MENU
Školenia

Školenia

Školenia v oblasti systémov riadenia zabezpečujeme ako podporu spoločností pri zavádzaní systémov kvality v súlade s požiadavkami noriem ISO radu 9000, environmentálnych systémov v súlade s požiadavkami ISO radu 14000, ISO 45001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a integrovaných systémov (systém kvality + ďalšie požiadavky).

Školenia ponúkame aj v oblasti výrobkovej certifikácie - formou zoznámenia sa s legislatívnymi a normatívnymi zmenami, poskytovanie prehľadov o technických a legislatívnych požiadavkách na vybrané výrobky, zariadenia či materiály. Účastníci sú oboznámení s významom skúšok, inšpekcií alebo auditov, s prípadnými rizikami, s požiadavkami na dokumentáciu, kvalitu či na prevádzkové laboratórne skúšky, vrátane vybavenia.
 

Tešíme sa na Vaše dotazy

Školenia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com