Πιστοποίηση Προσώπων

Διασφαλίστε το επαγγελματικό σας μέλλον

Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν μέσω εξετάσεων, την επάρκειά τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο.

Στο σημερινό πλήρως ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, όπου ο εργαζόμενος – επαγγελματίας πρέπει να ανταπεξέλθει στην αφενός ραγδαία εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού (Industry 4.0), της τεχνολογίας και της βιομηχανίας και αφετέρου στο εξειδικευμένο πεδίο των τεχνικών έργων, της μηχανικής και της πληροφορικής, καλείται ο καθένας να αποδείξει την άρτια τεχνογνωσία του, τον επαγγελματισμό του και την υπεροχή του εν γένει, από πλήθος συναδέλφων του, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Γενικά η επάρκεια ενός επαγγελματία δύναται να οικοδομείται μέσα από τη πορεία του στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και μέσα από την επαγγελματική εμπειρία και τη πορεία του στο επαγγελματικό στίβο (μη τυπική και άτυπη μάθηση). Η πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων αυτής της πορείας, παράγει όφελος προφανώς στον ίδιο και στην επιχείρηση βεβαίως που τον απασχολεί αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, λόγω της πιο αποτελεσματικής, πιο αξιόπιστης, πιο παραγωγικής εργασίας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι πρωτοπόρος φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, που προσφέρει πιστοποίηση επαγγελματιών (πιστοποίηση προσώπων) σε πλήθος ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης, του τουρισμού, της πληροφορικής, των τροφίμων, της υγείας κλπ.

Εφαρμόζει δε, πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες οι οποίες είναι ελεγμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024, και παρέχει πιστοποίηση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, εκ των οποίων αυτές που εντάσσονται στο πεδίο διαπίστευσής της φαίνονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ.

Διαθέσιμοι τρόποι εξέτασης μέσω του φορέα μας είναι:  

 • Εξετάσεις με συμβατικό τρόπο σε αίθουσα
 • Επιτόπου Εξετάσεις στο πεδίο
 • Εξετάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΗΥ & εξ αποστάσεως (tele-proctoring)

Ειδικά η καινοτόμα εξ αποστάσεως μέθοδος “THEO-re TP” προσφέρει ειδικά προτερήματα και ευελιξία στους υποψηφίους αναφορικά με το χρόνο και τόπο εξέτασης, την επικοινωνία, την ασφάλεια, την ταχύτητα. Αρκεί μόνο να το ζητήσετε.

Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (DPO) TÜV HELLAS αφορά σε εργαζομένους-υπευθύνους προστασίας δεδομένων που στα πλαίσια της εργασίας τους αναλαμβάνουν τα περιγραφόμενα στο Τμήμα 4 του GDPR.

  

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)


Γενικές διατάξεις, Αρχές επεξεργασίας δεδομένων, Δικαιώματα του υποκειμένου, Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία, Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς, Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης, Συνεργασία και συνεκτικότητα, Προσφυγές ευθύνη και κυρώσεις, Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας, Πρακτική εφαρμογή, Data Protection Officer, Risk, Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα, Περιπτώσεις εφαρμογής

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης ειδικών τεχνολογίας πληροφορικής & επικοινωνιών TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που ασχολούνται στο χώρο της πληροφορικής και της επικοινωνίας μέσω Η/Υ. Ειδικότερα ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται σε: - Φορείς τηλεπικοινωνιών - Μηχανογραφικά κέντρα - Δημόσιες υπηρεσίες - Επιχειρήσεις κατασκευής δικτυακού εξοπλισμού και υπολογιστικών συστημάτων, ιστοσελίδων, βάσεων δεδομένων, λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής. - Επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Μελετητικά γραφεία που σχεδιάζουν και/ή συντηρούν δίκτυα και συστήματα πληροφορικής - Επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τις δικές τους λειτουργικές ανάγκες. - Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα - Τουριστικές εγκαταστάσεις

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων ή Διαχειριστής Δικτύων

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και εφαρμογών ή  
Ειδικός προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών (HTML,CSS, JavaScript) 

 •  Γενικό και εξειδίκευση
 •  Expert
 •  Web Design
 •  Front Εnd Developcr
 •  Mobile Application
  Specialist
 •  Joomla

