MENU
  1. Systémy manažérstva
  2. Manažérstvo BOZP

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SM BOZP)

S postupujúcou globalizáciou sa aj svet práce neustále mení.

Na medzinárodnej úrovni sa dostáva do popredia snaha o vytvorenie vhodného pracovného prostredia pre človeka s cieľom zníženia počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania. V súčasnosti sú teda spoločnosti vyzývané, tak na národnej ako aj Európskej úrovni k tomu, aby demonštrovali zhodu so špecifikáciami a nariadeniami v tejto oblasti.

Britský inštitút pre normy (BSI ) spolu s ďalšími certifikačnými spoločnosťami vyvinul predpis OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001.

V súčasnosti je SM BOZP podľa OHSAS 18001 jediným komplexným systémom na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s medzinárodným významom pre všetky odvetvia priemyslu a služieb.

Efektívny systém manažérstva bezpečnosti práce a zdravia podľa požiadaviek OHSAS 18001 zabezpečuje že:

  • pracovné úrazy sú eliminované prevenciou a analýzou rizík
  • riziko hlavných úrazov je minimalizované systémovými opatreniami z hľadiska bezpečnosti
  • je zabezpečená znalosť a presadzovanie súčasných zákonov a nariadení
  • redukujú sa náklady na škody a poistné nároky
  • zamestnanci sú viac motivovaní
  • možnosť deklarovania nezávislým posúdením a certifikátom

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com