MENU
    1. Продукти и услуги
    2. Сертификация на продукти
  • ТЮФ НОРД България ЕООД
  • Централен офис +359 32 624 243

Сертификация

Процесът на интеграция между страните от Европейския съюз изисква премахване на търговски и технически бариери. Търговските се отнасят до създаване на условия за свободно движение на работна сила, стоки и капитали. Техническите бариери се основават на различия в законодателната база на страните и в критериите, по които се оценяват квалификацията на персонала, технологиите и качеството на продукцията.

За удовлетворяване на нуждите от информация за продукцията на пазара се прилага сертификация, която по правен статус е задължителна и доброволна.

Задължителната сертификация се диктува от законовата база, която за стока, процес или услуга осигурява качество и безопасност на продукцията. В този случай производител без сертификат няма право да произвежда или да продава продукция.

Доброволната сертификация е по желание на производителя. Чрез нея той повишава конкурентоспособността на продукцията си.

За указване на съответствието с изискванията на една или повече директиви се използват сертификат и знаци за качество. В ЕС общоприет е знакът “СЕ”.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details