Školenia

Školenia

Otvorené školenia v oblasti systémov manažérstva zabezpečujeme ako podporu spoločností pri vypracovaní, implementácií, udržiavaní a trvalom zlepšovaní systémov manažérstva v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem ISO, ako sú ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 a ďalších noriem vrátane integrovaných systémov manažérstva (napr. kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti informácií, energetiky a správy majetku) integrované do jedného uceleného, komplexného a harmonizovaného systému manažérstva .

Otvorené školenia ponúkame aj v oblasti výrobkovej certifikácie - formou zoznámenia sa s legislatívnymi a normatívnymi zmenami, poskytovanie prehľadov o technických a legislatívnych požiadavkách na vybrané výrobky, zariadenia či materiály. Účastníci sú oboznámení s významom skúšok, inšpekcií alebo auditov, s prípadnými rizikami, s požiadavkami na dokumentáciu, kvalitu či na prevádzkové laboratórne skúšky, vrátane vybavenia.
 

Tešíme sa na Vaše dotazy

ŠkoleniaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 7014
info.sk@tuv-nord.com