Autocontrolegidsen Landbouw

over Autocontrolegidsen Landbouw

De Sectorgidsen Autocontrole bevatten alle zaken met betrekking tot voedselveiligheid en traceerbaarheid die onder de bevoegdheid van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) vallen.
Binnen de landbouw bestaan er sectorgidsen voor de Primaire Productie en voor Loonwerkers.
Deze Gidsen zijn tot stand gekomen in navolging van het KB betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen van 14 november 2003. De Gidsen kunnen besteld worden op de website hiernaast.

Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Productie (G-040)

Sinds 4 november 2012 is de gids G-040 van toepassing. Deze gids is ontstaan door de samenvoeging van de autocontrolegidsen primaire plantaardige (G-012) en primaire dierlijke (G-037) productie.


Deze gids is van toepassing voor alle activiteiten in de plantaardige productie (Module A), namelijk aardappelen, groenten (zowel versmarkt als industrie), fruit (hard- en kleinfruit), evenals akkerbouwteelten zoals granen, suikerbieten, korrelmaïs, olie- en proteïnehoudende gewassen, cichorei en hop, directe verkoop aan de consument, zaaizaad en nevenproducten, plantgoed, pootgoed en tabak. 

Sinds versie 6.0 (31/03/2023) van de gids, werd de vroegere module B Ruwvoeder opgenomen in de module A.  Ruwvoeder module omvat volgende activiteiten:

 • maïs (voedermaïs en maïs met vochtige korrel, alsook maïskolvenschroot)
 • voederbieten
 • graslandproducten, met een onderscheid tussen hooi enerzijds en inkuil en voordroogkuil anderzijds
 • alsook alle andere gewassen die geteeld worden met de bedoeling gebruikt te worden als voeder voor dieren

Deze gids is eveneens van toepassing voor alle activiteiten in de sierteelt (Module D, Niet-eetbare Tuinbouwproductie), namelijk snijbloemen, bloemisterij en sier-en bosboomkwekerij.


Deze gids is eveneens van toepassing voor de activiteiten in de dierlijke productie (Module C) met volgende submodules:

 • runderen
 • vleeskalveren
 • varkens
 • schapen en geiten
 • herten en kameelachtigen
 • broeierijen
 • pluimvee
 • paardachtigen
 • konijnen

 

Alle documenten zijn beschikbaar via deze link.

Landbouw - Agriculture - LandwirtschaftTÜV NORD Integra
Statiestraat 164
2600 Berchem

Tel.: +32(0)3 287 37 60
rapp_landbouw@tuv-nord.com