MENU

Funktionell säkerhet med IEC 61508

Funktionell säkerhet med IEC 61508:2015 Funktionell säkerhet med IEC 61508:2015 Funktionell säkerhet med IEC 61508:2015 Funktionell säkerhet med IEC 61508:2015

IEC 61508:2015, standard för icke-mekaniska säkerhetssystem

IEC 61508 är en standard framtagen av International Electrotechnical Commission som ämnar sätta upp ett ramverk för hur olika elektriska och/eller datorsystems funktionella säkerhet bör hanteras i maskiner. IEC 61508:2015 (tidigare IEC 61508:2010) gäller för säkerhetsrelaterade system i maskiner när ett eller flera av dessa system innehåller elektriska och/eller elektroniska och/eller programmerbara elektroniska (E /E/PE) enheter.

Standarden gäller för icke-mekaniska säkerhetssystem och processer i maskiner. Den blir en viktig delkomponent i att hålla system och processer igång med hög tillförlitlighet och säkerhet.

Funktionell säkerhet, enligt IEC 61508 defineras som: ” Is the part of the overall safety that depends on a system or equipment operating correctly in response to its inputs”. Alltså den övergripande säkerheten som är beroende av ett system eller utrustning som arbetar korrekt enligt dess ingångsvärden. Den funktionella säkerheten ska detektera problem och sedan hantera dem (eliminera eller minimera). Detta innebär att standarden är applicerbar inom i princip all industri som använder sig av elektronisk utrustning som inte är 100% mekanisk (om än den är grundad i processindustrin) och standarden täcker hela säkerhetslivscykeln. Den används främst dock inom tyngre industri som olja och gas, processanläggningarkärnkraft samt energi och kraftvärme

Exempel på funktionell säkerhet

Exempel på funktionell säkerhet där IEC 61508:2015 gäller, som är aktiv (ej passiv):

  1. Detektering av rök med hjälp av sensorer och efterföljande aktivering av brandskyddssystem som hanterar risken
  2. Aktiveringen av en nivåbrytare i en tank som innehåller en brandfarlig vätska när en potentiellt farlig nivå har uppnåtts. Ventil stängs för att förhindra att ytterligare vätska kommer in i tanken och därigenom förhindras att vätskan i tanken överflödas.
  3. Turbinkontroll
  4. Signalsystem för järnvägen
  5. Hantering av gasbrännare
  6. Kylanläggningar
  7. Pannor

Identifieringen av er funktionella säkerhet görs generellt genom en HAZARD-analys som tydliggör om den funktionella säkerheten måste övervägas.

Vi på TÜV NORD har god erfarenhet och granskar era befintliga system så det följer IEC 61508. Vi kan också stötta er i framtaget av systemet för att hela tiden följa standardens krav och förväntningar.

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com