Πιστοποίηση κατά ISO 21001:2018

Η πιστοποίηση σας κατά ISO 21001:2018 για Εκπαιδευτικούς οργανισμούς - Συστήματα διαχείρισης για εκπαιδευτικούς οργανισμούς - Απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης

Τo πρότυπο ISO 21001:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης για εκπαιδευτικούς οργανισμούς (ΣΔΕΟ), όταν ένας τέτοιος οργανισμός:

α) πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να υποστηρίζει την απόκτηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της διδασκαλίας, της μάθησης ή της έρευνας,

β) στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων, άλλων ωφελούμενων και του προσωπικού μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΔΕΟ  του, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων και άλλων ωφελούμενων.

Όλες οι απαιτήσεις του ISO 21001:2018 είναι γενικές και προορίζονται να εφαρμόζονται σε κάθε οργανισμό που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα σπουδών για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της διδασκαλίας, της μάθησης ή της έρευνας, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος ή τη μέθοδο παροχής.

Το ISO 21001:2018 μπορεί να εφαρμοστεί σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς εντός μεγαλύτερων οργανισμών των οποίων η βασική δραστηριότητα δεν είναι η εκπαίδευση, όπως τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ISO 21001:2018 δεν εφαρμόζεται σε οργανισμούς που παράγουν ή κατασκευάζουν μόνο εκπαιδευτικά προϊόντα

Το Σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού οργανισμού (ΣΔΕΟ) είναι ένα αυτόνομο πρότυπο συστήματος διαχείρισης, ευθυγραμμισμένο με το ISO 9001:2015. Επικεντρώνεται στα συστήματα διαχείρισης των εκπαιδευτικών οργανισμών καθώς και στον αντίκτυπο αυτών στους εκπαιδευόμενους και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαιτήσεις του προτύπου μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα με περιφερειακά, εθνικά, ανοικτά, ιδιόκτητα και άλλα πρότυπα ή συναφή έγγραφα.

Το ISO 21001:2018 επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη αλληλεπίδραση μεταξύ ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, του εκπαιδευόμενου, των πελατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Καθορίζει απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Οργανισμού (ΣΔΕΟ) όταν ένας τέτοιος οργανισμός:

- Πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει, να μοιράζεται και να διευκολύνει με συνέπεια την οικοδόμηση της γνώσης, ενώ συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικές απαιτήσεις

- Στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων, άλλων πελατών και προσωπικού μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του (ΣΔΕΟ) του, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη βελτίωση του συστήματος

Υπάρχει μια κρίσιμη και συνεχής ανάγκη για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να αξιολογούν το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων και άλλων πελατών, προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητά τους να συνεχίσουν να το πράττουν.

Οι τρέχουσες εκπαιδευτικές διαδικασίες επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην  συνδημιουργία από κοινού δημιουργία, όπου η παραδοσιακή σχέση πελάτη-προμηθευτή εξελίσσεται σε μια συνεργατική σύμπραξη.  Το πρότυπο αυτό θα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο παροχής ποιότητας σε αυτό το νέο περιβάλλον - πρόκληση.

Η εκπαίδευση διαφέρει από πολλούς άλλους τομείς στο ότι μια επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία μεγιστοποιεί την πιθανότητα επιτυχίας του μαθητή, αν και δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό το αποτέλεσμα.  Η προσπάθεια και η ικανότητα τόσο του εκπαιδευόμενου όσο και του εκπαιδευτικού οργανισμού είναι καθοριστικής σημασίας μεταβλητές για την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μάθηση περιλαμβάνει την εσωτερίκευση γνώσεων, μεθόδων και δεξιοτήτων. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός διεγείρει αυτή την εσωτερίκευση και παρέχει το πλαίσιο, τα εισερχόμενα, τις διαδικασίες και τους μαθησιακούς πόρους για την πραγματοποίησή της.  Ωστόσο, είναι η προσπάθεια και η ικανότητα του μαθητή που τελικά καθορίζει την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το ISO 21001:2018 μπορεί να παρέχει ένα κοινό εργαλείο διαχείρισης για όλους τους οργανισμούς που παρέχουν εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες ικανά να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων και άλλων πελατών.

