Сертификация на продукти

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис

Сертификация

Процесът на интеграция между страните от Европейския съюз изисква премахване на търговски и технически бариери. Търговските се отнасят до създаване на условия за свободно движение на работна сила, стоки и капитали. Техническите бариери се основават на различия в законодателната база на страните и в критериите, по които се оценяват квалификацията на персонала, технологиите и качеството на продукцията.

За удовлетворяване на нуждите от информация за продукцията на пазара се прилага сертификация, която по правен статус е задължителна и доброволна.

Задължителната сертификация се диктува от законовата база, която за стока, процес или услуга осигурява качество и безопасност на продукцията. В този случай производител без сертификат няма право да произвежда или да продава продукция.

Доброволната сертификация е по желание на производителя. Чрез нея той повишава конкурентоспособността на продукцията си.

За указване на съответствието с изискванията на една или повече директиви се използват сертификат и знаци за качество. В ЕС общоприет е знакът “СЕ”.