Deontologie

Onpartijdigheid

Het bestuur van TÜV NORD Integra hecht het grootste belang aan de uitvoering van haar certificatie- en inspectie-activiteiten op een onpartijdige en objectieve manier. Daartoe heeft TÜV NORD Integra van in het begin van haar bestaan besloten haar activiteiten te beperken tot certificatie en inspectie met uitdrukkelijke uitsluiting van elke vorm van consultancyactiviteiten.

Tevens heeft TÜV NORD Integra strikte regels voor de onpartijdigheid van haar medewerkers, zowel in dienstverband als freelance, om zo de risico's op beïnvloeding te minimaliseren.

TÜV NORD Integra heeft alle potentiële risico's voor de bedreiging van haar onpartijdigheid in kaart gebracht en heeft passende en adequate maatregelen genomen om de risico's weg te nemen. Deze maatregelen zijn genomen in overleg met een onpartijdigheidscomité waarin alle partijen die belang hebben bij de certificatie betrokken zijn.

Beroep

Bedrijven hebben de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de certificatiebeslissingen die door TÜV NORD INTEGRA werden genomen met betrekking tot hun bedrijf. Deze mogelijkheid is expliciet opgenomen in de contracten die met de bedrijven worden afgesloten vooraleer het audit- en certificatietraject wordt opgestart.

TÜV NORD INTEGRA beschikt over een uitgewerkte procedure voor het behandelen van deze beroepskwesties. Essentieel hierin is dat de beslissing over het beroep genomen wordt door deskundigen die volledig onafhankelijk staan t.o.v. de medewerkers die de certificatiebeslissing hebben genomen en t.o.v. de medewerkers die de audit hebben uitgevoerd.

Klachten

Alle partijen die betrokken zijn bij of belang hebben in het certificatieproces of het certificatiesysteem hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij TÜV NORD INTEGRA indien zij ontevreden zijn over de kwaliteit van de door TÜV NORD INTEGRA geleverde certificatie- en /of auditdiensten. Deze partijen kunnen o.a. zijn : geaudite of gecertificeerde klanten; certificatieschema-eigenaars, betrokken beroepsorganisaties, andere betrokken organisaties of personen, ...

TÜV NORD INTEGRA beschikt over een uitgewerkte procedure voor de behandeling van deze klachten. U mag een initieel antwoord met ontvangstbevestiging verwachten binnen de 10 dagen, tenzij het certificatieschema anders bepaalt.
Na verdere analyse van de oorzaak en het nemen van correctieve acties zal TÜV NORD INTEGRA de indiener van de klacht in de mate van het mogelijke verder informeren over de voortgang en de afronding van het proces van de klacht. 

Code of Conduct

TÜV NORD Integra volgt integraal de Code of Conduct zoals opgesteld door de TÜV NORD Group.

contact

TÜV NORD Integra
Statiestraat 164
B - 2600 Berchem

Tel.: +32 (0)3 287 37 60
info@tuv-nord-integra.com