MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Сертификация на продукти
  3. Сертификация на процедури за производство на неразглобяеми съединения

Нотифицираният орган на ТЮФ Норд България ЕООД одобрява процедури за производство и ремонт на неразглобяеми съединения съгласно БДС EN ISO/IEC 17065 и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане, с която се въвежда Директива 2014/68 ЕС.

Персонал на ТЮФ Норд България ЕООД е упълномощен от TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Германия за одобряване на процедури и издаване на сертификати под немска нотификация съгласно Директива 2014/68 за съоръжения под налягане и Директива 2014/29 за съдове под налягане.

Възражения и жалби относно одобряване на процедури или неправомерно използване на сертификат се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.