 

Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων ή Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων 

Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής

Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής

Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής

    Γενικό και εξειδίκευση

 •  Τεχνικός πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων
 •  Τεχνικός στην Τηλεϊατρική και στις Υπηρεσίες Υγείας
 •  Προγραμματιστής Ανοικτού Λογισμικού

Προγραμματιστης Ανοιχτού Λογισμικού(BASIC & ADVANCED)
    Γενικό και εξειδίκευση

 • Android Deνelopment

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 1. Αρχές Πληροφορικής και Δικτύων, Σχέδια – Προδιαγραφές - Συνδεσμολογία, Τεχνολογία – Πρότυπα - Συνδεσμολογία, Ασφάλεια Η/Υ και Δικτύων, Συναρμολόγηση/ Αποσυναρμολόγηση Η/Υ – Συνδεσμολογία.
 2. Βασικά Θέματα πληροφορικής, Πνευματικά δικαιώματα-Άδειες χρήσης, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα, Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα, Αλγοριθμική Γλώσσα, Εγκατάσταση Εφαρμογών, Προστασία δεδομένων, Γλώσσες Προγραμματισμού
 3. Html, CSS, JavaScript, CMS, Digital Marketing
 4. Γενικές γνώσεις βάσεων δεδομένων, Ανάλυση και Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων με SQL, Διαχείριση δεδομένων με SQL,
 5. Θέματα ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων, Βασικά θέματα δικτύων, Πολιτική ασφάλειας, Ασφάλεια εφαρμογών, συστημάτων, δεδομένων, Αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση, Προστασία δεδομένων.
 6. Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής, Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφορικής, Προγραμματισμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής, Κωδικοποίηση και έλεγχος συστημάτων πληροφορικής, Προστασία δεδομένων
 7. Συντήρηση, έλεγχος υπολογιστικών συστημάτων, Αγορά, εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής, Έλεγχος, διαχείριση και κατανομή πόρων, Πρόληψη και επίλυση θεμάτων ασφάλειας, Επαναφορά συστημάτων και δεδομένων
 8. Ελεύθερο Λογισμικό, Αποθήκευση, Αναζήτηση, Αναγνώριση, Επεξεργασία και Συνεισφορά Κώδικα, Μοντέλο και Τεχνικές Ανάπτυξης Ανοικτού Κώδικα – Διεθνοποίηση και Τοπικοποίηση Λογισμικού, Το σύγχρονο περιβάλλον του «Ανοικτού Κώδικα» και οι επιδράσεις του.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Ειδικός Σχεδιασμού και 3D Εκτυπώσεων (βασικό και προχωρημένο)

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Ειδικός Σχεδιασμού και 3D Εκτυπώσεων TÜV HELLAS αφορά τον επαγγελματία που ασχολείται με τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων με τρισδιάστατη εκτύπωση. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών οι οποίες έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προϊόντος,  την υλοποίηση μίας ιδέας σε βελτιστοποιημένο φυσικό αντικείμενο, τη συναρμολόγηση και την συντήρηση του εξοπλισμού εκτύπωσης 3D καθώς και τη διενέργεια δοκιμών εκτύπωσης 3D.

Yποσχήματα διαβαθμίσεις

Υφίστανται δύο διαβαθμίσεις-επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως στο γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος στην ειδικότητα και είναι εισαγωγικό ενώ το προχωρημένο αφορά στις ικανότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας εφόσον κατέχει αντίστοιχη εμπειρία

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

χεδιασμός προϊόντος, συναρμολόγηση-Assembly και δημιουργία σχε-δίων-Drafting
Εντολές Δημιουργίας και Τροποποίησης 2D Σκίτσων
Εντολές Τροποποίησης και Παραμετρική Σχεδίαση 3D μοντέλων
 Εντολές Περιορισμών Συναρμολόγησης
 Βασικά Στοιχεία Τεχνικού Σχεδίου

2. Δημιουργία Τρισδιάστατου Εκτυπωτή και Τρισδιάστατη Εκτύπωση
 Συναρμολόγηση Δομικών Στοιχείων
 Κατανόηση και Σύνδεση Ηλεκτρονικών 
        Βελτιώσεις στο Σχεδιασμό και στις Διεργασίες Εκτύπωσης
 Χαρακτηρισμός Υλικών

