MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Сертификация на продукти
  3. Оценяване на съответствието на съоръжения под налягане и функционални групи

Основно звено на ТЮФ Норд България ЕООД е Нотифицираният орган за оценяване на съответствието, получил Разрешение № 126-ОС/03.08.2016 г. от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Идентификационният номер на Нотифицирания орган, определен от Европейската комисия, е № 2613.

Нотифицираният орган извършва оценяване на съответствието на съоръжения под налягане и функционални групи съгласно БДС EN ISO/IEC 17065 и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане, която въвежда Директива 2014/68 ЕС. За целта Нотифицираният орган прилага процедурите от приложение 3 към чл. 16 на Наредбата по модули А2, В (продукт), В (проект), С2, F и G, при което одобрява процедури и персонал за производство и ремонт на неразглобяеми съединения за съоръженията.

Персонал на ТЮФ НОРД България ЕООД е упълномощен от TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Германия за оценяване на съответствието и издаване на сертификати по всички модули под немска нотификация съгласно Директива 2014/68 за съоръжения под налягане и Директива 2014/29 за съдове под налягане.

Възражения и жалби относно оценяване на несътветствието или неправомерно използване на сертификат се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.