MENU
  1. Systémy manažérstva
  2. Energetické manažérstvo

Systém energetického manažérstva (SEnM)

Energia hrá ústrednú úlohu v hospodárskom rozvoji krajín a má kľúčový význam pre život ľudí. Spotreba energie vo svete neustále rastie.

Udržateľná energia je dôležitou súčasťou dlhodobej hospodárskej stratégie EÚ a jej opatrení na ochranu klímy.

Norma predstavuje účinný nástroj pre všetky typy organizácií na efektívne riadenie a zmenu situácie v oblasti spotreby energie.

Norma si kladie za cieľ poskytnúť organizáciám a spoločnostiam jednotný rámec a nákladovo efektívny nástroj na podporu systémov a procesov potrebných na zvýšenie energetickej efektívnosti. Zároveň by mala zabezpečiť, že sa energetický manažment stane integrálnou súčasťou organizačných štruktúr spoločností.

Systém energetického manažérstva tvorí

neoddeliteľnú súčasť celkového systému manažérstva organizácie. Zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovacie a kontrolné činnosti, zdroje, zodpovednosti, pracovné postupy, procesy a zdroje pre plnenie energetickej politiky, cieľov a programov energetického manažérstva organizácie a zabezpečenie jej kontinuálneho zlepšovania v oblasti spotreby energie.

Výhody zavedenia a certifikácie SEnM:

  • zlepšenie ich energetickej efektívnosti,
  • zníženie energetickej náročnosti procesov,
  • rozšírenie environmentálne povedomia zamestnancov vo vzťahu k spotrebe energie,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti a
  • environmentálneho profilu systematickým a trvalo udržateľným spôsobom.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com