MENU

Manažérstvo BOZP

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SM BOZP)

S postupujúcou globalizáciou sa aj svet práce neustále mení.

Na medzinárodnej úrovni sa dostáva do popredia snaha o vytvorenie vhodného pracovného prostredia pre človeka s cieľom zníženia počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania. V súčasnosti sú teda spoločnosti vyzývané, tak na národnej ako aj Európskej úrovni k tomu, aby demonštrovali zhodu so špecifikáciami a nariadeniami v tejto oblasti.

Britský inštitút pre normy (BSI ) spolu s ďalšími certifikačnými spoločnosťami vyvinul predpis OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001.

V súčasnosti je SM BOZP podľa OHSAS 18001 jediným komplexným systémom na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s medzinárodným významom pre všetky odvetvia priemyslu a služieb.

Efektívny systém manažérstva bezpečnosti práce a zdravia podľa požiadaviek OHSAS 18001 zabezpečuje že:

  • pracovné úrazy sú eliminované prevenciou a analýzou rizík
  • riziko hlavných úrazov je minimalizované systémovými opatreniami z hľadiska bezpečnosti
  • je zabezpečená znalosť a presadzovanie súčasných zákonov a nariadení
  • redukujú sa náklady na škody a poistné nároky
  • zamestnanci sú viac motivovaní
  • možnosť deklarovania nezávislým posúdením a certifikátom

NOVÉ!

V marci vyšla dlho očakávaná norma ISO 45001

12. marca 2018 vyšla medzinárodná norma ISO 45001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky s návodom pre použitie. Od počiatku milénia sa jedná už o druhý pokus o jeho vydanie pod hlavičkou Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu. Predchádzajúci návrh však neuspel. Preto Britský štandardizačný inštitút (BSI) vydal normu BS OHSAS 18001, ktorá sa onedlho po svojom vydaní v roku 1999 stala aj normou používanou k akreditovanej certifikácii v medzinárodnom meradle. (Ako STN bola vydaná v roku 2004). Vydanie ISO 45001, hoci s ročným oneskorením, bolo teda teraz úspešné a tak BSI ohlásil stiahnutie OHSAS 18001 do 3 rokov. To prakticky znamená, že akreditovaná certifikácia podľa OHSAS 18001 bude ukončená do 11. marca 2021.

Čo nové prinášajú požiadavky normy pre Systém manažérstva BOZP?

Tak predovšetkým plnú kompatibilitu s už existujúcimi požiadavkami noriem ISO pre systémy manažérstva - najmä ISO 9001 a ISO 14001. Je totiž genericky štruktúrovaná do tzv. štruktúry vysokej úrovne, takže obsahuje rovnaký počet 10 základných kapitol. Vychádza pritom z konceptu OHSAS 18001, ktorý rozširuje o podrobnosti odporúčané Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). Najmä sa to týka konceptov konzultácií s pracovníkmi a ich spoluúčasti na záležitostiach BOZP a ďalej aplikácií hierarchie nástrojov riadenia rizík, ktoré zahŕňajú odstránenie nebezpečenstva, zníženie rizík substitúciou nebezpečných procesov, činností, materiálov a zariadení, ďalej využitie technických, organizačných a administratívnych nástrojov, vrátane výcviku, a až v poslednom rade použitie vhodných ochranných pomôcok. Väčší dôraz je tiež kladený na proces nakupovania a najmä potom outsourcingu. Tieto zásady však plne podporuje právo Európskej únie, vrátane slovenskej legislatívy, takže najväčšou novinkou pre certifikované organizácie môže byť integrácia doterajších nástrojov manažérstva BOZP s novým konceptom noriem ISO pre systémy manažérstva, ktorý zahŕňa strategické riadenie prostredníctvom kontextu organizácie, plnenie požiadaviek a očakávaní zainteresovaných strán a identifikácie rizík a príležitostí pre strategické zámery. Výhodou preto bude predchádzajúca certifikácia podľa noviel ISO 9001, respektíve ISO 14001 z roku 2015.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com