Οφέλη της πιστοποίησης ISO 21001:2018

Η πιστοποίηση ενός Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 21001:2018

  • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι διαθέτει ενισχυμένη κοινωνική υπευθυνότητα παρέχοντας ποιοτική, ισότιμη, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για όλους
  • Επιβεβαιώνει την καλύτερη ευθυγράμμιση των στόχων και των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού οργανισμού με την πολιτική του
  • Τονίζει την δέσμευση για περισσότερο εξατομικευμένη μάθηση και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε όλους τους μαθητές, ιδίως εκείνους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και τους εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενους
  • Συνηγορεί στην ύπαρξη συνεπών διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης για την απόδειξη και την αύξηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
  • Αναδεικνύει αυξημένη αξιοπιστία του εκπαιδευτικού οργανισμού
  • Επιδεικνύει δέσμευση για αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας
  • Ενισχύει την ανάπτυξη κουλτούρας για οργανωτική βελτίωση
  • Προάγει την εναρμόνιση περιφερειακών, εθνικών, ανοικτών και ιδιόκτητων προτύπων σε ένα διεθνές πλαίσιο
  • Δίνει έμφαση στη διευρυμένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών
  • Κινητοποιεί την αριστεία και την καινοτομία

Τα 5 βήματα για να πιστοποιηθείτε κατά ISO 21001:2018

Μπορεί το ISO 21001:2018 να λειτουργήσει παράλληλα με άλλα εγκατεστημένα συστήματα διαχείρισης?

Το ISO 21001:2018 μπορεί να θεωρηθεί μια αναβαθμισμένη προσέγγιση του προτύπου DIN EN ISO 9001:2015, με μεγαλύτερη εμβάθυνση στο πλαίσιο της υπηρεσίας σε θέματα καταλληλόλητας, προσβασιμότητας, ισοτιμίας, συμπερίληψης απέναντι στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων ανεξαιρέτως  των εκπαιδευόμενων.  Επιπλέον το εν λόγω πρότυπο θα μπορούσε να λειτουργήσει παράλληλα με το πρότυπο ISO 29993:2017, που προσδιορίζει τις απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών μάθησης εκτός τυπικής εκπαίδευσης, συνδυάζοντας με αυτές την προσέγγιση high level structure.

Γιατί πρέπει να προτιμήσετε την TÜV Hellas για πιστοποίησή σας κατά ISO 21001:2018

Η TÜV HELLAS είναι ένας αξιόπιστος και διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας επιθεώρησης και πιστοποίησης. Οι επιθεωρητές έχουν εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου βασισμένη σε εκτενή κατάρτιση και σε μακρόχρονη εμπειρία και θα σας υποστηρίξουν αποτελεσματικά στη διαδικασία πιστοποίησής σας, παρέχοντάς σας αντικειμενική ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Σας εγγυόμαστε υπηρεσίες με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Επίσης, χάρη στο παγκόσμιο δίκτυό μας, μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης σε όλο τον κόσμο.

Συνεισφορά του προτύπου ISO 21001:2018 στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Το πρότυπο ISO 21001:2018 συμβάλλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 4, 10, 11

4. Quality Education: ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

4. Ποιοτική εκπαίδευση: εξασφάλιση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης και προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους.

To πρότυπο ISO 21001:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης για εκπαιδευτικούς οργανισμούς (ΣΔΕΟ), προκειμένου ένας τέτοιος οργανισμός να αποδείξει την ικανότητά του να υποστηρίζει την απόκτηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της διδασκαλίας, της μάθησης ή της έρευνας, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων, άλλων ωφελούμενων και του προσωπικού μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος  διαχείρισης για εκπαιδευτικούς οργανισμούς (ΣΔΕΟ), συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων και άλλων ωφελούμενων.

