Енергийна ефективност

 • Оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност. ТЮФ НОРД България ЕООД изготвя доклад за съответствие или несъответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност , съгласно:
 • чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ – нормативни изисквания;
 • чл. 15 ал. 1 и ал. 2 от ЗЕЕ – нормативни изисквания;
 • чл. 6 ал. 1 т. 1 от Наредба № 7/04г. (изм. ДВ 85/09г.) – критерии и основни показатели за енергийна ефективност на проекта;
 • Оценка за съответствие на завършени строежи (преди въвеждането им в експлоатация) с изискванията за енергийна ефективност. ТЮФ НОРД България ЕООД изготвя доклад за съответствие или несъответствие на строежа с изискванията за енергийна ефективност. Изготвяне на енергиен паспорт на предстоящият за въвеждане в експлоатация строеж, съгласно:
 • чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ – нормативни изисквания;
 • чл. 6 ал. 1 т. 2 от Наредба № 7/04г. (изм. ДВ 85/09г.) – критерии и основни показатели за енергийна ефективност на строежа;
 • Наредба № 5/06г. – техническа (енергийна) паспортизация на строежите;
 • Енергийно обследване на съществуващи сгради, въведени в експлоатация както преди, така и след 2005г. ТЮФ НОРД България ЕООД изготвя доклад за енергийното състояние на сградата, изготвен на база експлоатационни показатели за консумирана от сградата (от всички ползватели на сградата) енергия, използвана за отопление, охлаждане, вентилация, битово горещо водоснабдяване, осветление и уреди. Определя енергийният клас на сградата, както и предложения за прилагане на енерго спестяващи мерки, които ще осигурят на сградата преминаване в по-горен клас на енергийна ефективност. Предоставя резюме с технически и икономически показатели (цени, срокове на откупуване и др.) за предложените енерго спестяващи мерки. Сгради от енергиен клас „А” или „Б” се освобождават от плащане на данък сгради за 7 или 3 години (чл. 24, ал. 18 и ал. 19 от Закона за местните данъци и такси, съгласно:
 • чл. 6 ал. 1 т. 2 и чл. 7 от Наредба № 7/04г. (изм. ДВ 85/09г.) – изисквания, критерии и основни показатели за енергийна ефективност;
 • Наредба РД-16-294/08г. На МИЕ – детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради;
 • чл. 10 от Наредба РД-16-295/08г. на МИЕ – енергийна сертификация и паспортизация на сгради; 
ТЮФ НОРД България ЕООДул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

Tel.: +359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851
bulgaria@tuev-nord.de