MENU

ISO 9001 för små och medelstora företag

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

Att som företag tillförskaffa sig en ISO 9001 certifiering behöver inte nödvändigtvis innebära att ett företag måste genomgå några större förändringar. Därför är det viktigt att företag genomför en nulägesanalys av hur verksamheten bedrivs idag genom att kartlägga vilka områden som redan uppfyller kraven enligt standarden. I flera fall behöver enbart en del förändringar genomföras i befintliga arbetssätt för att uppfylla kraven inom ISO 9001 för små och medelstora företag (SME). Genom att ta reda på vilka krav av standarden som redan uppfylls blir det även enklare för er att identifiera vad som saknas. Råd som kan vara till hjälp i detta arbete för SMEs beskrivs nedan.

 

ISO 9001 för små och medelstora företag ISO 9001 för små och medelstora företag ISO 9001 för små och medelstora företag ISO 9001 för små och medelstora företag

7 steg att följa för små och medelstora företag vid implementering av ISO 9001

Det finns flera sätt för hur ett mindre företag kan införa ett kvalitetsledningssystem enligt standard ISO 9001. Följande är ett exempel på vilka steg som bör beaktas oavsett typ av företag, inklusive produktproducerande, tjänsteproducerande eller ideella organisationer. Som stöd till införandet av ISO 9001 för små och medelstora företag kan följande 7 steg beaktas.

Steg 1: Engagera högsta ledningen och sätt mål med arbetet.

Steg 2: Fastställ huvudprocesserna (företagets viktigaste) och samverkan som krävs för att uppfylla kvalitetsmålen.

Steg 3: Inför och styr kvalitetsledningssystemet och dess processer (med diverse metoder för processtyrning).

 

 

Steg 4: Komplettera och anpassa systemet så att kraven i ISO 9001 uppfylls.

Steg 5: Inför att färdigställa systemet är det viktigt att utbilda personalen och verifiera att processerna fungerar på rätt sätt.

Steg 6: Övervaka och utveckla kvalitetsledningssystemet.

Steg 7: Låt en tredjepart certifiera kvalitetsledningssystemet (certifieringsorgan).

 

Fördelar internt med att inneha ISO 9001 certifiering

Genom optimerade och konsekventa processer blir det enklare för anställda att göra rätt från början. Varje anställd får en tydligare bild av vad som krävs i deras roll genom ett tydligare system. Det blir även enklare för anställda att agera ifall saker och ting går fel eftersom ledningssystemet är anpassad efter snabb respons. Ett ledningssystem kan även möjliggöra för bättre mätning och tydligare rapportering.

 

Externa fördelar med att erhålla en ISO 9001 märkning

Att inneha en certifiering visar på att ditt företag är en seriös aktör eftersom att ISO 9001 är ett erkänt kvalitetsledningssystem över hela världen. Genom att företaget ständigt förbättrar och utvecklar sina processer för att behålla sin märkning kan det även leda till en ökad nivå av kundtillfredsställelse vilket i sin tur leder till större vinst samt stabilitet för er verksamhet. Dessutom är det ofta krav på ISO 9001 certifiering från flera aktörer som potentiella kunder och samarbetspartners. Ett företags produkter vinner också större förtroende om företaget innehar en certifiering. Tveka inte att kontakta oss idag om ni har några funderingar. 

 

White paper ISO 9001

Ladda ner vårt white paper kring ISO 9001. Ta reda på hur en certifiering går till, vad ISO 9001 innebär och mycket mer! 

Download

Förändringarna i nya ISO 9001:2015

 
Förändring av standarden Hur detta påverkar dig Exempel på hantering

Mycket tydligare krav på högsta ledningen. Begreppet ”ledningens representant” är borta.

Roller och ansvar måste förtydligas i flera led. Företagsledningens åtagande omformuleras med krav på ledningens engagemang.  Ledningen är kort sammanfattat ytterst ansvarig för ledningssystemet och dess output.

Ledningssystemets kontext och omgivning förändras med ett bredare perspektiv. 

Kräver en bredare blick över företags omgivning och faktorer som påverkar ledningssystemet. Intressenter som aktieägare och medarbetare är två exempel. Kvaliteten och hur man styr den är inte bara reglerat till innanför företagets fyra väggar. En genomarbetad affärsplan med bland annat SWOT- och PESTEL-analys där det riskbaserade tänkandet är övergripande. 
En förtydligad förklaring till varför ett ledningssystem finns och det bakomliggande syftet.  Den röda tråden genom ledningssystemet har förtydligats. Ett gediget grundarbete förespråkas och riskbaserat tänkande har blivit ett krav.

Ett tydligt definierat syfte med med mätbara mål samt kontroll på risker och möjligheter.

ISO 9001 och, ISO 14001 bygger nu på samma grundläggande struktur (Annex SL).  De tidigare två ledningssystemen blir nu ett gemensamt där det ena aktivt påverkar det andra och företagets mål. Det finns en större igenkänningsfaktor mellan standarderna vilket underlättar arbetet. Ett integrerat ledningssystem för hela företaget. 
Dokumentationskraven har kraftigt minskat även om krav fortfarande finns på skrivna dokument, Policy exempelvis. Företaget är ansvarig för att ledningssystemet är tillräckligt utvecklat, infört och dokumenterat. Hur och vilken rutin som behöver vara dokumenterad och till vilken grad är upp till företaget. Det finns alltså få direkta krav på dokumentation utan bevis på output är det fundamentalt viktiga.  Se till att gallra bort dokument som ni inte har nytta av och utnyttja ledningsysstemet på riktigt!
   

Mark Shirvani

Revisionsledare
Mark är revisionsledare för CoC FSC® / PEFC, ISO 9001, ISO 14001

+46 (0) 76 118 86 79

mshirvani@tuv-nord.com

Kontakta Mark!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.