Сертификация на процедури за производство на неразглобяеми съединения

Нотифицираният орган на ТЮФ Норд България ЕООД одобрява процедури за производство и ремонт на неразглобяеми съединения съгласно БДС EN ISO/IEC 17065 и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане, с която се въвежда Директива 2014/68 ЕС.

Персонал на ТЮФ Норд България ЕООД е упълномощен от TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Германия за одобряване на процедури и издаване на сертификати под немска нотификация съгласно Директива 2014/68 за съоръжения под налягане и Директива 2014/29 за съдове под налягане.

Възражения и жалби относно одобряване на процедури или неправомерно използване на сертификат се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.