Προχωρημένο:
1,2 και επιπλέον:
3. Additive Manufacturing
 Τεχνολογίες Additive Manufacturing 
 Σχεδιασμός εξαρτημάτων 
 Κοστολόγηση κατασκευών

4. Εφαρμογές – τεχνικές και λογισμικά σχεδίασης 
 Rhino
 3D Studio Windows 
 Autocad Fusion
 Parametric Design with Solidworks
 Τεχνολογίες και εφαρμογές σε βιομηχανική κλίμακα 
 Reverse Engineering
 FFF/FDM
 SLA/SLS

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Business Analyst

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Business Analyst TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία των πληροφοριών και των επιχειρηματικών στόχων. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους, την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων με χρήση κατάλληλων υποδειγμάτων, την πραγματοποίηση ελέγχων καθώς και τη διαχείριση έργων με χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Business Analysis
• Στρατηγική & Business Analysis - Business Processes
• Βασικές έννοιες επιχειρηματικής ανάλυσης

2. Επίλυση προβλημάτων Διοίκησης στο Excel
• Βασικές γνώσεις Excel
• Προβλήματα διαχείρισης εργασιών
• Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού
• Προβλήματα δικτύου
• PERT -CPM

3. Επιχειρηματική στατιστική με το στατιστικό εργαλείο R
• Γλώσσα R
• Τύποι δεδομένων
• Δομές ελέγχου και επανάληψης
• Συναρτήσεις
• Περιγραφική στατιστική

Για εξειδίκευση Στέλεχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
1,2,3 και επιπλέον:

4. Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες
• Mobile, social, Omnichannel
• Τεχνητή νοημοσύνη
• Internet of things
• Big Data
• Agile

5. Υλοποίηση προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού
• Discovery & Strategy
• Design & Manage Customer Experience
• Execution and Optimization

Για εξειδίκευση  Στέλεχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού με ειδίκευση στο τραπεζικό τομέα 
1,2,3 και επιπλέον:
6. Γνώσεις Digital Banking
• Γενικές Αρχές Ψηφιακής Τραπεζικής 
• Ψηφιακές Πληρωμές
• Βασικές Αρχές Fintech
• Blockchain

7. Βασικές Γνώσεις RegTech
• Ρυθμιστικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
• Payment services Directive 2
• Open Banking

Για εξειδίκευση Eιδικός Αναλυτής Πεπερασμένων Στοιχείων
1,2,3 και επιπλέον:
8. Ανάλυση με Μονοδιάστατα Πεπερασμένα Στοιχεία  
• Λογισμικά Matlab και ANSYS
• Ανάλυση Δικτυωμάτων και πλαισίων 

9. Ανάλυση με Πεπερασμένα Στοιχεία Τριών Διαστάσεων
• Πεπερασμένα Στοιχεία Τρισδιάστατης Ελαστικότητας
• Πεπερασμένα Στοιχεία για Πλάκες και Κελύφη

10. Δυναμική και μη Γραμμική Ανάλυση με Πεπερασμένα Στοιχεία
• Ιδιοτιμές και μεταβατική ανάλυση 
• Μη Γραμμική Συμπεριφορά λόγω Γεωμετρίας και Υλικού 
• Μη Γραμμικός Λυγισμός
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Data Analyst

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Data Analyst TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία των πληροφοριών και των επιχειρηματικών στόχων. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους, την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων με χρήση κατάλληλων υποδειγμάτων, την πραγματοποίηση ελέγχων καθώς και τη διαχείριση έργων με χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

Βασικό επίπεδο:
1.    MS Excel, Γλώσσα R και πρόγραμμα Knime
•    Δομές ελέγχου στο MS 
•    Περιγραφική στατιστική στο MS Excel
•    Περιγραφική Στατιστική με την R
•    Συσταδοποίηση (Clustering)
•    Παλινδρόμηση
•    Εισαγωγή δεδομένων & δημιουργία αναλύσεων  
•    Επεξεργασία & οργάνωση δεδομένων  
•    Απεικόνιση πληροφορίας σε αναφορές

2.    Power BI και SQL
•    Βάσεις δεδομένων με SQL
•    Αποθήκευση Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων

