MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Технически надзор

ТЮФ НОРД България ЕООД получи на 20.04.2010 год. лицензия № 623 на основание чл. 34а, ал.1 т.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Това ни дава правото да осъществяваме технически надзор на :

  1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда 200 °С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000
  2. Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции
  3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища
  4. Електрически телфери немонтирани на кранове
  5. Асансьори в жилищни сгради
  6. Товарни платформени асансьори 

Тази специфика на лицензията позволява на ТЮФ НОРД България ЕООД да извършва технически надзор на ветрогенераторни паркове и съоръженията с повишена опасност в тях. Клиенти на дружеството са ветрогенераторните паркове на AES, ENEL и други големи енергопроизводители.

Техническия персонал на дружеството е висококвалифициран и специално оборудван за височинна работа.

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de