyldiga att se till att kontroller sker löpande under hela anläggningens livstid. Företag som slarvar med besiktning får betala sanktionsavgifter. Som lägst är sanktionsavgiften 10 000 kr. Syftet med dessa kontroller och besiktningar är att se till att säkerheten på alla anläggningar i Sverige är såpass hög att man kan undvika personskador. Besiktningarna ger också en säkerhet till företagen i den mening att man kan vara säker på att utrustningen på arbetsplatsen inte kommer att gå sönder och störa verksamheten eller produktionen.

 

Revisionsbesiktning av tryckkärl skall utföras när den trycksatta anordningen: 

  • Genomgått större förändring eller reparation
  • Misstänks vara skadad
  • Skall användas med ändrade driftsförhållanden
  • Har flyttats
  • Skall användas efter att livslängden som tillverkaren angivit utgått

Kontakta ett ackrediterat kontrollorgan

Har du frågor som rör tryckkärl, trycksatta anordningar, certifieringar eller regler och föreskrifter för revisionsbesiktning? Kontakta TÜV NORD. Vi är ett ackrediterat kontrollorgan med lång erfarenhet inom branschen. Vi anpassar vår insats efter gällande standarder och ditt företags specifika behov.