Προχωρημένο επίπεδο:
1,2 και επιπλέον:
3.    Γλώσσα R
•    R Studio
•    Τύποι Δεδομένων
•    Basic operators
•    Εντολή apply
•    Εντοπισμός και Διόρθωση Λαθών
•    Ανάπτυξη κώδικα

4.    Στατιστική στην R
•    Περιγραφική Στατιστική με την R
•    Συσταδοποίηση (Clustering)
•    Παλινδρόμηση (Regression)
•    Προχωρημένα Γραφικά
•    Κατασκευή γραφημάτων
 

 

Για εξειδίκευση: Θεωρητική Προσέγγιση

1,2 και επιπλέον: 

5. Επιχειρηματική Στατιστική και Στατιστική Ανάλυση 

• Πιθανότητες, Κανονική Κατανομή και Έλεγχος Υποθέσεων 

• Υπολογιστικά εργαλεία

• Παλινδρόμηση

• Προβλέψεις

6. Web Analytics

• Βασικοί Δείκτες Απόδοσης των Web Analytics 

• Ποσοτικοποιημένες Τεχνικές Web Analytics

• Web Testing

Για εξειδίκευση: R και Knime

1,2 και επιπλέον:

7. Γλώσσα R και KNIME

• Περιγραφική Στατιστική 

• Dimension reduction

• Feature selection

• Clustering

• Παλινδρόμηση (Regression)

8. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

• Τεχνικές παρουσίασης αποτελεσμάτων

• Storytelling with data

Για εξειδίκευση: Python

1,2 και επιπλέον:

9. Βασικές έννοιες της Python

• Γλώσσα Προγραμματισμού Python

• Επιστήμη των δεδομένων με Python

10. Επιστήμη των δεδομένων με Python

• Στατιστική και Πιθανότητες

• NumPy

• Pandas

• Vizualization με Matplotlib

11. Python & Machine Learning

• Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning

• Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης

• Data science και Machine Learning

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Προγραμματισμού

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης ειδικών Προγραμματισμού TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που ασχολούνται στο χώρο της πληροφορικής και της επικοινωνίας μέσω Η/Υ. Ειδικότερα έ-νας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται σε: 
 Φορείς τηλεπικοινωνίων 
 Μηχανογραφικά κέντρα 
 Δημόσιες υπηρεσίες 
 Επιχειρήσεις κατασκευής δικτυακού εξοπλισμού και υπολογιστικών συστημάτων, ιστοσελί-δων, βάσεων δεδομένων, λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής.
 Επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 Μελετητικά γραφεία που σχεδιάζουν και/ή συντηρούν δίκτυα και συστήματα πληροφορικής
 Επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τις δικές τους λειτουργικές ανάγκες.
 Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα 
 Τουριστικές εγκαταστάσεις

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγή στην αλγοριθμική 
 Είσοδος Έξοδος
 Σταθερές
 Μεταβλητές  
 Τελεστές και παραστάσεις
 Έλεγχος ροής (IF/ELSE, WHILE)
 Επανάληψη (FOR)


Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού
 Είδη λογισμικών IDEs
 Είδη εργαλείων μετάφρασης κώδικα
 Είδη εργαλείων αποσφαλμάτωσης κώδικα
 Διαφορετικές κατηγορίες IDEs


Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα
 Μοντέλα ζωής λογισμικού
 Αρχές ανάπτυξης
o ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
o ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
o ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
o ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
o ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ
 Πρακτικές προγραμματισμού
 Σχεδίαση προγραμμάτων
 Δομημένος προγραμματισμός


Web Development (HTML, CSS, Javascript)
 Εισαγωγή στην HTML5
 Στοιχεία Html5 (elements)
 Μορφοποίηση Html
 Εισαγωγή - Τι είναι το CSS
 Σύνταξη, Κλάσεις, Selectors
 Εισαγωγή - Τι είναι η JavaScript
 JavaScript Events


Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός 
 Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C
 Τύποι μεταβλητών στη C
 Δομές ελέγχου, επανάληψης και εμφωλευμένες δομές
 Συναρτήσεις 


Ασφάλεια και Προστασία δεδομένων
 Ασφάλεια δεδομένων
 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
 Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

