MENU

Riskbedömning och handlingsplan

Riskbedömning och handlingsplan Riskbedömning och handlingsplan Riskbedömning och handlingsplan Riskbedömning och handlingsplan

Handlingsplan för att underlätta riskbedömningen

Syftet med att ta fram en handlingsplan i samband med en riskbedömning är att rangordna de olika identifierade potentiella farorna efter låg och hög risk. Detta är för att veta vilka delar som bör fokuseras på vid en bedömning. Eftersom att rankingen kan uppfattas vara subjektiv är det viktigt att involvera flera personer för att sträva efter en så objektiv bedömning som möjligt av hur stor risken är för respektive potentiella faror.

 

Kategorisering av potentiella faror vid riskbedömning

De eventuella faror som kan uppstå är bra att dela in i olika risknivåer för att hjälpa er att veta vilka områden som behöver prioriteras. Följande kan användas som riskbedömning och handlingsplan.

Väldigt låg risk

Dessa risker anses vara acceptabla och inga åtgärder behöver vidtas mer än att man behöver se till att inte risknivån ändras till det högre. Låg risk Inga åtgärder behöver vidtas bortsett från ifall de kan göras till en låg kostnad. Att försöka reducera dessa risker är låg prioritet. Men som ovan bör organisationen se till att inte risknivån ökar.

Medelstor risk

Det bör göras en bedömning om man kan sänka nivån av riskerna inom den här kategorien till en tolererbar nivå. Däremot är det viktigt att beakta vilka de eventuella kostnaderna skulle bli i de fall man beslutar att vidta åtgärder. Kontrollen över risknivån bör beaktas så att inte risknivån ökar.

Hög risk

I dessa fall krävs det att man vidtar åtgärder för att reducera risknivån. I vissa fall kan rådande arbetsaktivitet bli tvunget att pausas tills man har kommit på ett säkrare sätt att arbeta på. Det är även här viktigt att hålla kontroll över risknivån så att den inte stiger.

Väldigt hög risk

Dessa risker är oacceptabla och arbetsaktiviteter förknippade med potentiella faror inom denna kategori måste stoppas tills en lösning på ett säkrare arbetssätt implementeras. I de fall det inte går att reducera risknivån måste arbetet fortsätta att vara förbjudet.

Vem skall genomföra riskbedömningen?

Nivån av kompetens för att genomföra en riskbedömning och handlingsplan beror på vad företaget har för behov. Ett företag som arbetar i en kontorsmiljö har generellt sett mindre risker att beakta än ett företag som arbetar på exempelvis en byggnadsplats. I en högriskverksamhet behövs i vissa fall kompetens från en specialist. Oavsett vad för typ av arbetsmiljö ett företag omges av, behöver en person eller de personer som skall göra riskbedömningen ha kunskap om processer och riskhantering. Det kan ofta vara fördelaktigt att fördela arbetet på ett team. Ifall en specialist behövs kan ert företag behöva extern hjälp. TÜV NORD hjälper er gärna om ni har frågor eller behöver stöttning.

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com