MENU

Vad är ISO 14001?

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

ISO 14001 ingår i ISO 14000 serien som handlar om miljöledning. Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land). ISO 14001 vägleder även företag att säkerställa att de följer lagar samt regleringar kring de krav som finns på verksamheter utifrån ett miljöperspektiv. Standarden är också till för att företag ständigt skall kunna förbättra sina verksamheter utifrån miljöanpassade processer.

Riktlinjerna för ISO 14001 skapar i sin tur ett miljöledningssystem som kan integreras i befintlig verksamhet. Detta system kan sedan användas som verktyg när ert företag arbetar med att utveckla era processer. När väl ledningssystemet har införts kan ert företag undersöka ifall ni uppfyller ISO 14001 kraven och därefter låta en extern part revidera er verksamhet och utföra certifieringen åt er.

ISO 14001 är likt ISO 9001 i att de båda typerna handlar om processerna kring hur en produkt produceras oavsett vad det är för produkt. Båda certifikaten utfärdas av en tredjepart och inte av självaste ISO (International Organization for Standardization).

 

Vad är ISO 14001? Vad är ISO 14001? Vad är ISO 14001? Vad är ISO 14001?
Voorlichting ISO 14001 leren kennen

Vilka fördelar finns det av att inneha ett ISO 14001 certifikat?

En ISO 14001 certifiering ger er verksamhet flera fördelar i form av en minskad användning av resurser, lägre kostnader för hantering av avfall och bidrar till en bättre miljö vilket i slutändan påverkar alla. Utöver det leder även ett väl integrerat miljöledningssystem till följande:
 

 • Ökad och förbättrad processeffektivitet
 • Minskade resurser krävs för er verksamhet att leverera
 • Lägre avfallsproduktion i relation till levererad nytta vilket i sin tur leder till lägre kostnader för avfallshantering
 • Ökade förnyelsebara system och resurser

 

 • Ökad trovärdighet och goodwill för ert miljöarbete
 • Ökad kompetens inom organisationen.
 • Stärkt dialog med er målgrupp och era intressenter

 

Vad är det för skillnad på ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015?

Det gick mer än 10 år innan standarden uppdaterades och år 2015 var det dags för ett omtag. Det fanns en ambition att inte slå undan benen för de företag som redan har en ISO 14001:2004 på plats och snarare förbättra genom några kompletteringar. Det kommer dessutom vara enklare för de företag som redan har ett par standarder på plats och bestämmer sig för att även implementera ett miljöledningssystem ISO 14001. Det beror på att den nya standarden har en gemensam struktur med andra standarder vilket innebär mindre dubbelarbete än tidigare, i de fall verksamheten redan har fler ledningssystem på plats. ISO 14001:2015 är även bättre anpassad efter tjänsteföretag och hur industrin ser ut idag. Här är ändringarna som har gjorts:

 • Standarden skall vara enkel att förstå.
 • Ökat fokus på ledarskap vilket innebär att det finns större krav i den senaste versionen på ledningens engagemang.
 • Större fokus på omvärldsfaktorer, konkurrenter och övriga intressenter.
 • Ökat krav i miljöpåverkan som ligger utanför företagets ramar. Det innebär exempelvis att företaget behöver ha koll på sina underleverantörers miljöpåverkan.
 • Större fokus på miljöprestanda, det räcker inte att enbart förbättra det administrativa systemet inom ett företag.

 

Kostnad för att bli ISO 14001 certifierad

Företag bör ha i åtanke att tiden varierar kraftigt mellan olika verksamheter för att anpassa verksamheten efter en standard. Det går således inte att på förhand exakt säga vad kostnaden landar på. Kostnaden för en ISO 14001 certifiering varierar även beroende på antal anställda, företagets omsättning samt hur stort behov som finns för en handledare. Vill ni veta mer hur ni skall gå tillväga för att bli ISO 14001 certifierade så hjälper gärna TÜV NORD er.

 

White paper ISO 14001

Ladda ner vårt white paper kring ISO 14001. Ta reda på hur en certifiering går till, vad ISO 14001 innebär och mycket mer!

Download

Förändringarna i nya ISO 14001:2015

 
Förändring av standarden Hur detta påverkar dig Exempel på hantering

Ingen skillnad på övergripande och detaljerade miljömål utan refererar bara till ”miljömål”. Det är också tydligare krav på ansvar för att målen uppfylls.

Det certifierade företaget ges en större möjlighet att fokusera resurserna på de områden som de anser vara viktiga för framtiden.  Från fokus på interna miljöarbetet till hur företagets produkt gör världen till en bättre plats

Både utgåvan från 2004 och 2015 pratar om att ett miljöledningssystem ska ha miljömässiga fördelar, men kan också vara ekonomiska. 

Arbetar man med exempelvis att minska kassationer så gör man vinster inom kvalitet (rätt från början), miljö (mindre avfall, transporter och energi till produktion) och till slut även en ekonomisk fördel. Utarbeta en plan som är bra för miljön och stärker företaget i stort!
En förtydligad förklaring till varför ett ledningssystem finns och det bakomliggande syftet.  Den röda tråden genom ledningssystemet har förtydligats. Ett gediget grundarbete förespråkas och riskbaserat tänkande har blivit ett krav.

Ett tydligt definierat syfte med med mätbara mål samt kontroll på risker och möjligheter.

ISO 9001 och ISO 14001 bygger nu på samma grundläggande struktur (Annex SL).  De tidigare två ledningssystemen blir nu ett gemensamt där det ena aktivt påverkar det andra och företagets mål. Det finns en större igenkänningsfaktor mellan standarderna vilket underlättar arbetet. Ett integrerat ledningssystem för hela företaget. 
Dokumentationskraven har kraftigt minskat även om krav fortfarande finns på skrivna dokument, exempelvis policy. Företaget är ansvarig för att ledningssystemet är tillräckligt utvecklat, infört och dokumenterat. Hur och vilken rutin som behöver vara dokumenterad och till vilken grad är upp till företaget. Det finns alltså få direkta krav på dokumentation, utan bevis på output är det fundamentalt viktiga.  Se till att gallra bort dokument som ni inte har nytta av och utnyttja ledningssystemet på riktigt!
   

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com