MENU

Automobilový priemysel

Certifikácia podľa IATF 16949 je veľkým prínosom pre každého dodávateľa automobilového priemyslu

IATF 16949: základ trvalého úspechu

Vysoké nároky zákazníkov na kvalitu, spoľahlivosť, bezpečnosť, ale i servis automobilov nie je možné dlhodobo plniť bez systémových opatrení vykonaných u výrobcov a dodávateľov do automobilového priemyslu. Nároky na kvalitu ešte zvyšuje i konkurencia medzi výrobcami automobilov, ktorí prenášajú svoje požiadavky na dodávateľov, ale i konkurencia medzi dodávateľmi. Tieto náročné požiadavky pomôže plniť len systém manažérstva kvality vybudovaný na rovnako náročných základoch. Kto chce byť dodávateľom do automobilového priemyslu, musí bezpodmienečne plniť požiadavky všeobecne uznávaných štandardov - takým je i norma IATF 16949.

IATF 16949: norma popisujúca vyspelé manažérstvo kvality

Cieľom certifikácie je preukázať na základe overenia, že systém manažérstva kvality je funkčný a účinný a zákazníci môžu s dôverou očakávať požadovanú a stálu úroveň kvality produkcie. Takéto overenie svedčí i o tom, že vaša spoločnosť je spôsobilá plniť doplňujúce špecifické požiadavky automobilového odvetvia a zákazníkov.

Certifikátom IATF 16949 vydaným certifikačnou spoločnosťou TÜV NORD CERT môže vaša spoločnosť v konkurenčnom boji preukázať súlad s celosvetovo uznávanými normami kvality uplatňovanými v automobilovom priemysle. Vysokú váhu certifikátom IATF 16949 garantuje i efektívny dohľad vykonávaný IATF.

Certifikát IATF 16949 posilňuje dôveru vo vašu spôsobilosť, zvyšuje vašu konkurencieschopnosť a v konečnom dôsledku tak môže pomôcť znížiť počet auditov druhou stranou a zákazníckych návštev.

Postup certifikácie podľa IATF 16949 sa delí na niekoľko fáz

Po fáze dopytu a ponuky nasleduje uzatvorenie zmluvy na základe objednávky. Samotný certifikačný postup začína preskúmaním špecifických údajov, ktoré vaša spoločnosť poskytne TÜV NORD CERT v rámci prípravy auditu. Na základe týchto údajov a preskúmania pripravenosti, ktoré prebehne v priestoroch vašej spoločnosti (1. etapa auditu) sa určí základná spôsobilosť na certifikáciu. Zároveň s auditom na mieste vo vašej spoločnosti sa preskúma dokumentácia vášho systému manažérstva kvality a príslušné procesy z hľadiska ich zhodnosti s predpismi. O výsledku obdržíte správu. Ak je vaša spoločnosť vyhodnotená ako "pripravená", nasleduje certifikačný audit (2. etapa auditu). Tento audit sa podrobne pripraví, pričom sa berú do úvahy vaše špecifické činnosti manažérstva kvality. Časový priebeh auditu je zachytený v pláne auditu. Ak audit neodhalí nezhody, vypracuje sa správa z auditu a audítori odporučia udelenie certifikátu. V prípade výskytu nezhôd nasleduje bezprostredne po audite obdobie manažérstva nezhôd, ktoré trvá maximálne 3 mesiace.

Po kontrole a uvoľnení procesu zo strany certifikačného miesta sú vydané certifikáty. Počas trojročnej doby platnosti certifikátu je potrebné raz do roka vykonať dozorný audit.

10 krokov potrebných na získanie certifikátu:

  1. dopyt, príprava výberového konania,
  2. zmluva o certifikácii,
  3. preskúmanie pripravenosti na mieste: "1. etapa auditu",
  4. posúdenie spôsobilosti na certifikáciu,
  5. naplánovanie auditu,
  6. certifikačný audit (2. etapa auditu),
  7. manažérstvo nezhôd (v prípade potreby),
  8. uvoľnenie certifikačného postupu zo strany certifikačného miesta,
  9. vydanie certifikátov,
  10. vloženie údajov o vašej certifikácii do databázy IATF.

UPOZORŇUJEME!

Certifikáty vydané podľa ISO/TS 16949:2009 sú platné iba do 14. 9. 2018.

(Hraničný termín 14. 9. 2018 znamená, že do tohto dátumu musia byť vydané nové certifikáty, t.j. audity musia byť vykonané s náležitým predstihom).

Prechodové obdobie pre normu IATF 16949:2016 je stanovené tak, že od januára 2017 je možné vykonávať všetky audity už podľa novej normy. Od októbra 2017 sa všetky audity už MUSIA vykonávať len podľa novej normy (bez ohľadu na to, či audit podľa starej normy mal byť kontrolný či recertifikačný), a to (v súlade s dokumentom TRANSITION STRATEGY ISO/TS 16949 => IATF 16949, ktorý je verejne dostupný na http://www.iatfglobaloversight.org) v rozsahu recertifikačného auditu. Nové certifikáty podľa IATF 16949: 2016 potom budú vydané na nové trojročné obdobie.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com