Manažérstvo BOZP

Systém manažérstva BOZP podľa ISO 45001

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je “červenou niťou”, ktorá prechádza všetkými procesmi organizácie. ISO 45001 stanovuje požiadavky na systém manažérstva BOZP a zlepšovanie jeho výkonnosti. Neponúka špecifické výkonnostné kritériá, ani neposkytuje podrobný návod na implementáciu systému manažérstva, ale upravuje všeobecné zásady pre zavedenie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva BOZP. Táto norma je uplatniteľná vo všetkých organizáciách, ktoré si želajú vytvoriť systém pre riadenie rizík BOZP, spojených s činnosťami organizácie voči zamestnancom a ďalším zainteresovaným stranám. Je plne kompatibilný s normami ISO 9001 a ISO 14001. Certifikácia podľa ISO 45001 predstavuje celosvetovo uznávaný preukaz zavedenia efektívneho systému riadenia BOZP.

Po úspešnom absolvovaní certifikačného auditu je vydaný samostatný certifikát potvrdzujúci zhodu so všetkými požiadavkami normy ISO 45001:2018.
 

Aké požiadavky obsahuje norma ISO 45001?

Tak predovšetkým plnú kompatibilitu s už existujúcimi požiadavkami noriem ISO pre systémy manažérstva – najmä ISO 9001 a ISO 14001. Je totiž genericky štruktúrovaná do tzv. štruktúry vysokej úrovne, takže obsahuje rovnaký počet 10 základných kapitol. Oproti predchádzajúcej norme pre systém manažérstva BOZP OHSAS 18001, sú požiadavky ISO 45001 rozšírené o podrobnosti odporúčané Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). Týka sa to najmä konceptu konzultácií s pracovníkmi a ich spoluúčasti na záležitostiach BOZP a ďalej aplikáciou hierarchie nástrojov pre riadenie rizík, ktoré zahŕňajú odstránenie nebezpečenstva, zníženie rizík substitúciou nebezpečných procesov, činností, materiálov a zariadení, ďalej využitie technických, organizačných a administratívnych nástrojov, vrátane výcviku, a až v poslednom rade použitie vhodných ochranných pomôcok. Väčší dôraz je tiež kladený na proces nakupovania a najmä outsourcingu. Tieto zásady však plne podporuje právo Európskej únie, vrátane slovenskej legislatívy, takže najväčšou novinkou pre certifikované organizácie môže byť integrácia doterajších nástrojov manažérstva BOZP s novým konceptom noriem ISO pre systémy manažérstva, ktorý zahŕňa strategické riadenie prostredníctvom kontextu organizácie, plnenie požiadaviek a očakávaní zainteresovaných strán a identifikáciu rizík a príležitostí pre strategické zámery. Výhodou preto je predchádzajúca certifikácia podľa ISO 9001, respektíve ISO 14001.
 

Okrem toho poskytujeme otvorené školenia pre interných audítorov podľa ISO 45001, ako pre začiatočníkov, tak aj pre už vyškolených audítorov, ktorým končí platnosť osvedčenia.
 

Pre viac informácií: Ing. Pavol Žabár, PhD., pzabar@tuv-nord.com, +421 948 417 066

V prípade záujmu o školenia: Mgr. Marcela Markovičová, mmarkovicova@tuv-nord.com, +421 905 613 857

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstvaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 7014
info.sk@tuv-nord.com