Για εξειδίκευση C# όλες οι παραπάνω βασικέςενότητες και επιπλέον 
Γνώσεις C#

Για εξειδίκευση JAVA όλες οι παραπάνω βασικές ενότητες και επιπλέον 
Γνώσεις JAVA

Για εξειδίκευση PYTHON όλες οι παραπάνω βασικές ενότητες και επιπλέον 
Γνώσεις PYTHON

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος επεξεργασίας εικόνας μέσω ψηφιακών προγραμμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Στέλεχος Επεξεργασίας Εικόνας μέσω Ψηφιακών Προγραμμάτων TÜV HELLAS αφορά ένα εξειδικευμένο στέλεχος το οποίο αναλαμβάνει την επεξεργασία ψηφιακών κινούμενων εικόνων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συνδυαστική χρήση των ψηφιακών προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και εργαλείων, 
καθώς και τη χρήση κατάλληλων τεχνικών επεξεργασίας και επανασύνθεσης εικόνων και γραφικών-βίντεο.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Adobe Premiere
• Βασικό EditingEnabling Technologies 
• Επεξεργασία Ήχου - Δίκτυα Αισθητήρων "Sensor Νetworks"
• Χρωματική Επεξεργασία
• Στατική Εικόνα

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Τεχνικός Συστημάτων ασφαλείας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ο οποίος αναλαμβάνει την εγκατάσταση και προγραμματισμό συστημάτων πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, βιντεοεπιτήρησης και συναγερμού. Στα πλαίσια των εργασιακών του καθηκόντων μεταξύ άλλων αναλαμβάνει τη διενέργεια συντήρησης των συστημάτων και των εγκαταστάσεων ασφαλείας. Επιπλέον, είναι εξοικειωμένος με βασικές νομικές γνώσεις ώστε να εξετάζει τους νομικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

Πυρασφάλεια, Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση
• Πυροπρόληψη και πυρκαγιές 
• Πυροπροστασίας και κτήρια
• Συστήματα πυρανίχνευσης

Συστήματα Συναγερμού, Ασφαλείας, Πρόσβασης και Βιντεοεπιτήρησης
• Λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας
• Προγραμματισμός Πινάκων Συναγερμών
• Συστήματα Ηλεκτρονικής Επιτήρηση
• Συστήματα Ασφαλείας, Προγραμματισμός
• Προγραμματισμός Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης
• Νόμοι περί Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΑΠΔΠΧ

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός IOT and Machine Learning

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Eιδικός IoT and Machine Learning TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αναπτύσσει εφαρμογές στηριζόμενος στην αρχιτεκτονική του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και της μηχανικής μάθησης (Machine Learning). Οι εφαρμογές αυτές προσφέρουν βελτίωση των υφιστάμενων τεχνολογιών ενώ βοηθούν στη διαμόρφωση νέων καινοτομιών. Μεταξύ άλλων ο Ειδικός ΙοΤ (Internet of Things) and Machine Learning χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, ενώ παράλληλα κατευθύνει τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών IoT.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Αρχιτεκτονική του Internet of Things
• Ψηφιακός Μετασχηματισμός
• Τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
• Enabling Technologies 
• Αυτο-Οργανωμένα Δίκτυα "Adhoc networks" 
• Δίκτυα Αισθητήρων "Sensor Νetworks"
Python- Machine learning και ΙΟΤ Εφαρμογές
• Machine Learning & Deep Learning 
• Βασικές Εφαρμογές Python 
• Bιβλιοθήκες (Tensorflow & Keras) 
• Εφαρμογές με Αλγόριθμους Μηχανικής Μάθησης

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Cybersecurity & Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Cybersecurity & Ηλεκτρονικών Πληρωμών TÜV HELLAS (TÜV NORD) αναφέρεται σε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία και την εκπαίδευσή τους για να διασφαλίσουν ότι τα ευαίσθητα δεδομένα ενός οργανισμού παραμένουν ασφαλή τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές απειλές, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

 

Διαβάθμηση

 

 Υπάρχουν δύο επίπεδα πιστοποίησης: Βασικό και Προχωρημένο. Το βασικό επίπεδο αφορά κυρίως το γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος για αυτή την εξειδίκευση και είναι εισαγωγικό, ενώ το προχωρημένο επίπεδο αναφέρεται στις δεξιότητες που πρέπει να επιδείξει ο επαγγελματίας αν έχει την αντίστοιχη εμπειρία.

