MENU
    1. Продукти и услуги
    2. Строителен надзор

Направление строителство изпълнява управление на инвестиционни проекти и упражнява строителен надзор в проектирането и строителството в обхвата на ЗУТ. Извършва оценки на качественото и техническото състояние на проекти, за техническото състояние на съществуващи сгради и съоръжения,извършва експертизи, обследване и сертифициране на построени сгради и съоръжения.

Провежда консултации и оказва помощ на инвеститори по: градоустройствения статут на терена за строителство; инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия; избор на проектант, надзорник и строител; хонорарна база на проектирането и надзора; целесъобразност на капиталовложенията; получаване на виза за проектиране и съгласователни писма от държавни и общински институции и експлоатационни предприятия; изготвяне на тръжни документи; контрол на строително-монтажни работи, количества и цени. Извършване на инвеститорски и строителен контрол по отпуснати инвестиционни кредити от търговски банки.

Фирма ТЮФ НОРД България ЕООД притежава лиценз № ЛК - 000196, валиден до 19.10.2014г. да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор на основание чл.166, ал.2 от ЗУТ.

Фирма ТЮФ НОРД България ЕООД упражнява строителен надзор от 1999 год.

От 2003 год. ТЮФ НОРД България ЕООД изпълнява Строителен Надзор /Технически контрол/ при изпълнение на строително ремонтни работи по Проект “Красива България” /Проект “Красива България” е съвместна инициатива на Министерството на труда и социалната политика и Програмата на ООН за развитие- UNDP / в община Пазарджик.

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details