MENU
    1. Systémy manažérstva
    2. Environmentálne manažérstvo

Systém environmentálneho manažérstva (SEM)

Dnešná doba prináša narastajúci globálny záujem o ochranu životného prostredia, naliehavé riešenie problémov trvalo udržateľného rozvoja života na Zemi a s tým súvisiacu požiadavku, aby organizácie znižovali nepriaznivé dopady svojich činností, výrobkov a služieb na životné prostredie a preukazovali výsledky zlepšovania v tejto oblasti.

Požiadavky právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia sa neustále sprísňujú a ich plnenie si vyžaduje stále väčšiu náročnosť na zabezpečenie zdrojov. Zabezpečenie plnenia požiadaviek jednotlivých dielčích právnych predpisov však nezaručuje komplexný a účinný prístup k ochrane životného prostredia oproti prístupu k ochrane životného prostredia založeného na systémovom manažérskom prístupe.

Jednou z možností ako zabezpečiť účinnejší a efektívnejší prístup k ochrane životného prostredia vo firme, získať vyšší environmentálny kredit a konkurenčnú výhodu na národnom aj medzinárodnom trhu, je zaviesť a certifikovať systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001.

Systém environmentálneho manažérstva tvorí

neoddeliteľnú súčasť celkového systému manažérstva organizácie, podporuje ochranu životného prostredia a zdravia pred možnými negatívnymi vplyvmi činností, výrobkov a služieb. Systém ovplyvňuje organizačnú štruktúru, plánovacie a kontrolné činnosti, zdroje, zodpovednosti, pracovné postupy, procesy a zdroje pre plnenie environmentálnej politiky, cieľov a zabezpečenie kontinuálneho zlepšovania starostlivosti o životné prostredie organizácie.

Výhody zavedenia a certifikácie SEM:

  • zabezpečenie súladu požiadaviek starostlivosti o životné prostredie podniku s jeho ekonomickými cieľmi
  • zvýšenie úrovne plánovania, vykonávania a kontrolnej činnosti organizácie v oblasti ochrany životného prostredia, realizáciou vhodných environmentálnych cieľov, programov v súlade s dostupnosťou zdrojov organizácie
  • zvýšenie účinnosti dodržiavania požiadaviek právnych predpisov pre oblasť ŽP platných pre podnik
  • identifikovanie príležitostí na úsporu nákladov v oblasti spotreby materiálov, energií, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a v ďalších činnostiach súvisiacich so zabezpečovaním ochrany ŽP v podmienkach organizácie
  • zabezpečenie trvalého zlepšovania starostlivosti o životné prostredie
  • zainteresovanie vrcholového manažmentu do ochrany životného prostredia, vedúcich a zamestnancov na všetkých organizačných úrovniach firmy

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.