Služby v priemysle

Služby v priemysle

TÜV NORD má dlhoročné skúsenosti aj s neautorizovanými činnosťami v priemysle. Ide najmä o energetický, chemický, petrochemický, strojárenský a atómový priemysel. Takýmito činnosťami sú najmä služby, kedy klientovi tím odborníkov a expertov TÜV NORD zastrešuje technickú pomoc a podporu od návrhu až po uvedenie do prevádzky technického celku pri investičných výstavbách. Do tejto kategórie sa zaraďujú služby určené pre investora, prevádzkovateľa, dodávateľa a ide najmä o nasledovné služby:
 

 • Nezávislý dozor, technická pomoc a výkon kontrolných činností pri výstavbe strojných, tlakových alebo iných typov zariadení pre chemický, potravinársky, energetický alebo hutný priemysel, atď.
 • Posúdenie zvyškovej životnosti zariadení na základe meraní a výpočtov metódami konečných prvkov.
 • Technická pomoc v oblasti národnej a európskej legislatívy v oblasti vyhradených technických zariadení.
   

Nezávislý dozor, technická pomoc a výkon kontrolných a inšpekčných činností možno rozdeliť do niekoľkých etáp:

1. Posúdenie vhodnosti technických riešení v časti návrhu projektu

 • Technická pomoc v procese návrhu a spracovania technických riešení stavebnej časti.
 • Technická pomoc vo fáze posúdenia návrhu mechanickej časti a vhodnosti použitých materiálov a technológií výroby a mechanických zariadení.
 • Technická pomoc v procese návrhu a spracovania technických riešení v časti elektro a MaR.

Všeobecne ide o:

 • kontrolu a posúdenie technickej dokumentácie (detail designu), vrátane výpočtov
 • analýzu rizík
 • overovanie realizovateľnosti a technických rizík projektu
 • počiatočnú podpornú činnosť pri uzatváraní zmlúv a objednávok
 • kontrolu možnosti plnenia požiadaviek miestnych predpisov
 • kontrolu zmluvného zabezpečenia realizácie projektu na strane zákazníka / dodávateľa.

2. Pomoc pri príprave technickej dokumentácie pre proces výstavby

Fáza spracovania technickej dokumentácie v oblastiach:

 • Stavebnej časti (schválenie plánov kvality, posúdenie technickej dokumentácie, schválenie plánov kontrol a skúšok atď.).
 • Strojnej časti (plány kvality, konzultačná činnosť pri príprave výrobnej dokumentácie, schválenie technologických postupov montáže, schválenie WPQR, WPS, postupov nedeštruktívneho skúšania, rozsahu skúšania zvarových spojov, atď., tak aby dokumentácia svojim obsahom spĺňala legislatívne a technické požiadavky z hľadiska bezpečnosti prevádzky a životnosti zariadenia.).
 • Elektro časti a MaR (plány kvality, posúdenie technickej dokumentácie, kontrola dodanej dokumentácie k nakupovaným zariadeniam a komponentom, schválenie plánov kontrol a skúšok, atď.).

3. Pomoc pri hodnotení subdodávateľov

Výkon interných auditov dodávateľských firiem zameraných na proces výroby a vedenia dokumentácie. Inšpekcie a dozor v priebehu výroby / montáže, vrátane kontroly kvality a plnenia dodávok konečnej prebierky zariadenia podľa predpisov a kontraktu.

4. V procese výstavby

 • Kontrola plnenia harmonogramu prác, rozpracovanosti a dodávok od výroby, stavby až po uvedenie do prevádzky.
 • Technický dozor v priebehu realizácie projektu.
 • Zabezpečenie kvalifikovaného personálu podľa požiadaviek na činnosti (kvalita, inšpekcie zváračských prác, zváracie práce, dozor tlakových častí, strojné zariadenia, ...).
 • Záverečná kontrola dokumentácie, sprievodnej technickej dokumentácie (STD).
 • Odborná pomoc pri uvádzaní technických zariadení do prevádzky.

Jednotlivé fázy vieme zastrešiť ako celok, alebo aj jednotlivo kvalifikovaným personálom s dlhodobými skúsenosťami.

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.Dúbravská cesta 2, SK - 841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 6380
info.sk@tuv-nord.com