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ασφάλεια - Απόρρητο 
Ασφάλεια βάσεων δεδομένων
Ασφάλεια λογισμικού
Ασφάλεια δικτύου
Ασφάλεια νέφους
Ασφάλεια λειτουργικού συστήματος 


Ανάλυση & Διαχείριση Κινδύνου
Ψηφιακή εγκληματολογία 
Διαχείριση συμβάντων 
Κακόβουλο λογισμικό
Διαχείριση κινδύνων 
Ευπάθειες - Εκμετάλλευση


Κρυπτογραφία
Δεξιότητες κρυπτογραφίας 
Αυθεντικοποίηση
Έλεγχος πρόσβασης

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Σχεδιασμού & Ανάπτυξης σε πράσινες τεχνολογίες - Green ICT

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με ένα σύστημα συλλογής, διαχείρισης, σχεδιασμού και ανάλυσης πληροφοριών που έχουν σχέση με τον κύκλο ζωής, τη δυνατότητα ανακύκλωσης, το αντίκτυπο στο περιβάλλον και τους τρόπους που μπορούν να μειωθούν οι ανθρώπινες ενέργειες με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση πόρων.  Στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να εκτελεί εργασίες βοηθητικές σε μηχανικούς περιβάλλοντος και προγραμματιστές πράσινης τεχνολογίας.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Green Energy και διαχείριση Green ICT.
• Γνώση βασικών αρχών Green Energy & Green ICT.
• Βιωσιμότητα πράσινων υπολογιστικών συστημάτων (Green ICT).
• Πλεονεκτήματα χρήσης πρακτικών Green ICT.
• Προοπτικές διαχείρισης Green ICT.
• Εμπόδια στη διαχείριση πρακτικών Green ICT. 

Πράσινα λογισμικά (Green Software).

• Μεθοδολογία προσέγγισης λογισμικών Green ICT. 
• Προϊόντα και λογισμικά Green ICT.
• Ανάλυση αποτελεσμάτων Green ICT. 
• Υλικά Green ICT( hardware).

Αντίκτυπο ICT.
• Αντίκτυπο στο περιβάλλον.
• Αντίκτυπο στην εκπαίδευση.
• Αποτύπωμα Green ICT.

Σχεδιασμός ICT.
• Μετρήσεις άνθρακα.
• Γνώση δεδομένων που μετρούνται.
• Τρόποι μέτρησης.
• Έλεγχος αποτελεσματικότητας δεδομένων.
• Προτεινόμενες λύσεις.
• Διαχείριση ρεαλιστικών καταστάσεων.

Χρήσεις  ICT.
• ICT Hardware – Ενέργεια.
• ICT Hardware – Υλικά.
• Έξυπνες Ενεργειακές Λύσεις.
• ICT-Software – Ενέργεια.
• Έξυπνη Διαχείριση Πόρων.
• Έξυπνα κτίρια και πόλεις.

Μεθοδολογία μοντελοποίησης ICT.
• Γενικές αρχές μοντελοποίησης.
• Περιγραφή μοντέλου ICT.
• Εξωτερικές μεταβλητές και παράμετροι μοντέλου.
• Επικύρωση μοντέλου.
• Αποτελέσματα προσομοίωσης.
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Τεχνίτης Ελασματουργός

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Ελασματουργών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάσει τις προδιαγραφές των κατασκευαστών μελετητών τις εργασίες κοπής, διαμόρφωσης, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και επισκευής ελασματουργικών προϊόντων και απλών μεταλλικών κατασκευών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία υλικών, Μηχανουργική τεχνολογία, Έλεγχος ποιότητας, Μηχανολογικό Σχέδιο, Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάσει τις προδιαγραφές των κατασκευαστών- μελετητών τις εργασίες κοπής, τελικής διαμόρφωσης των ακμών των προς συγκόλληση μετάλλων, τη τελική συναρμολόγηση των μετάλλων και τη συγκόλληση μετάλλων, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο συγκόλλησης που περιγράφεται στην ειδικότητα του συγκολλητή.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις 

