ISO 9001 krav

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering.

För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

 

 

 

 

Inom vissa branscher är det ett krav att inneha standarden ISO 9001. Det är en av världens mest använda standard för kvalitetsprocesser. Det finns i nuläget 1,1 miljoner certifikat som är utfärdade i 188 länder, varav 5000 av dessa finns i Sverige. Syftet, oavsett om det krävs eller inte, med att bli certifierad enligt ISO 9001 är främst för att öka kvalitén för de produkter och tjänster ett företag erbjuder för att i sin tur förbättra kundtillfredsställelsen. 

Varför skall ni certifiera er enligt ISO 9001?

Att inneha den här standarden kan vara en kritisk förutsättning för att vara leverantör beroende på vilken typ av verksamhet ni bedriver. Oavsett verksamhet och bransch, kan vilket företag som helst bli certifierade. Det är en stämpel som uppvisar att företaget uppfyller en viss standard gällande kvalitet och att de ständigt utvecklas. Det finns forskning som pekar på att certifierade företag presterar bättre gällande produktkvalitét, marknad, finansiella resultat, daglig verksamhet och kundnöjdhet än de företag som inte är certifierade (Psomas, 2013; Kafetzopoulos, 2014). Med det sagt finns det incitament för företag att skaffa sig ett certifikat enligt ISO 9001 oavsett om branschen kräver det eller inte.

 

ISO 9001 krav ISO 9001 krav ISO 9001 krav ISO 9001 krav

Vilka ISO 9001 krav finns?

Ni som är inne och läser undrar säkert; men vad behöver göras för att bli certifierad enligt ISO 9001? Det finns flera krav att beakta och nedan följer ett par utdrag.

Planering, stöd och förutsättningar

Till att börja med är det viktigt att företaget analyserar omvärlden, vilket innefattar trender, konkurrenter och interna faktorer. Det behöver analyseras för att ta reda på vilka element som kan påverka (bland annat risker) ledningssystemets kapacitet i att uppnå önskvärda resultat. Vidare behöver företag skapa planer för ansvar, tidsplaner, resursbehov och aktiviteter vilka sedan skall genomföras. I det fall det framöver sker förändringar i ledningssystemet skall det utföras på ett planerat sätt. Företaget behöver också kartlägga resurser som behövs vilket omfattar personal, infrastruktur, processmiljö, övervakning och mätning. Företaget skall även avgöra vilken intern och extern kommunikation som är relevant. Upprättning av mätbara kvalitetsmål samt dokumentation skall upprättas för uppföljning.

 

Ledarskap, prestanda och förbättringar

Ledningen skall på ett tydligt sätt visa på åtagande i arbetet med ledningssystemet och även skapa en policy vilket skall överensstämma med företagets målsättning samt strategiska arbete. Det är viktigt att det regelbundet skall ske interna revisioner på ett objektivt och oberoende sätt. Företaget skall även kontinuerligt arbeta med faktabaserat underlag för att utveckla och förbättra verksamheten. Rutin skall dessutom finnas för att kunna undvika avvikelser samt att vidta åtgärder för att förhindra dessa i framtiden.

 

Stöttning vid anskaffning av en ISO 9001 certifiering

Det är ett många specifika krav som behöver tas i beaktning för att uppnå ISO 9001 (ledningssystemstandard för kvalitet) och därmed erhålla ett certifikat. Det kan låta som en överväldigande process men det är därför vi på TÜV NORD är här för att hjälpa er. Om ni tycker att det låter bra så undrar ni säkert vad en ISO 9001 certifiering kostnad landar på. Svaret blir att det beror på hur ditt företag ser ut gällande antal anställda, hur många siter och komplexiteten av produkten och vilka behov som finns. Ni får gärna kontakta oss så kan någon av våra experter ge er en estimering över telefon eller mail.

 

White paper ISO 9001

Ladda ner vårt white paper kring ISO 9001. Ta reda på hur en certifiering går till, vad ISO 9001 innebär och mycket mer! 

Förändringarna i nya ISO 9001:2015

 
Förändring av standarden Hur detta påverkar dig Exempel på hantering

Mycket tydligare krav på högsta ledningen. Begreppet ”ledningens representant” är borta.

Roller och ansvar måste förtydligas i flera led. Företagsledningens åtagande omformuleras med krav på ledningens engagemang.  Ledningen är kort sammanfattat ytterst ansvarig för ledningssystemet och dess output.

Ledningssystemets kontext och omgivning förändras med ett bredare perspektiv. 

Kräver en bredare blick över företags omgivning och faktorer som påverkar ledningssystemet. Intressenter som aktieägare och medarbetare är två exempel. Kvaliteten och hur man styr den är inte bara reglerat till innanför företagets fyra väggar. En genomarbetad affärsplan med bland annat SWOT- och PESTEL-analys där det riskbaserade tänkandet är övergripande. 
En förtydligad förklaring till varför ett ledningssystem finns och det bakomliggande syftet.  Den röda tråden genom ledningssystemet har förtydligats. Ett gediget grundarbete förespråkas och riskbaserat tänkande har blivit ett krav.

Ett tydligt definierat syfte med med mätbara mål samt kontroll på risker och möjligheter.

ISO 9001 och, ISO 14001 bygger nu på samma grundläggande struktur (Annex SL).  De tidigare två ledningssystemen blir nu ett gemensamt där det ena aktivt påverkar det andra och företagets mål. Det finns en större igenkänningsfaktor mellan standarderna vilket underlättar arbetet. Ett integrerat ledningssystem för hela företaget. 
Dokumentationskraven har kraftigt minskat även om krav fortfarande finns på skrivna dokument, Policy exempelvis. Företaget är ansvarig för att ledningssystemet är tillräckligt utvecklat, infört och dokumenterat. Hur och vilken rutin som behöver vara dokumenterad och till vilken grad är upp till företaget. Det finns alltså få direkta krav på dokumentation utan bevis på output är det fundamentalt viktiga.  Se till att gallra bort dokument som ni inte har nytta av och utnyttja ledningsysstemet på riktigt!
   

Kontakta oss för ytterligare frågor om ISO 9001

Address

Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingborg

TÜV NORD ScandinaviaBesök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20 | 252 27, Helsingborg

Tel.: +46 (0) 10 474 99 00
sweden@tuv-nord.com