MENU
  1. Systémy manažérstva
  2. Manažérstvo kvality

Systém manažérstva kvality (SMK)

V podnikaní, tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni je kladený zvýšený dôraz na plnenie jasne definovaných noriem v oblasti manažérskych systémov, ako záruka poskytovanej kvality produktov a služieb.

Systém manažérstva kvality, ktorý je funkčný a efektívny, zabezpečujúci výkonnosť realizačných procesov umožňuje prispôsobiť individuálne služby poskytované spoločnosťou presne požiadavkám a potrebám konkrétneho zákazníka.

Preto systém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001 je ideálnou základňou pre deklarovanie kompetentnosti a odbornosti moderných spoločností všetkých veľkostí vo všetkých oblastiach priemyslu, hospodárstva a služieb.

Zavedenie a certifikácia SMK podľa tejto normy ponúka nasledovné výhody

 • Udržiavané zabezpečenie kvality dodávok produktov a služie
 • Odhaľovanie možností na zlepšenie výkonnosti a znižovanie nákladov
 • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov
 • Zvyšovanie spokojnosti zamestnancov
 • Vylepšenie podnikového imidžu
 • Minimalizáciu rizík
 • Väčšiu efektivitu vynakladaných zdrojov v prostredníctvom zlepšenia procesov
 • Konkurenčná výhoda na trhu
 • Plnenie špecifických (individuálnych) požiadaviek zákazníka

Vnútorné pracovné postupy a zodpovednosti sú podrobne posudzované, rovnako ako procesy, ktoré regulujú spoluprácu so zákazníkmi a obchodnými partnermi. To znamená, že kvalita všetkých procesov v rámci spoločnosti je optimalizovaná.

Certifikácia spoločnosti podľa požiadaviek ISO 9001 od TÜV NORD CERT vedie k dlhodobému zabezpečeniu kvality, efektívnemu riadeniu a zväčšuje rešpekt, dôveru a spokojnosť zákazníkov.

Cesta k Vášmu certifikátu

 • Zavedenie systému manažérstva kvality
 • Certifikačný audit podľa ISO 9001
  1. etapa - preskúmanie pripravenosti organizácie
   posúdenie príručky kvality a celej dokumentácie systému manažérstva kvality
  2. etapa - vykonanie auditu na mieste, zhodnotenie zavedenia dokumentácie systému manažérstva kvality do praxe v procesoch spoločnosti a jeho účinnosti, poukázanie na silné stránky a možnosti zlepšenia, vypracovanie správy z auditu.

 • Posúdenie a uvoľnenie certifikačného postupu, registrácia spoločnosti v databáze TÜV NORD CERT
 • Vystavenie certifikátov potvrdzujúcich zhodu s požiadavkami certifikačnej normy (jazyky nemčina, angličtina, slovenčina, resp. ďalší zvolený jazyk) na obdobie platnosti 3 rokov
 • Ročné dozorné audity

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details