Валидация, Верификация, Сертификация

Верификация

Услугите в област на верификация на емисии от парникови газове. ТЮФ НОРД ЦЕРТ - валидация, верификация и сертификация на JI/CDM проекти Изправяйки се пред сериозните последствия от глобалното затопляне, климатичите промени се явяват като истинско предизвикателство. В Протокола от Киото, 167 страни се споразумяват да намалят в глобален мащаб емисиите на парниковите газове в периода 2008 – 2012 с 5,2 % в сравнение с емисиите от 1990 г.

За да бъде този процес по-гъвкав Протокола от Киото въвежда търгуването с емисии и т.нар. проектен механизъм. Гъвкавкият проектен механизъм на Протокола от Киото „ Съвместно изпълнение”(СИ) и „Механизъм на чистото развитие” (МЧР) предоставят трансфериращи креди, получени в резултат на проектите за редукция на емисии от парниковите газове. Тези схеми са стимул за индустриализираните страни, организации или компании да инвестират в икономически изгодни проекти за редукция в развитите страни (под СИ), а също така и в развиващите се страни (МЧР).

Кредите се издават под формата на сертифицирани емисионни редукции (СЕР) на база проекти МЧР или като Единици емисиони редукции (ЕЕР) на базата на СИ. Тези кредити могат да бъдат използвани или за изпълнение ангажиментите на спонсориращите страни или могат да бъдат предложени за продажба.

За да се околичестви проектната дейност като проект СИ или МЧР, ОН изискват независима оценка от акредитирана трета страна. ТЮФ НОРД ЦЕРТ като акредитирана организация има разрешение за извършване на такава независима оценка под формата на валидации, верификации или сертификации.

Валидация

Валидацията е предварително оценяване на проектните дейности, целящи редукция на емисиите от парникови газове. В рамките на валидирането се оценява дали заданието на проекта изпълнява изискванията за СИ/МЧР и предоставя възможността за генериране на стойностни кредити. По време на валидирането операционната единица, като ТЮФ НОРД ЦЕРТ, ще анализира проектната документация и други приложими документи и информации. Положителната валидация е задължително предварително изискване за регистрацията на проекта.

Сертификация

Верификацията е периодичен преглед на определените актуални емисионни редукции от дейностите по проект СИ/МЧР. Съотвествието с критериите определени в Киото- Протокола също се проверяват.

Следвайки успешна верификация на проекта ТЮФ НОРД ще определи и даде препоръки за постигането на емисионни редукции като краен резултат.

ТЮФ НОРД България ЕООДул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

Tel.: +359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851
bulgaria@tuev-nord.de