MENU
    1. Продукти и услуги
    2. Сертификация на лица
  • ТЮФ НОРД България ЕООД
  • Централен офис +359 32 624 243
  • Fax: +359 32 650 851

Сертификацията се изпълнява съгласно БДС EN ISO/IEC 17024:2012 от „Орган по сертификация на лица“ към ТЮФ Норд България ЕООД, признат от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ със Сертификат за акредитация № 4ОСЛ/11.07.2017. Специалистите извършват сертификация и под немска DАkkS акредитация.

Информация

Нотифицираният орган към ТЮФ НОРД България ЕООД одобрява персонал за производство и ремонт на неразглобяеми съединения съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане и Директива 2014/68 ЕС.

Сертифицират се заварчици и оператори на метални и термопластични материали по БДС EN ISO 9606, AD 2000 HP3, БДС EN ISO 14732, БДС EN ISO 15620, БДС EN 13067, както и спойчици и оператори за спояване с твърд припой по БДС EN ISO 13585. При писмено запитване на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de ОСЛ предоставя информация относно издадени сертификати, тяхната валидност и обхват.

Изключения представляват случаите, в които законът не позволява оповестяване на такава информация. Възражения и жалби относно сертификацията на персонал или неправомерно използване на сертификат се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details