Πιστοποίηση Προσώπων

Διασφαλίστε το επαγγελματικό σας μέλλον

Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν μέσω εξετάσεων, την επάρκειά τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο.

Στο σημερινό πλήρως ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, όπου ο εργαζόμενος – επαγγελματίας πρέπει να ανταπεξέλθει στην αφενός ραγδαία εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού (Industry 4.0), της τεχνολογίας και της βιομηχανίας και αφετέρου στο εξειδικευμένο πεδίο των τεχνικών έργων, της μηχανικής και της πληροφορικής, καλείται ο καθένας να αποδείξει την άρτια τεχνογνωσία του, τον επαγγελματισμό του και την υπεροχή του εν γένει, από πλήθος συναδέλφων του, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Γενικά η επάρκεια ενός επαγγελματία δύναται να οικοδομείται μέσα από τη πορεία του στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και μέσα από την επαγγελματική εμπειρία και τη πορεία του στο επαγγελματικό στίβο (μη τυπική και άτυπη μάθηση). Η πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων αυτής της πορείας, παράγει όφελος προφανώς στον ίδιο και στην επιχείρηση βεβαίως που τον απασχολεί αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, λόγω της πιο αποτελεσματικής, πιο αξιόπιστης, πιο παραγωγικής εργασίας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι πρωτοπόρος φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, που προσφέρει πιστοποίηση επαγγελματιών (πιστοποίηση προσώπων) σε πλήθος ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης, του τουρισμού, της πληροφορικής, των τροφίμων, της υγείας κλπ.

Εφαρμόζει δε, πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες οι οποίες είναι ελεγμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024, και παρέχει πιστοποίηση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, εκ των οποίων αυτές που εντάσσονται στο πεδίο διαπίστευσής της φαίνονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ.

Διαθέσιμοι τρόποι εξέτασης μέσω του φορέα μας είναι:  

  • Εξετάσεις με συμβατικό τρόπο σε αίθουσα
  • Επιτόπου Εξετάσεις στο πεδίο
  • Εξετάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΗΥ & εξ αποστάσεως (tele-proctoring)

Ειδικά η καινοτόμα εξ αποστάσεως μέθοδος “THEO-re TP” προσφέρει ειδικά προτερήματα και ευελιξία στους υποψηφίους αναφορικά με το χρόνο και τόπο εξέτασης, την επικοινωνία, την ασφάλεια, την ταχύτητα. Αρκεί μόνο να το ζητήσετε.

Το όραμα της εταιρείας μας είναι να παρέχει αξιόπιστη, επαγγελματική και σύγχρονη υπηρεσία εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων, σε καινοτόμα σχήματα όπως αυτά των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, ώστε να εξυπηρετεί πελάτες, συνεργάτες και ενδιαφερόμενα μέρη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και θωράκιση των προσόντων. Δεσμεύεται να παραμείνει ηγέτης φορέας, όσον αφορά στην ευρύτητα σχημάτων και στην διείσδυση στην αγορά (αυτοχρηματοδοτούμενη ή μη), διαφοροποιούμενη από τον ανταγωνισμό, όντας ευέλικτη, πρωτοπόρα και καινοτόμα στον τρόπο που διοργανώνει τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr