За нас

За фирмата

Мисия, цели и задачи ТЮФ НОРД ГРУПА представлява независимо сдружение на ориентираните към технически прогрес предприятия за оказване на технически услуги, както на територията на Германия, така и на международния пазар. ТЮФ НОРД ГРУПА работи на основата на принципите за неутралитет, независимост и висок професионализъм, което отговаря на интересите на потребителите.

ТЮФ НОРД ГРУПА съдейства за техническия прогрес и осигурява високо качество на безопасност и надеждност при внедряване на нови технологии. Дейността на ТЮФ НОРД ГРУПА е насочена към защита на човека, окръжаващата го среда и материалните ценности от опасности и рискове, свързани с подготовка на съоръжения и експлоатация на промишлено оборудване и технически обекти. ТЮФ НОРД ГРУПА съзнава своята отговорност пред обществото и има особени задължения по отношение на общественото благополучие. Ориентация към потребителя.

Ние се стремим да разбираме интересите на нашите потребители и да сме им максимално полезни като им предоставяме високо квалифицирани услуги, отговарящи на техните потребности. Нашата цел е – на основата на доверието, независимият подход и взаимното уважение да направим нашите потребители постоянни партньори.

Сътрудничество вътре в организацията

Нашето преимущество се състои в това, че предлагаме широк спектър от услуги, обхващащи различни специализирани направления, от името на една организация.Ние излизаме пред нашите потребители и партньори с общото название ТЮФ НОРД ГРУПА.Отделните организационни структури вътре в ТЮФ НОРД ГРУПА си взаимодействат на основата на принципите за справедливост и партньорство в интерес на групата.Задължение на всеки сътрудник е да търси и привлича потребители за ТЮФ НОРД ГРУПА-та, а също така да информира заинтерисованите лица вътре в нея.

ТЮФ НОРД България - Ние правим света по-сигурен!

Професионализъм и иновационни разработки

Ние искаме да използваме нашия потенциал за създаване на широк спектър конкурентноспособни видове продукция и услуги. Чрез иновационните разработки целим създаването на нови видове продукция и услуги, с което осигуряваме икономически ръст на заетост на населението и създаване на нови работни места.

Финансиране

Получаването на доходи не е основна цел на ТЮФ НОРД ГРУПА. ТЮФ НОРД ГРУПА се нуждае от обезпечаване на положително салдо за решаване на задачите, записани в устава .ТЮФ НОРД ГРУПА използва доходите си за покриване на разходите и поддържане и повишаване на професионалната компетентност.

Сътрудници и ръководство

Компетентни, заинтерисовани от крайните резултати сътрудници – това е залогът за успеха и развитието на нашето предприятие.Ние поощряваме и стимулираме сътрудниците, които имат иновационно и корпоративно мислене и способности за предприемачески действия, постоянно потвърждаващи професионализма си, анализиращи своята дейност и предлагащи подобрения насочени към бъдещото развитие на сдружението.Високите изисквания към професионалната квалификация на нашите сътрудници се постига чрез система за интензивна подготовка и преподготовка на кадри. Нашият стил на управление се базира на следните принципи: личен пример, открито общуване, сътрудничество, доверие и взаимно уважение.

ТЮФ НОРД България ЕООДул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

Tel.: +359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851
bulgaria@tuev-nord.de