Environmentálne manažérstvo

Systém environmentálneho manažérstva (SEM)

Dnešná doba prináša narastajúci globálny záujem o ochranu životného prostredia, naliehavé riešenie problémov trvalo udržateľného rozvoja života na Zemi a s tým súvisiacu požiadavku, aby organizácie znižovali nepriaznivé dopady svojich činností, výrobkov a služieb na životné prostredie a preukazovali výsledky zlepšovania v tejto oblasti.

Požiadavky právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia sa neustále sprísňujú a ich plnenie si vyžaduje stále väčšiu náročnosť na zabezpečenie zdrojov. Zabezpečenie plnenia požiadaviek jednotlivých dielčích právnych predpisov však nezaručuje komplexný a účinný prístup k ochrane životného prostredia oproti prístupu k ochrane životného prostredia založeného na systémovom manažérskom prístupe.

Jednou z možností ako zabezpečiť účinnejší a efektívnejší prístup k ochrane životného prostredia vo firme, získať vyšší environmentálny kredit a konkurenčnú výhodu na národnom aj medzinárodnom trhu, je zaviesť a certifikovať systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001.

Systém environmentálneho manažérstva tvorí

neoddeliteľnú súčasť celkového systému manažérstva organizácie, podporuje ochranu životného prostredia a zdravia pred možnými negatívnymi vplyvmi činností, výrobkov a služieb. Systém ovplyvňuje organizačnú štruktúru, plánovacie a kontrolné činnosti, zdroje, zodpovednosti, pracovné postupy, procesy a zdroje pre plnenie environmentálnej politiky, cieľov a zabezpečenie kontinuálneho zlepšovania starostlivosti o životné prostredie organizácie.

Výhody zavedenia a certifikácie SEM:

  • zabezpečenie súladu požiadaviek starostlivosti o životné prostredie podniku s jeho ekonomickými cieľmi
  • zvýšenie úrovne plánovania, vykonávania a kontrolnej činnosti organizácie v oblasti ochrany životného prostredia, realizáciou vhodných environmentálnych cieľov, programov v súlade s dostupnosťou zdrojov organizácie
  • zvýšenie účinnosti dodržiavania požiadaviek právnych predpisov pre oblasť ŽP platných pre podnik
  • identifikovanie príležitostí na úsporu nákladov v oblasti spotreby materiálov, energií, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a v ďalších činnostiach súvisiacich so zabezpečovaním ochrany ŽP v podmienkach organizácie
  • zabezpečenie trvalého zlepšovania starostlivosti o životné prostredie
  • zainteresovanie vrcholového manažmentu do ochrany životného prostredia, vedúcich a zamestnancov na všetkých organizačných úrovniach firmy

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstvaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 7014
info.sk@tuv-nord.com