Технически надзор

Техническият надзор на съоръжения с повишена опасност се изпълнява от „Орган за контрол за технически надзор за съоръжения с повишена опасност” към ТЮФ НОРД България ЕООД въз основа на Лицензия № 623/20.04.2010 г. и Лицензия № 760/01.09.2015 г. на ДАМТН.

На технически надзор подлежат метални съдове и тръбопроводи, телфери, асансьори в жилищни сгради, товарни асансьори, кранове, подвижни работни площадки, подемници, кошове за повдигане на хора, товароподемни колички, товарозахващащи устройства и др.

Органът за контрол за технически надзор извършва първоначални, периодични и извънредни прегледи, проверки и изпитвания, регистриране на съоръженията и издаване на ревизионни книги и актове.

Възражения и жалби относно дейността на Органа за контрол се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.