MENU
    1. За нас
    2. За фирмата

За фирмата

Мисия, цели и задачи ТЮФ НОРД ГРУПА представлява независимо сдружение на ориентираните към технически прогрес предприятия за оказване на технически услуги, както на територията на Германия, така и на международния пазар. ТЮФ НОРД ГРУПА работи на основата на принципите за неутралитет, независимост и висок професионализъм, което отговаря на интересите на потребителите.

ТЮФ НОРД ГРУПА съдейства за техническия прогрес и осигурява високо качество на безопасност и надеждност при внедряване на нови технологии. Дейността на ТЮФ НОРД ГРУПА е насочена към защита на човека, окръжаващата го среда и материалните ценности от опасности и рискове, свързани с подготовка на съоръжения и експлоатация на промишлено оборудване и технически обекти. ТЮФ НОРД ГРУПА съзнава своята отговорност пред обществото и има особени задължения по отношение на общественото благополучие. Ориентация към потребителя.

Ние се стремим да разбираме интересите на нашите потребители и да сме им максимално полезни като им предоставяме високо квалифицирани услуги, отговарящи на техните потребности. Нашата цел е – на основата на доверието, независимият подход и взаимното уважение да направим нашите потребители постоянни партньори.

Сътрудничество вътре в организацията

Нашето преимущество се състои в това, че предлагаме широк спектър от услуги, обхващащи различни специализирани направления, от името на една организация.Ние излизаме пред нашите потребители и партньори с общото название ТЮФ НОРД ГРУПА.Отделните организационни структури вътре в ТЮФ НОРД ГРУПА си взаимодействат на основата на принципите за справедливост и партньорство в интерес на групата.Задължение на всеки сътрудник е да търси и привлича потребители за ТЮФ НОРД ГРУПА-та, а също така да информира заинтерисованите лица вътре в нея.

ТЮФ НОРД България - Ние правим света по-сигурен!

Професионализъм и иновационни разработки

Ние искаме да използваме нашия потенциал за създаване на широк спектър конкурентноспособни видове продукция и услуги. Чрез иновационните разработки целим създаването на нови видове продукция и услуги, с което осигуряваме икономически ръст на заетост на населението и създаване на нови работни места.

Финансиране

Получаването на доходи не е основна цел на ТЮФ НОРД ГРУПА. ТЮФ НОРД ГРУПА се нуждае от обезпечаване на положително салдо за решаване на задачите, записани в устава .ТЮФ НОРД ГРУПА използва доходите си за покриване на разходите и поддържане и повишаване на професионалната компетентност.

Сътрудници и ръководство

Компетентни, заинтерисовани от крайните резултати сътрудници – това е залогът за успеха и развитието на нашето предприятие.Ние поощряваме и стимулираме сътрудниците, които имат иновационно и корпоративно мислене и способности за предприемачески действия, постоянно потвърждаващи професионализма си, анализиращи своята дейност и предлагащи подобрения насочени към бъдещото развитие на сдружението.Високите изисквания към професионалната квалификация на нашите сътрудници се постига чрез система за интензивна подготовка и преподготовка на кадри. Нашият стил на управление се базира на следните принципи: личен пример, открито общуване, сътрудничество, доверие и взаимно уважение.

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details