Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Η Πιστοποίηση από εγκεκριμένο φορέα διασφαλίζει ότι το εν λόγω σύστημα, προϊόν, πρόσωπο πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις, σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους, εναρμονίζονται για να παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αφενός διέπονται από ποιότητα και αφετέρου ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας.