MENU

Školenia

Školenia v oblasti systémov riadenia zabezpečujeme ako podporu spoločností pri zavádzaní systémov kvality v súlade s požiadavkami noriem ISO radu 9000, environmentálnych systémov v súlade s požiadavkami ISO radu 14000, OHSAS 18001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a integrovaných systémov (systém kvality + ďalšie požiadavky).

Školenia ponúkame aj v oblasti výrobkovej certifikácie - formou zoznámenia sa s legislatívnymi a normatívnymi zmenami, poskytovanie prehľadov o technických a legislatívnych požiadavkách na vybrané výrobky, zariadenia či materiály. Účastníci sú oboznámení s významom skúšok, inšpekcií alebo auditov, s prípadnými rizikami, s požiadavkami na dokumentáciu, kvalitu či na prevádzkové laboratórne skúšky, vrátane vybavenia.
 

Tešíme sa na Vaše dotazy

Školenia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details