MENU

EN 1090 – Kvalitetssäkring av stål och aluminiumkonstruktioner

Bärande konstruktioner av stål eller aluminium kan ofta vara säkerhetskritiska komponenter i en byggnad. För att säkerställa dessa komponenters kvalitet och funktion har EU lagstiftat om grundläggande säkerhetskrav för byggnadsprodukter, CPR 305/2011.

EN 1090-serien är den standard som beskriver hur dessa konstruktioner bör utföras för att uppfylla kraven i EU föreskriften. Del 2 och 3 berör kvalitetskrav för stål respektive aluminiumkonstruktioner, del 1 beskriver hur överensstämmelse med kraven skall intygas av tillverkaren.

Intygandet av konstruktionens förmåga att uppfylla de grundläggande säkerhetskraven skall göras i form av en prestandadeklaration med tillhörande CE-märkning, tillverkaren tar därmed ansvar för att produkten uppfyller ställda krav. För att få utfärda denna CE-märkning krävs av dig som tillverkare att ditt system för kvalitetssäkring av produkten under produktion (FPC-system) är certifierat av ett anmält organ.

Om produkterna som ditt företag tillverkar består av stål eller aluminium, har en bärande funktion, är tillverkad i din fabrik och är installerad på permanent basis så talar mycket för att produkten omfattas av CPR och EN 1090. Din produkt skall därmed CE-märkas och ditt kvalitetsledningssystem "certifieras" mot EN 1090-1.

EN 1090 och CPR introducerar ett flertal nya begrepp jämfört boverkets tidigare system, för dig som tillverkare kan det därmed vara lämpligt att bekanta sig med följande begrepp.

EXC

EXC är förkortning för begreppet Execution Class (utförandeklass). Beroende av vilken typ av produkt du tillverkar kommer det ställas olika kvalitetskrav på produkten, tillverkar du takstolar till en stor arena eller trappor till privatpersoner ställs olika krav.

Det finns fyra olika klasser EXC1 - EXC4, den fjärde omfattar de mest säkerhetskritiska komponenterna. Vilken klass din produkt skall ligga i beror av konsekvensen av ett haveri samt produktens komplexitet och användningsområde, mer stöd för val av EXC återfinns i EN 1090-2 (-3) bilaga B och Eurocode EN 1990:2002. Vilken klass en produkt hamnar i är avgörande för vilken omfattning som krävs av ditt FPC system.

FPC

FPC är förkortning för Factory Production Control (System för tillverkningskontroll) dvs, tillverkarens kvalitetsledningssystem för att säkerställa produktens kvalitet genom tillverkningsförfarandet. Beroende av EXC klass skall systemet inkludera allt från kontrakts och teknisk genomgång inför tillverkning till slutkontroll och leverans av den färdiga produkten.

Vid en certifiering, eller mer korrekt, intygande om överensstämmelse mot EN 1090-1 är det tillverkarens FPC och implementering av systemet, dvs, användningen av systemet i den dagliga verksamheten, som det anmälda organet bedömer. Anses FPC systemet garantera att byggprodukterna tillverkas enligt kraven i EN 1090-2 (-3) på ett repetitivt sätt och därigenom kontinuerligt uppfyller de grundläggande säkerhetskraven ges tillverkaren rätt att CE märka sina byggprodukter och kan därmed sälja dem inom EU.

Ledningssystem för svetsning

Svetsning anses vara en speciell process vars resultat aldrig fullständigt kan kontrolleras och verifieras. För företag som arbetar med svetsning inom sitt FPC-system ställs därmed ganska omfattande krav.

Svetsning skall utföras enligt ett kvalitetsledningssystem som säkerställer produktens förväntade egenskaper, ett system för att uppfylla detta är EN ISO 3834, detta är även den standard som refereras i EN 1090-serien. EN ISO 3834 påminner i sin struktur mycket om EN 1090 certifiering och framställer krav på hela processen, från kontraktsgenomgång till slutprodukt. EN ISO 3834 har dock tydligare kopplingar till ett kvalitetsledningssystem, typ ISO 9001, för en mer övergripande styrning av företagets kvalitetsarbete istället för de detaljerade produktkrav som framgår i EN 1090. Principen att en svets inte vet vad den håller ihop, lyser tydligt igenom och därmed är kraven av mer systemövergripande karaktär.

Alla företag omfattas inte av CE märkningskravet från CPR och EN 1090, men för tillverkare av lastbärande stål eller aluminiumkonstruktioner är det viktigt att komma vidare och förstå kraven i EN 1090. Om du vill veta mer om ISO-certifiering för företag kan du kontakta oss på TÜV NORD. Vi är ett anmält organ som kan hjälpa er hela vägen fram till certifiering. På vår webbplats hittar du också mer information om de olika stegen i EN 1090 certifiering.