Tlakové nádoby

Tlakové zariadenia - Notifikovaná osoba č. 0045

Vykonávame posudzovanie zhody tlakových zariadení podľa smernice 97/23/EC ako notifikovaná osoba pod číslom 0045 s poverením našej materskej organizácie TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG.

Vykonávame:

  • ES – preskúšanie návrhu,
  • ES – preskúšanie typu,
  • ES – overovanie výrobku,konečné posúdenie,
  • posudzovanie systému kvality výrobcov tlakových zariadení,
  • certifikácia postupov pre nerozoberateľné spoje,
  • certifikácia pracovníkov pre vykonávanie nerozoberateľných spojov (zváranie, spájkovanie),
  • zabezpečujeme európske schválenie pre materiály,
  • posudzovanie spôsobilosti výrobcov kovových materiálov a polotovarov (špecifikácia posúdenia systému kvality s ohľadom na vyrábané materiály).

Tlakové zariadenia sú regulované smernicou európskeho parlamentu a rady 97/23/EC. Táto smernica bola implementovaná do právneho systému Slovenskej republiky vo forme zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyššie uvedená legislatíva sa týka navrhovania, výroby, skúšania a posudzovania zhody tlakových zariadení a zostáv s najvyšším pracovným tlakom PS vyšším ako 0,5 bar.

Tlakové zariadenia zahŕňajú:
Nádoby, potrubia, bezpečnostné príslušenstvo a tlakové príslušenstvo Zostava znamená niekoľko kusov tlakových zariadení zmontovaných výrobcom tak, aby tvorili jednotný a funkčný celok.

Tlakové zariadenia sa kategorizujú podľa grafov uvedených v prílohe II. Smernice 97/23/EC alebo vyššie uvedeného zákona. Podľa kategórie zvolí výrobca príslušný modul posudzovania zhody. Pre kategórie II. a vyššie je pre posudzovanie zhody nutná súčinnosť s notifikovanou osobou. Jednotlivé postupy zhody sú v prílohe č. III smernice. Výstupom je vždy prehlásenie o zhode (vydáva výrobca) a príslušný výstupný dokument notifikovanej osoby podľa príslušného modulu posudzovania zhody.

Naša spoločnosť je notifikovaná na všetky moduly posudzovania zhody podľa vyššie uvedenej legislatívy.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikáciaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 6380
info.sk@tuv-nord.com