MENU

Сертификация на продукти

  • ТЮФ НОРД България ЕООД
  • Централен офис +359 32 624 243

Сертификация

Процесът на интеграция между страните от Европейския съюз изисква премахване на търговски и технически бариери. Търговските се отнасят до създаване на условия за свободно движение на работна сила, стоки и капитали. Техническите бариери се основават на различия в законодателната база на страните и в критериите, по които се оценяват квалификацията на персонала, технологиите и качеството на продукцията.

За удовлетворяване на нуждите от информация за продукцията на пазара се прилага сертификация, която по правен статус е задължителна и доброволна.

Задължителната сертификация се диктува от законовата база, която за стока, процес или услуга осигурява качество и безопасност на продукцията. В този случай производител без сертификат няма право да произвежда или да продава продукция.

Доброволната сертификация е по желание на производителя. Чрез нея той повишава конкурентоспособността на продукцията си.

За указване на съответствието с изискванията на една или повече директиви се използват сертификат и знаци за качество. В ЕС общоприет е знакът “СЕ”.