Διαπιστεύσεις

Η TÜV HELLAS ως θυγατρική του TÜV NORD Group διαθέτει τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις τόσο από την Ελληνική Αρχή Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ όσο και από τη Γερμανική Αρχή Διαπίστευσης – DAKKS μέσω της μητρικής, και δραστηριοποιείται σε πολύ ευρύ φάσμα υπηρεσιών με την προβλεπόμενη συνέπεια, αξιοπιστία και αμεροληψία. Συγκεκριμένα λειτουργεί ως :

  • Φορέας Ελέγχου τύπου Α’, διαπιστευμένος κατά ISO/IEC 17020
  • Φορέας πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, διαπιστευμένος κατά ISO/IEC 17021
  • Φορέας πιστοποίησης Προϊόντων, διαπιστευμένος κατά ISO/IEC 17065
  • Φορέας πιστοποίησης Προσώπων, διαπιστευμένος κατά ISO/IEC 17024
  • Περιβαλλοντικός Επαληθευτής, διαπιστευμένος κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221:2009 (EMAS)
  • Φορέας Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, διαπιστευμένος κατά ISO 14065 και κατά τον Κανονισμό EΕ 600/2012

Περισσότερες πληροφορίες για τις Ελληνικές Διαπιστεύσεις του οργανισμού μας μπορείτε να βρείτε στη επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/pinakestop.jsp και στο https://www.tuev-nord.de/en/company/ για τις Διαπιστεύσεις της μητρικής.

Παράλληλα η TÜV HELLAS είναι αναγνωρισμένη και εγκεκριμένη να λειτουργεί ως Κοινοποιημένος Φορέας (ΝΟΒΟ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον μοναδικό αριθμό 0654 στη βάση των κοινοποιημένων Φορέων της ΕC (NANDO http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando) και μπορεί να επιθεωρεί κατασκευαστές ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτών για παραγωγή προϊόντων που προορίζονται να διακινηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπόκεινται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τέτοια προϊόντα είναι τα δομικά, οι ανελκυστήρες, τα δοχεία και οι εξοπλισμοί υπό πίεση κτλ. Περισσότερες πληροφορίες για την κοινοποίηση της TÜV HELLAS μπορείτε να βρείτε στο http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS_43976 .

Για τις υπηρεσίες που προβλέπονται και ρυθμίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία, η TÜV HELLAS επίσης διαθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων υπουργείων Ανάπτυξης, Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης κτλ ώστε τα πιστοποιητικά που εκδίδει να είναι πλήρως αποδεκτά και αξιόπιστα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7400
Fax: +30 210 6528025
info@tuvhellas.gr