CO2-Prestatieladder

Over CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een middel om het energieverbruik en de CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen.

Het is een vrijwillig systeem met ruimte voor creativiteit en flexibiliteit.

De CO2-Prestatieladder komt uit Nederland, waar ondertussen meer dan 800 bedrijven gecertificeerd zijn.

De Universiteit van Utrecht heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatielader twee keer zo snel CO2 reduceren dan het Nederlands gemiddelde. Gemiddeld halen ze een reductie van 3,2% per jaar.

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, maar voor de openbare aanbestedingen in België gelden tot 2022, enkel de eerste 3 niveaus. Die gaan over het reduceren van de uitstoot in de eigen organisatie.

Bij niveau 4 en 5 wordt er ook gekeken naar de uitstoot in de keten en de hele sector.

Met de CO2-Prestatieladder, zetten organisaties een energie- en CO2-managementsysteem op en werken ze aan 4 elementen:

Analyse van de huidige energiestromen (CO2-footprint)

Doelstellingen ontwikkelen voor de reductie van CO2-uitstoot

Communiceren over het CO2-beleid

Samenwerkingen opzetten met andere bedrijven met betrekking tot CO2-reductie

Wie kan de CO2-Prestatieladder certificeren?

In samenwerking met TÜV Nederland kan TÜV NORD Integra de CO2-Prestatieladder certificeren.

Voor welke bedrijven is dit van toepassing?

Naast bedrijven die meedingen naar openbare aanbestedingen, is de CO2-Prestatieladder vooral interessant voor organisaties met een hoog energiegebruik (gemeenten, industrieën, groot wagenpark) en voor bedrijven in de bouwsector of in de grond- weg- en waterbouwsector.

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder in België?

De opdracht gevende overheid stelt een bestek op met de CO2-Prestatieladder als criterium.

De inschrijvende bedrijven geven aan welk niveau van de CO2-Prestatieladder ze tot doel stellen. Voorlopig gelden enkel de niveaus 1 tot 3. Indien organisaties reeds niveau 4 of 5 haalden, worden deze als niveau 3 beschouwd.

De opdrachtgever selecteert een bedrijf. Het opgegeven ambitieniveau met betrekking tot de CO2-Prestatie wordt opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. Het bedrijf krijgt een financiële korting.

 

Bedrijf X

Bedrijf Y

Inschrijfprijs

€ 5 miljoen

€ 5 miljoen

CO2-Prestatieladder

niveau 1

niveau 2

Financiële korting

2%

4%

Inschrijfprijs minus korting

€ 4,9 miljoen

€ 4,8 miljoen

Bedrijf Y dat zich engageert om niveau 2 te halen wint de opdracht.

Het bedrijf kiest een controle-orgaan dat jaarlijks nagaat hoe het bedrijf zijn energieverbruik en CO2-uitstoot analyseert, reduceert, communiceert en hoe het bedrijf samenwerkingen opzet.

Het energieverbruik en CO2-uitstoot kunnen over het hele bedrijf gaan of enkel over de specifieke opdracht.

De opdrachtgever vraagt het CO2-Prestatieladder certificaat op bij het bedrijf.

 

Huidige situatie in België

Op dit moment zijn er 25 proefprojecten gepland : 10 projecten in Vlaanderen, 10 in Wallonië en 5 in Brussel.

De eerste openbare aanbesteding werd reeds op 24/02/2020 gepubliceerd. Elk van de projecten zou boven de EU drempelwaarde van 5,5 miljoen Euro uitkomen. De fictieve kortingen liggen tussen de 2% en de 6%. Deelnemen aan de CO2-Prestatieladder op niveau 3 kan uw organisatie dus tot 330.000 euro aan financiële kortingen opleveren.

De implementatiefase loopt van 2020 tot 2022. Daarna volgt een evaluatie.

Wat is zijn de andere voordelen van certificatie?

1. Het monitoren van het energieverbruik resulteert in energiebesparing

Bij veel organisaties geeft het inzicht in het huidig energieverbruik alleen al veel nuttige informatie om meteen energiebesparende acties te kunnen ondernemen. 

2. Het besparen van energie zorgt als vanzelfsprekend voor lagere kosten

De CO2-Prestatieladder sluit aan bij ISO 50001, bij ISO 14064-1 en ISO 14064-3. Bedrijven die al ISO 50001 en ISO 14001 gecertificeerd zijn, kunnen makkelijk overschakelen naar de CO2-Prestatieladder. De CO2-prestatieladder legt de nadruk op de CO2-besparing en gaat dus verder dan ISO 50001.

3. Het zorgt voor meer bewustwording in de organisatie

De CO2-Prestatieladder legt de focus op CO2-bewust handelen. Het gaat daarbij om energiebesparing, het inzetten van duurzame energie en het efficiënt gebruik maken van materialen.

Dit raakt vaak (bijna) alle afdelingen in een organisatie. Bijvoorbeeld het management op beleidsniveau, de financiële afdeling met de energierekening en de administratie wat betreft inkoopkeuzes. Maar ook het woon-werkverkeer kan worden meegenomen. Elke medewerker krijgt ermee te maken wat enorm bijdraagt aan de bewustwording binnen organisaties. Energiezuiniger rijden, meer online vergaderen, bewuster omgaan met materiaalgebruik, etc…

4. Het toont aan dat uw bedrijf bijdraagt aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs

In dit Klimaatakkoord hebben Europese landen zich geconformeerd aan de doelstelling van 49% vermindering van CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 1990 en in 2050 zelfs 95% vermindering. Om deze doelstellingen te behalen ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. Met een CO2-Prestatieladder certificaat maakt u uw bijdrage aantoonbaar.

5. Het geeft uw bedrijf maatschappelijk aanzien

Duurzaam ondernemen is in onze huidige samenleving een steeds belangrijker thema dat steeds vaker ook als "unique selling point" wordt aangehaald. Een CO2-Prestatieladder certificaat versterkt uw imago als duurzame leverancier en duurzame werkgever.