MENU

Vad är ISO 9001?

ISO är en förkortning som står för International Organisation for Standardization. Serienummer 9000 innebär att det här är ett certifikat som ingår i området kvalitetsledning och idag finns det fyra standarder inom denna kategori. ISO 9001 är en internationell ledningssystemstandard vars syfte är att agera som stöd för att kontinuerligt förbättra samt utveckla företag och dess ledningssystem. Vidare bygger standarden på 7 grundläggande principer av kvalitetssäkring för ett företags verksamhetsprocesser.

Principerna är följande:
 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering


Standarden och dess principer berör ett stort spann av aktiviteter i ett företag. Allt från hur ni som anställda undviker driftstörningar eller hur ni svarar i telefon när en kund ringer. För att ett företag skall bli certifierade behöver ett antal krav uppfyllas. Exempel på krav är utvärdering av leverantörer, genomföra minst en internrevision, revidering av kundtillfredsställelse, bedriva avvikelsehantering och förbättringsverksamhet. Kraven ingår i ovan nämnda 7 grundprinciper. Den senaste uppdateringen uppdaterades år 2015 och benämns ibland som ISO 9001:2015.

 

Vad är ISO 9001 Vad är ISO 9001 Vad är ISO 9001 Vad är ISO 9001

Vad är ISO 9001:2015? Och hur skiljer sig det gentemot ISO 9001:2008?

Tidigare nämnda principer är baserade på ISO 9001:2015 och skiljer sig något från den tidigare versionen som senast uppdaterades 2008. Anledningen till att man uppdaterar standarden beror på att krav från samhället, medarbetare, kunder och regleringar ständigt förändras. Tidigare versioner av nuvarande certifikat var dessutom framförallt anpassade efter industriverksamheter. Idag är standarden anpassad till alla möjliga verksamheter oavsett storlek eller om de erbjuder tjänster eller produkter. Förändringarna omfattar bland annat bredare strategiskt grepp, ett större fokus på ledarskap, justering av riskhantering och en högre flexibilitet gällande krav på dokumenthantering.

ISO 9001:2008 skiljer sig även gentemot ISO 9001:2015 gällande dess principer vilka bestod av följande 8 grundprinciper:

 1. Ledarskap
 2. Kundfokus
 3. Processinriktning
 4. Systemangreppssätt för ledning
 5. Medarbetarnas engagemang
 6. Faktabaserade beslut
 7. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
 8. Ständiga förbättringar

 

Fördelar med ISO 9001 certifiering

Att inneha ISO 9001 ledningssystemstandard för kvalitet visar på att företaget är engagerade i att överträffa sina kunders förväntningar genom att kontinuerligt förbättra sina processer både internt och externt. Det finns mängder med fördelar med att ett företag skaffar sig en ISO 9001 certifiering. Vilka fördelar som ert företag kommer få ta del av beror på vilken situation ni befinner er i samt vilken inriktning ni väljer att arbeta efter i ert kvalitetsarbete. Nedan följer några generella exempel på fördelar med att bli certifierade:

 • Färre missförstånd och därmed färre korrigeringar samt reklamationer
 • Medarbetare involveras i företagets kvalitetsarbete
 • Uppfyller kunder och leverantörers krav på certifikat
 • Proaktivitet istället för justering i efterhand
 • Kvalitetsstämpel för företagets produkter
 • Uppmuntrar ledningen till att kontinuerligt arbeta med utveckling
 • Ökad kundtillfredsställelse
 • En förbättring av den interna kommunikationen

 

ISO 9001 metoden

Denna standard är baserad på en processinriktad metodik vilket inkluderar de fyra stegen planera, utför, uppföljning och agera, som är viktiga att beakta när ISO 9001 skall implementeras i ert system.

Plan

Etablera mål för varje delområde och fördela ansvarsområde hos varje medarbetare.

Utför

Arbeta mot de mål som sattes i planeringsstadiet.

Uppföljning

När väl processen är på plats är det viktigt att övervaka och undersöka att processerna faktiskt fungerar enligt uppsatta mål.

Agera

Ifall det finns gap som inte fungerar som de skall enligt målen, identifiera vad som behöver göras samt genomför dessa för att förbättra processen.

 

White paper ISO 9001

Ladda ner vårt white paper kring ISO 9001. Ta reda på hur en certifiering går till, vad ISO 9001 innebär och mycket mer! 

Download

Förändringarna i nya ISO 9001:2015

 
Förändring av standarden Hur detta påverkar dig Exempel på hantering

Mycket tydligare krav på högsta ledningen. Begreppet ”ledningens representant” är borta.

Roller och ansvar måste förtydligas i flera led. Företagsledningens åtagande omformuleras med krav på ledningens engagemang.  Ledningen är kort sammanfattat ytterst ansvarig för ledningssystemet och dess output.

Ledningssystemets kontext och omgivning förändras med ett bredare perspektiv. 

Kräver en bredare blick över företags omgivning och faktorer som påverkar ledningssystemet. Intressenter som aktieägare och medarbetare är två exempel. Kvaliteten och hur man styr den är inte bara reglerat till innanför företagets fyra väggar. En genomarbetad affärsplan med bland annat SWOT- och PESTEL-analys där det riskbaserade tänkandet är övergripande. 
En förtydligad förklaring till varför ett ledningssystem finns och det bakomliggande syftet.  Den röda tråden genom ledningssystemet har förtydligats. Ett gediget grundarbete förespråkas och riskbaserat tänkande har blivit ett krav.

Ett tydligt definierat syfte med med mätbara mål samt kontroll på risker och möjligheter.

ISO 9001 och, ISO 14001 bygger nu på samma grundläggande struktur (Annex SL).  De tidigare två ledningssystemen blir nu ett gemensamt där det ena aktivt påverkar det andra och företagets mål. Det finns en större igenkänningsfaktor mellan standarderna vilket underlättar arbetet. Ett integrerat ledningssystem för hela företaget. 
Dokumentationskraven har kraftigt minskat även om krav fortfarande finns på skrivna dokument, Policy exempelvis. Företaget är ansvarig för att ledningssystemet är tillräckligt utvecklat, infört och dokumenterat. Hur och vilken rutin som behöver vara dokumenterad och till vilken grad är upp till företaget. Det finns alltså få direkta krav på dokumentation utan bevis på output är det fundamentalt viktiga.  Se till att gallra bort dokument som ni inte har nytta av och utnyttja ledningsysstemet på riktigt!
   

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.