Оценяване на съответствието на съоръжения под налягане и функционални групи

Основно звено на ТЮФ Норд България ЕООД е Нотифицираният орган за оценяване на съответствието, получил Разрешение № 126-ОС/03.08.2016 г. от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Идентификационният номер на Нотифицирания орган, определен от Европейската комисия, е № 2613.

Нотифицираният орган извършва оценяване на съответствието на съоръжения под налягане и функционални групи съгласно БДС EN ISO/IEC 17065 и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане, която въвежда Директива 2014/68 ЕС. За целта Нотифицираният орган прилага процедурите от приложение 3 към чл. 16 на Наредбата по модули А2, В (продукт), В (проект), С2, F и G, при което одобрява процедури и персонал за производство и ремонт на неразглобяеми съединения за съоръженията.

Персонал на ТЮФ НОРД България ЕООД е упълномощен от TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Германия за оценяване на съответствието и издаване на сертификати по всички модули под немска нотификация съгласно Директива 2014/68 за съоръжения под налягане и Директива 2014/29 за съдове под налягане.

Възражения и жалби относно оценяване на несътветствието или неправомерно използване на сертификат се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.