MENU

ISO 9001 Checklista

Företag som använder sig av föregående ISO 9001:2008 är rekommenderade att vidta åtgärder eftersom att den versionen slutar gälla efter september 2018. Använd er av följande ISO 9001 checklista för att vidta rätt åtgärder vid transformering till den senaste version ISO 9001:2015:

 • Identifiera de organisatoriska gapen som behöver åtgärdas för att anpassas efter de nya riktlinjerna.
 • Utveckla en implementationsplan.
 • Tillhandahåll relevant träning för alla parter som är involverade i att påverka företagets effektivitet på ett eller annat vis.

 

 • Uppdatera nuvarande kvalitetshanteringssystem för att möta de nya kraven och se till att verifiera att dessa åtgärder faktiskt är mer effektiva än befintliga.
 • Vid behov, ta kontakt med ett certifieringsorgan för att få hjälp med transformationen till den nya standarden.

 

ISO 9001 checklista ISO 9001 checklista ISO 9001 checklista ISO 9001 checklista

Ny version av ISO 9001

Den senaste uppdateringen antogs av CEN (European Committee for Standardization) den 14e september 2015. De justeringar som genomförts i den senaste versionen innefattar bland annat förtydligande krav på ledningsgrupper när det gäller åtaganden i frågor som rör ledningssystem. Ett sätt att säkerställa att det här efterlevs är att stämma av tillsammans med ledningsgruppen hur de i praktiken skall agera för att uppfylla de nya kraven. Som stöd vid implementering av standarden kan du använda dig av följande ISO 9001:2015 checklista.

 • Det är viktigt att säkerställa att ledningsgruppen engagerar sig och stöttar under processens gång.
 • Involvera hela företaget genom god intern kommunikation.
 • Jämför befintligt kvalitetsledningssystem med de nya kraven för ISO 9001.
 • Be era kunder och leverantörer om feedback på ert nuvarande kvalitetsledningssystem.
 • Bilda en grupp av medarbetare som får ansvar för att implementera de nya justeringarna som behöver göras. 

 

 • Kartlägg vilka medarbetare som ansvarar för vad och under vilken period.
 • Anpassa ISO 9001 till er verksamhet.
 • Motivera anställda genom utbildning och incitament för att delta i processen.
 • Sprid kunskap kring standarden och uppmuntra personal till att utbilda sig till interna kontrollanter som kontinuerligt granskar systemet.
 • Inspektera kvalitetsledningssystemet regelbundet och se till att ständigt förbättra det.

 

Vad menas med process och hur går ISO 9001-processen till?

En organisation består till stor del av en serie processer som interagerar. En process består av aktiviteter där resurser (exempelvis människor eller maskiner) används för att transformera “inputs” till “outputs”. Standardens syfte är att hantera samt förbättra ett företags olika processer.

Detta görs genom att på ett övergripande plan följa fem steg:

1. Identifiering av organisationens viktigaste processer.

2. Definiera och utveckla standarder för dessa processer.

3. Bestäm hur ni skall mäta samt utvärdera respektive process.

4. Dokumentera förloppet som resulterar i önskad kvalitet enligt uppsatta mål.

5. Utveckla förloppet på kontinuerlig basis.

 

Hur ser ISO 9001:2015 processen ut?

Enligt ovan nämnda krav skall företag upprätta, införa och på kontinuerlig basis förbättra sitt kvalitetsledningssystem. Företag behöver således även säkerställa vilka processer som är nödvändiga för kvalitetsledningssystemet, samt hur de skall tillämpas inom hela organisationen. 

Följande är viktigt att beakta:

 • Fastslå vilka underlag som behövs samt vad förväntade resultat för hur dessa processer borde vara.
 • Lista upp ordningsföljd för processerna samt hur de skall samverka.
 • Bestäm hur ni skall säkerställa att målen med respektive process uppfylls genom relevanta KPI:er.
 • Ta reda på vilka resurser som behövs för processerna och säkerställ att de är tillgängliga.
 • Fördela ansvar och befogenheter för respektive process.
 • Fastslå hur hantering av risker och möjligheter går tillväga.
 • Utvärdera om processerna behöver justeras för att ge avsedda resultat.
 • Förbättra processerna och kvalitetssystemet regelbundet.
 • Dokumentera tillämpning av processer samt att processerna utförs enligt plan.

 

White paper ISO 9001

Ladda ner vårt white paper kring ISO 9001. Ta reda på hur en certifiering går till, vad ISO 9001 innebär och mycket mer! 

Download

GAP-analys

Med GAP-analysen utvärderar vi ert nuläge och identifierar vad som redan finns på plats och vad som behöver förändras.

Förändringarna i nya ISO 9001:2015

 
Förändring av standarden Hur detta påverkar dig Exempel på hantering

Mycket tydligare krav på högsta ledningen. Begreppet ”ledningens representant” är borta.

Roller och ansvar måste förtydligas i flera led. Företagsledningens åtagande omformuleras med krav på ledningens engagemang.  Ledningen är kort sammanfattat ytterst ansvarig för ledningssystemet och dess output.

Ledningssystemets kontext och omgivning förändras med ett bredare perspektiv. 

Kräver en bredare blick över företags omgivning och faktorer som påverkar ledningssystemet. Intressenter som aktieägare och medarbetare är två exempel. Kvaliteten och hur man styr den är inte bara reglerat till innanför företagets fyra väggar. En genomarbetad affärsplan med bland annat SWOT- och PESTEL-analys där det riskbaserade tänkandet är övergripande. 
En förtydligad förklaring till varför ett ledningssystem finns och det bakomliggande syftet.  Den röda tråden genom ledningssystemet har förtydligats. Ett gediget grundarbete förespråkas och riskbaserat tänkande har blivit ett krav.

Ett tydligt definierat syfte med med mätbara mål samt kontroll på risker och möjligheter.

ISO 9001 och, ISO 14001 bygger nu på samma grundläggande struktur (Annex SL).  De tidigare två ledningssystemen blir nu ett gemensamt där det ena aktivt påverkar det andra och företagets mål. Det finns en större igenkänningsfaktor mellan standarderna vilket underlättar arbetet. Ett integrerat ledningssystem för hela företaget. 
Dokumentationskraven har kraftigt minskat även om krav fortfarande finns på skrivna dokument, Policy exempelvis. Företaget är ansvarig för att ledningssystemet är tillräckligt utvecklat, infört och dokumenterat. Hur och vilken rutin som behöver vara dokumenterad och till vilken grad är upp till företaget. Det finns alltså få direkta krav på dokumentation utan bevis på output är det fundamentalt viktiga.  Se till att gallra bort dokument som ni inte har nytta av och utnyttja ledningsysstemet på riktigt!
   

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.