Сертификация на персонал

Сертификацията се изпълнява съгласно БДС EN ISO/IEC 17024:2012 от „Орган по сертификация на лица“ към ТЮФ Норд България ЕООД, признат от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ със Сертификат за акредитация № 4ОСЛ/08.11.2022. Специалистите извършват сертификация и под немска DАkkS акредитация.

Информация

Нотифицираният орган към ТЮФ НОРД България ЕООД одобрява персонал за производство и ремонт на неразглобяеми съединения съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане и Директива 2014/68 ЕС.

Сертифицират се заварчици и оператори на метални и термопластични материали по БДС EN ISO 9606, AD 2000 HP3, БДС EN ISO 14732, БДС EN ISO 15620, БДС EN 13067, както и спойчици и оператори за спояване с твърд припой по БДС EN ISO 13585. При писмено запитване на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de ОСЛ предоставя информация относно издадени сертификати, тяхната валидност и обхват.

Изключения представляват случаите, в които законът не позволява оповестяване на такава информация. Възражения и жалби относно сертификацията на персонал или неправомерно използване на сертификат се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.