10.Reduce inequality within and among countries

10.Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών

Βασική φιλοσοφία του συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικού οργανισμού σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21001:2018, αποτελεί η αναγνώριση και συντονισμένη (μέσω κατάλληλου και στοχευμένου σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού, μεθοδολογίας, μέσων, εισηγητών, υποδομών, προσβασιμότητας) υποστήριξη & κάλυψη των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών, όλων των εκπαιδευομένων, ανεξαρτήτως φυσικής είτε απομακρυσμένης παροχής υπηρεσιών μάθησης.

11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

11. Να καταστήσουμε τις πόλεις και τους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικά και βιώσιμα

Το πρότυπο 21001:2018 με την προαγωγή αρχών κοινωνικής ευθύνης, προσβασιμότητας & ισότητας και ηθικής συμπεριφοράς, συμβάλει στη δημιουργία σταδιακά ενός πλέγματος ευαισθητοποίησης πάνω σε ζητήματα βιωσιμότητας, συνέχειας, επάρκειας σε παγκόσμιο επίπεδο.  Στο πλαίσιο ανάγκης για συνέχιση της διαβίωσης και θωράκισης των επόμενων γενεών, γίνεται προσπάθεια για περισσότερη έμφαση σε θέματα συμπερίληψης, ισότητας, εξασφάλισης προσβασιμότητας και ασφάλειας, όσο το δυνατόν ευρύτερα κοινωνικά και γεωγραφικά.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το ISO 21001:2018

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το ISO 21001:2018;

Αν και οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί παγκοσμίως είναι οι κύριοι ωφελούμενοι αυτού του νέου προτύπου συστήματος διαχείρισης, όλοι τα  ενδιαφερόμενα μέρη (δηλαδή ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο) θα ωφεληθούν από τα αποτελέσματα των τυποποιημένων συστημάτων διαχείρισης στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που θα ωφεληθούν από το πρότυπο περιλαμβάνονται οι προσχολικές μονάδες, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, κολέγια, πανεπιστήμια, οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων, σχολεία ειδικής αγωγής, φορείς επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, φροντιστήρια ή κέντρα καθοδήγησης, οργανισμοί κατάρτισης, τμήματα εκπαίδευσης/ κατάρτισης, σύμβουλοι, και φορείς παροχής υπηρεσιών μη τυπικής  εκπαίδευσης.  Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης, η οποία μπορεί να είναι δημόσια (επιδοτούμενη), ιδιωτική (εμπορική), αυτοδύναμη (εσωτερικά παραγόμενα έσοδα) ή μη κερδοσκοπική (χορηγούμενη).

Τι γίνεται με την παρακολούθηση και μέτρηση του συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικού οργανισμού;

Η παρακολούθηση και μέτρηση του συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικού οργανισμού αποτελούν επίσης μέρος της πιστοποίησης.  Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ο εκπαιδευτικός οργανισμός πρέπει να επιδείξει ότι μετράει, αναλύει και γνωστοποιεί την επίδοση του και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης. Επομένως θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι έχει θεσπίσει, εφαρμόζει και διατηρεί διεργασία παρακολούθησης, μέτρησης ανάλυσης και αξιολόγησης των επιδόσεων, προκειμένου η διοίκηση της εταιρείας να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος σε τακτική βάση και ο ίδιος να έχει ανά πάσα στιγμή μια πλήρη επισκόπηση της απόδοσης του συστήματος διαχείρισης.

Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά τα πιστοποιητικά στο πλαίσιο της επαναπιστοποίησης ή της επιτήρησης;

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιθεώρησης, εκδίδεται πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21001:2018, το οποίο ισχύει για τρία χρόνια.  Στη φάση της επαναπιστοποίησης η περίοδος ισχύος αρχίζει απευθείας από τη λήξη του προηγούμενου πιστοποιητικού. Αυτό σημαίνει ότι η ημερομηνία λήξης του νέου πιστοποιητικού αντιστοιχεί στην κανονική τριετή περίοδο (ημερομηνία λήξης του παλαιού πιστοποιητικού συν τρία έτη) εάν η διαδικασία διεξάγεται εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή εάν ο έλεγχος και η διαχείριση ΜΣ (μη συμμορφώσεων) ολοκληρώνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Κατά τη διάρκεια της τριετίας προβλέπονται 2 ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης. 

Σε περίπτωση που σε μία εξ αυτών χρειαστεί αναθεώρηση του πιστοποιητικού, διαφοροποιείται η ημερομηνία έκδοσης της τροποποίησης, αλλά διατηρείται η αρχική τριετής ισχύς.

Πώς συνδέεται το ISO 21001:2018 με το ISO 29993:2017;

Τα δύο πρότυπα ISO 21001:2018  και ISO 29993:2017 είναι πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για εκπαιδευτικούς οργανισμούς και έτσι συμπληρώνουν το φάσμα των διαφορετικών προσεγγίσεων για την εφαρμογή προτύπων στον εκπαιδευτικό τομέα. Αυτό επιτρέπει στους οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση και επιμόρφωση να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών προτύπων.

Οι βασικές απαιτήσεις σχετικά με τη δέσμευση διοίκησης, ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, προσδιορισμό και επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων, το σχεδιασμό, αξιολόγηση και συνεχή επικαιροποίηση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού, τη λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο και μεθοδολογία παροχής μάθησης,  την επάρκεια και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτών, την καταλληλότητα υποδομής και μέσων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και προσβασιμότητας , τη λήψη υπόψη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών εκπαιδευόμενων, τόσο για τον τρόπο διδασκαλίας, όσο και για τη μεθοδολογία αξιολόγησης μάθησης, παροχή υπηρεσίας μέσω συνεργατών, θέματα προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και την ανατροφοδότηση από τους οφελούμενους αλλά και τους εμπλεκόμενους από τον οργανισμό, διαχείριση παραπόνων και ενστάσεων, μη συμμορφούμενη υπηρεσία απαντώνται και στα δύο πρότυπα. 

Ωστόσο το πρότυπο ISO 21001:2018 ακολουθεί δομή “high level structure”  και θέτει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού οργανισμού. Μεταξύ αυτών υπεισέρχονται θέματα πλαισίου λειτουργίας, ενδιαφερομένων μερών, πολιτικής εκπαιδευτικού οργανισμού, ανάλυσης ρίσκων κι ευκαιριών, διαχείρισης αλλαγών καθώς και παράμετροι εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκόπησης διοίκησης στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος εκπαιδευτικού οργανισμού.

Όλοι όσοι απασχολούνται στην εταιρεία θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό;

Μία από τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση είναι η ευαισθητοποίηση της διοίκησης και του προσωπικού πάνω στις απαιτήσεις του προτύπου και σχετική επιμόρφωση των εμπλεκομένων , κάτι που επιτυγχάνεται μέσω ειδικής εκπαίδευσης.  Η κατανόηση της σημασίας και εφαρμογής των απαιτήσεων υπηρεσίας μάθησης εκτός τυπικής εκπαίδευσης εξασφαλίζει μεγαλύτερη δέσμευση των εργαζομένων με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών μάθησης, καθώς και προς τον οργανισμό στο σύνολό του.

Πόσο αναγνωρισμένο είναι το πιστοποιητικό – και για τι χρονικό διάστημα ισχύει;

Το ISO 21001:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Το πιστοποιητικό εκδίδεται με τριετή ισχύ – με ετήσιους ελέγχους επιτήρησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7462
Fax: +30 210 6528025
certification@tuvhellas.gr