MENU
    1. Systémy manažérstva
    2. Manažérstvo BOZP

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SM BOZP)

S postupujúcou globalizáciou sa aj svet práce neustále mení.

Na medzinárodnej úrovni sa dostáva do popredia snaha o vytvorenie vhodného pracovného prostredia pre človeka s cieľom zníženia počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania. V súčasnosti sú teda spoločnosti vyzývané, tak na národnej ako aj Európskej úrovni k tomu, aby demonštrovali zhodu so špecifikáciami a nariadeniami v tejto oblasti.

Britský inštitút pre normy (BSI ) spolu s ďalšími certifikačnými spoločnosťami vyvinul predpis OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001.

V súčasnosti je SM BOZP podľa OHSAS 18001 jediným komplexným systémom na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s medzinárodným významom pre všetky odvetvia priemyslu a služieb.

Efektívny systém manažérstva bezpečnosti práce a zdravia podľa požiadaviek OHSAS 18001 zabezpečuje že:

  • pracovné úrazy sú eliminované prevenciou a analýzou rizík
  • riziko hlavných úrazov je minimalizované systémovými opatreniami z hľadiska bezpečnosti
  • je zabezpečená znalosť a presadzovanie súčasných zákonov a nariadení
  • redukujú sa náklady na škody a poistné nároky
  • zamestnanci sú viac motivovaní
  • možnosť deklarovania nezávislým posúdením a certifikátom

NOVÉ!

V marci vyšla dlho očakávaná norma ISO 45001

12. marca 2018 vyšla medzinárodná norma ISO 45001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky s návodom pre použitie. Od počiatku milénia sa jedná už o druhý pokus o jeho vydanie pod hlavičkou Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu. Predchádzajúci návrh však neuspel. Preto Britský štandardizačný inštitút (BSI) vydal normu BS OHSAS 18001, ktorá sa onedlho po svojom vydaní v roku 1999 stala aj normou používanou k akreditovanej certifikácii v medzinárodnom meradle. (Ako STN bola vydaná v roku 2004). Vydanie ISO 45001, hoci s ročným oneskorením, bolo teda teraz úspešné a tak BSI ohlásil stiahnutie OHSAS 18001 do 3 rokov. To prakticky znamená, že akreditovaná certifikácia podľa OHSAS 18001 bude ukončená do 11. marca 2021.

Čo nové prinášajú požiadavky normy pre Systém manažérstva BOZP?

Tak predovšetkým plnú kompatibilitu s už existujúcimi požiadavkami noriem ISO pre systémy manažérstva - najmä ISO 9001 a ISO 14001. Je totiž genericky štruktúrovaná do tzv. štruktúry vysokej úrovne, takže obsahuje rovnaký počet 10 základných kapitol. Vychádza pritom z konceptu OHSAS 18001, ktorý rozširuje o podrobnosti odporúčané Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). Najmä sa to týka konceptov konzultácií s pracovníkmi a ich spoluúčasti na záležitostiach BOZP a ďalej aplikácií hierarchie nástrojov riadenia rizík, ktoré zahŕňajú odstránenie nebezpečenstva, zníženie rizík substitúciou nebezpečných procesov, činností, materiálov a zariadení, ďalej využitie technických, organizačných a administratívnych nástrojov, vrátane výcviku, a až v poslednom rade použitie vhodných ochranných pomôcok. Väčší dôraz je tiež kladený na proces nakupovania a najmä potom outsourcingu. Tieto zásady však plne podporuje právo Európskej únie, vrátane slovenskej legislatívy, takže najväčšou novinkou pre certifikované organizácie môže byť integrácia doterajších nástrojov manažérstva BOZP s novým konceptom noriem ISO pre systémy manažérstva, ktorý zahŕňa strategické riadenie prostredníctvom kontextu organizácie, plnenie požiadaviek a očakávaní zainteresovaných strán a identifikácie rizík a príležitostí pre strategické zámery. Výhodou preto bude predchádzajúca certifikácia podľa noviel ISO 9001, respektíve ISO 14001 z roku 2015.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details