MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Строителен надзор

Направление строителство изпълнява управление на инвестиционни проекти и упражнява строителен надзор в проектирането и строителството в обхвата на ЗУТ. Извършва оценки на качественото и техническото състояние на проекти, за техническото състояние на съществуващи сгради и съоръжения,извършва експертизи, обследване и сертифициране на построени сгради и съоръжения.

Провежда консултации и оказва помощ на инвеститори по: градоустройствения статут на терена за строителство; инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия; избор на проектант, надзорник и строител; хонорарна база на проектирането и надзора; целесъобразност на капиталовложенията; получаване на виза за проектиране и съгласователни писма от държавни и общински институции и експлоатационни предприятия; изготвяне на тръжни документи; контрол на строително-монтажни работи, количества и цени. Извършване на инвеститорски и строителен контрол по отпуснати инвестиционни кредити от търговски банки.

Фирма ТЮФ НОРД България ЕООД притежава лиценз № ЛК - 000196, валиден до 19.10.2014г. да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор на основание чл.166, ал.2 от ЗУТ.

Фирма ТЮФ НОРД България ЕООД упражнява строителен надзор от 1999 год.

От 2003 год. ТЮФ НОРД България ЕООД изпълнява Строителен Надзор /Технически контрол/ при изпълнение на строително ремонтни работи по Проект “Красива България” /Проект “Красива България” е съвместна инициатива на Министерството на труда и социалната политика и Програмата на ООН за развитие- UNDP / в община Пазарджик.

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.