MENU

Riskbedömning för trycksatta anordningar och samspelet mellan människa, teknik och organisation

Riskbedömning är den process en arbetsgivare regelbundet ska genomföra för att undersöka, bedöma och åtgärda risker inom en verksamhet och dess arbetsmiljö. En riskbedömning ska inte växlas ihop med en riskanalys som är det inledande momentet i riskbedömningen.

Riskbedömning är den process en arbetsgivare regelbundet ska genomföra för att undersöka, bedöma och åtgärda risker inom en verksamhet och dess arbetsmiljö. En riskbedömning ska inte växlas ihop med en riskanalys som är det inledande momentet i riskbedömningen.

En riskanalys består av informationsinsamling, riskidentifiering och riskuppskattning. En riskbedömning syftar till den kompletta processen som kan sammanfattas i fyra steg:

 • Undersöka
 • Riskbedöma
 • Åtgärda
 • Kontrollera/Utvärdera

Riskbedömningar kan och bör genomföras inom en verksamhets samtliga områden. Från riskbedömningar inom arbetsmiljön till organisatoriska och sociala förhållanden. Det existerar inga särskilda krav för hur en riskbedömning bör se ut och genomföras. Kontakta TÜV NORD när ditt företag behöver stöd eller hjälp med att planera och genomföra en riskbedömning på arbetsmiljö, organisatoriska eller sociala förhållanden.

Den obligatoriska riskbedömningen för trycksatta anordning

När det kommer till trycksatta anordning behöver det genomföras en ingående riskbedömning innan de sätts i drift. Detta är ett krav från Arbetsmiljöverket då trycksatta anordningar anses vara högriskkonstruktioner som verksamheten och personalen måste vara införstådda med dess risker och hanteringen av dem.

Vilken typ av klassificering den trycksatta anordningen har innebär olika kravbilder för användning och kontroll. De tre besiktningsklasserna är: A, B och C. C ej har en besiktningsplikt.

Föreskriften AFS 2017:3 som behandlar användningen och kontrollen av trycksatta anordningar ställer följande krav på ägaren av den specifika anläggningen:

 • En förteckning skall finnas över anläggningens alla trycksatta anordningar inom klassificeringarna A och B
 • Det skall finnas ett program för utförandet av riskbedömningar och dokumentation om tidigare regelbundet genomförda riskbedömningar för klassificeringarna inom A och B
 • Riskbedömning och dokumentering skall genomföras på trycksatta anordning som inte tillhör klassificeringarna A eller B. Anledningen till detta är för att konstatera om de specifika trycksatta anordningarna behöver fortlöpande tillsyn och/eller dokumentering över resterande livslängd
 • Förändras anläggningens risknivå, som vid till exempel reparation eller nybyggnation, skall riskbedömningen antingen förnyas eller kompletteras
 • Riskbedömningen skall ha gett upphov till ett åtgärdsprogram vars syfte är att hantera riskerna

Samspelet mellan människa, teknik och organisation

En viktig detalj att ha i åtanke när en riskbedömning utförs är samspelet mellan människa, teknik och organisation och allt de innebär. Vid olyckor eller sjukdom pekas individ och den mänskliga faktorn ofta ut som ensam orsak till att situationen uppstått. Detta är sällan fallet. I det stora hela är de grundläggande orsakerna ofta en kombination av alla tre.

Därav är det av relevans att vara medveten och förstå hur teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation samspelar och påverkar oss på en fysisk, organisatorisk och social nivå:

 • Organisationen: En organisation styrs av externa krav som lagar och regler, samt interna krav som rutiner, instruktioner, checklistor och riktlinjer
 • Människan: En människa är en social varelse som behandlar själva informationen. En individ behöver röra på sig och återhämta sig. Samtidigt har den ett behov av återkoppling angående sina handlingar. En människa är anpassningsbar.
 • Tekniken: Teknik ska vara egensäker, konstruerade för den aktuella uppgiften, anpassad för användaren, konsekvent och förutsägbar. Den ska också kunna ge återkoppling och vara tolerant mot fel samt ge möjlighet till korrigering då fel beslut tagits.

Värdeadderande inspektion och certifiering med TÜV NORD

Behöver ditt företag hjälp med en certifiering eller stöd i att planera och genomföra handlingsplanen för er obligatoriska riskbedömning för trycksatta anordningar? Kontakta TÜV NORD, eller besök vår hemsida för mer information.