MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Сертификация на продукти

Сертификация

Един от видовете икономическа интеграция е създаването на регионални пазари, какъвто е Европейският пазар, където влизат страните от Европейския съюз и Американският, където освен САЩ и Канада, влизат и страните от Латинска Америка. Сега тече процес на създаване на пазар на страните от Юго-Източна Азия и т.н. Процесът на интеграция се съпровожда от премахването на търговските бариери между страните /митнически, за създаване на условия за свободна миграция на работна сила и капитали/, а също и технически бариери.

Технически бариери има от това, че в зоните за свободна икономическа търговия участват страни с различно ниво на законодателна и нормативна база, с различно ниво на технологии и организация на производствените процеси и с различни критерии при оценката на квалификацията на персонала, качеството на продукцията и технологичните процеси.

За удовлетворяване потребителите на информация за продукцията, постъпваща на международния пазар, в последните десетилетия широко се прилага процедурата на сертифициране.

Развитието на формите на собственост и пазарните отношения породиха множество системи за сертифициране на продукция, които могат да се класифицират по различни признаци. По правен статус могат да се разделят на задължителни, доброволни и самостоятелни системи на сертифициране.

Задължителната сертификация се осъществява на основата на закони и законодателни и нормативни актове, и обезпечава на съответната стока /продукция/, процес или услуга за качество, според задължителните изисквания на стандарта. В този случай производителят без съответния сертификат няма право не само да продава, но и да произвежда продукция.

Доброволната система за сертификация предвижда сетифициране на продукция по желание на производителя или потребителя. В този случай той е в правото си да сертифицира своята продукция в съответствие с нормативно- техническата документация, в това число и задгранична. Този вид сертифициране е важен елемент за повишаване на конкурентоспособността на продукцията.

Самостоятелната заявка в своята същност е заявление на производителя, че качеството на неговата продукция е в съответствие с нормативната документация.

В системите за сертифициране са приети два начина за указване на съответствието на стандарта: сертификат за качество и знак за качество, по които се информират всички заинтерисовани страни за сертифицираната продукция.

Знаците за сертифициране гарантират качество на продукцията и по правило се поставят на опаковката. Трябва да се отбележи, че сега настъпва нова фаза на интеграция на европейските страни /ЕС/, която засяга въпросите за сертифицирането на продукцията и маркировка на изделията в съответствие с изискванията на европейките норми и директиви. Общоприет е знакът “СЕ”. Той означава качество, което е в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Ако продукцията попада под действието на няколко директиви от изискванията за качество, знакът трябва да включва всички.

Ако знакът не съдържа директивата и/или стандартите, на които трябва да съответства продукцията, тази информация трябва да се съдържа в документацията за изпитанията и в сертификатите.

Сертифицирането на продукция в съответствие с европейските стандарти и контрол е гаранция за производство на безопасна продукция или разрешение за прилагането й при изготвяне на оборудване, което е под държавен надзор/котли, мостове, подемно-транспортно оборудване, строителни конструкции, хранителни продукти и др/.

ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД е сертифицирал продукция на такива предприятия като “Оптика Лазер” ООД, "Мулти Композайт Системс" ООД, АТРА ООД и др.

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de