MENU

Ledningssystem är en bra lösning för företag som vill öka sin effektivitet. Ett verktyg för att tillgodose kundernas förväntningar på både dina tjänster och dina produkter. Ett av de mest kända och vanligast förekommande ledningssystemen i Sverige är miljöledningssystemet ISO 14001.

Ledningssystemet - vid rätt tillfälle och på rätt plats

Ett ledningssystem är mer än bara en certifiering för att visa miljöansvar eller kompetens inom ett visst område. Det ger ledningen för ett företag möjligheten att se till att rätt sak sker vid rätt tillfälle och på rätt plats. De allra största områdena inom ledningssystem är miljö och kvalitet, men även arbetsmiljö är en växande gren. Andra områden för ledningssystem är bland annat energi, vägtrafiksäkerhet och informationssäkerhet. Det finns även system som riktar sig mot specifika branscher såsom svets och industri med mera.

Det som förenar alla typer av certifieringar av ledningssystem är att de eftersträvar och ställer krav på förbättringar. Det betyder att de innefattar planering av mål och processer, strategier för hur dessa mål och processer skall implementeras, utvärdering och analys av de brister som finns inom organisationen samt hur dessa brister skall korrigeras.

Ledningssystem ger affärsnytta

Det är frivilligt för företag att införa ledningssystem. Dock så väljer allt fler företag att införa ett eller flera ledningssystem för att svart på vitt kunna uppvisa ett kvitto på att de efterlever de krav som finns inbyggda i systemet. Det är också vanligt att kunder har som kravbild att deras leverantörer är certifierade enligt ett specifikt ledningssystem. Förutom kraven från kunder finns det en bevisad affärsnytta med ledningssystem. Företag som implementerat ett ledningssystem upplever att ledningen får en bättre överblick av organisationen och att processerna inom företaget blir mer tydliga och naturliga att följa. En annan positiv aspekt är att ett ledningssystem skapar en bättre sammanhållning på företaget eftersom det skapas ett gemensamt mål att arbeta mot.

Ackrediterade företag utför certifieringar

För att ett företag skall få utföra certifieringar av miljöledningssystem måste de vara ackrediterade av Swedac, vilket är Sveriges myndighet för kvalitet och säkerhet. Myndigheten ser till och kontrollerar att de företag som är ackrediterade efterlever de höga krav som finns i internationella standarder och regelverk. Ett av de företag i Sverige som är ackrediterade av Swedac är TÜV NORD.

Om din organisation eller ditt företag är intresserade av att ansöka om ISO-certifiering av ledningssystem, kontakta TÜV NORD så hjälper de dig att svara på eventuella frågor.