Manažérstvo kvality

Systém manažérstva kvality (SMK)

V podnikaní, tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni je kladený zvýšený dôraz na plnenie jasne definovaných noriem v oblasti manažérskych systémov, ako záruka poskytovanej kvality produktov a služieb.

Systém manažérstva kvality, ktorý je funkčný a efektívny, zabezpečujúci výkonnosť realizačných procesov umožňuje prispôsobiť individuálne služby poskytované spoločnosťou presne požiadavkám a potrebám konkrétneho zákazníka.

Preto systém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001 je ideálnou základňou pre deklarovanie kompetentnosti a odbornosti moderných spoločností všetkých veľkostí vo všetkých oblastiach priemyslu, hospodárstva a služieb.

Zavedenie a certifikácia SMK podľa tejto normy ponúka nasledovné výhody

 • Udržiavané zabezpečenie kvality dodávok produktov a služieb
 • Odhaľovanie možností na zlepšenie výkonnosti a znižovanie nákladov
 • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov
 • Zvyšovanie spokojnosti zamestnancov
 • Vylepšenie podnikového imidžu
 • Minimalizáciu rizík
 • Väčšiu efektivitu vynakladaných zdrojov v prostredníctvom zlepšenia procesov
 • Konkurenčná výhoda na trhu
 • Plnenie špecifických (individuálnych) požiadaviek zákazníka

Vnútorné pracovné postupy a zodpovednosti sú podrobne posudzované, rovnako ako procesy, ktoré regulujú spoluprácu so zákazníkmi a obchodnými partnermi. To znamená, že kvalita všetkých procesov v rámci spoločnosti je optimalizovaná.

Certifikácia spoločnosti podľa požiadaviek ISO 9001 od TÜV NORD CERT vedie k dlhodobému zabezpečeniu kvality, efektívnemu riadeniu a zväčšuje rešpekt, dôveru a spokojnosť zákazníkov.

Cesta k Vášmu certifikátu

 • Zavedenie systému manažérstva kvality
 • Certifikačný audit podľa ISO 9001
  1. etapa - preskúmanie pripravenosti organizácie
   posúdenie príručky kvality a celej dokumentácie systému manažérstva kvality
  2. etapa - vykonanie auditu na mieste, zhodnotenie zavedenia dokumentácie systému manažérstva kvality do praxe v procesoch spoločnosti a jeho účinnosti, poukázanie na silné stránky a možnosti zlepšenia, vypracovanie správy z auditu.

 • Posúdenie a uvoľnenie certifikačného postupu, registrácia spoločnosti v databáze TÜV NORD CERT
 • Vystavenie certifikátov potvrdzujúcich zhodu s požiadavkami certifikačnej normy (jazyky nemčina, angličtina, slovenčina, resp. ďalší zvolený jazyk) na obdobie platnosti 3 rokov
 • Ročné dozorné audity

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstvaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 7014
info.sk@tuv-nord.com