 1. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια SMAW/MMA
 2. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με σύρμα GMAW (MIG–MAG)
 3. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με σύρμα GΤAW (TIG)
 4. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης Οξυγόνου–Ασετιλίνης (Οξυγονοκολλητής) 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία υλικών, Ειδικός εξοπλισμός, Μηχανικές Ιδιότητες υλικών, Τεχνολογία Συγκολλήσεων και κοπών και λοιπού εξοπλισμού, Μηχανολογικό Σχέδιο, Ασφάλεια Και Yγεία Στην Εργασία

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Σωληνουργός

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Σωληνουργών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάσει τις προδιαγραφές των κατασκευαστών μελετητών τις εργασίες κοπής, διαμόρφωσης, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και επισκευής σωλήνων και δικτύων σωληνώσεων.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία υλικών, Ειδικός εξοπλισμός Σωληνουργείου, Μηχανικές Ιδιότητες υλικών, Τεχνολογία Συγκολλήσεων και κοπών και λοιπού εξοπλισμού, Μηχανολογικό Σχέδιο, Ασφάλεια Και Υγεία Στην Εργασία

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Καθαρισμού & Βαφής Μετάλλων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Καθαρισμού & Βαφής Μετάλλων TÜV HELLAS αφορά αφενός έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ο οποίος με μηχανικά μέσα καθαρίζει ή προετοιμάζει επιφάνειες από μέταλλο (υποστρώματα) χρησιμοποιώντας αποξεστικά μέσα (αμμοβολή, σφαιριδιοβολή, υδροβολή) για την αφαίρεση οξείδωσης, απολεπίσεων, υπολειμμάτων παλαιών χρωμάτων, αφαίρεση ειδικών τύπων χρωμάτων και επικαλύψεων και είναι πρακτικά ο Αμμοβολιστής-Υδροβολιστής, και αφετέρου έναν επίσης εξειδικευμένο τεχνίτη ο οποίος εφαρμόζει στο μέταλλο ειδικά χρώματα προστασίας και επικάλυψης και είναι πρακτικά ο Βαφέας μεταλλικών επιφανειών.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Αμμοβολιστής-Υδροβολιστής μεταλλικών επιφανειών
 2. Βαφέας μεταλλικών επιφανειών

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές αρχές μεταλλουργίας & μεταλλογνωσίας, Στοιχεία μηχανολογικού σχεδίου και εξοπλισμού, Τεχνική ορολογία, Μεθοδολογία εφαρμογής, Στοιχεία ποιοτικού έλεγχου & διασφάλισης ποιότητας, Ασφάλεια Και Yγεία Στην Εργασία, Θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Εργαλειομηχανών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να ασχολείται με το χειρισμό και την πρωτοβάθμια συντήρηση των εργαλειομηχανών. Ως εργαλειομηχανές ορίζονται τα ειδικά μηχανήματα που δίνουν μορφή σε κομμάτια από μέταλλο, καθώς και από άλλα υλικά, όπως το πλαστικό και τα συνθετικά.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανολογία, Συμβατικές εργαλειομηχανές και βασικές αρχές ψηφιακής καθοδήγησης, Λειτουργία συμβατικών εργαλειομηχανών, Μετρολογία και μηχανολογικές μετρήσεις, Υγεία, ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

CNC Operator

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα CNC operator TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη και χειριστή computer numerical control machine ικανό να ασχολείται με το χειρισμό και την πρωτοβάθμια συντήρηση των CNC.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο, Εργαλειομηχανές ψηφιακής καθοδήγησης, Μηχανουργική Τεχνολογία και Ψηφιακή καθοδήγηση, Μετρολογία - μηχανολογικές μετρήσεις, Υγεία, ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και παρακολούθηση του προγράμματος «Χειρισμός και Προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 1» του CNC TRAINING CENTERTM
 

Τεχνίτης Ελαστικών & Θερμοελαστικών Συγκολλήσεων και Εποξικών - Ακρυλικών Ρητινών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνίτης ελαστικών και θερμοελαστικών Συγκολλήσεων και εποξικών-ακρυλικών ρητινών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών – μελετητών, τις εργασίες προετοιμασίας, συναρμολόγησης – τοποθέτησης τεμαχίων ποικίλης πρώτης ύλης (μέταλλο, πλαστικό, λάστιχο κλπ) και της κόλλησης αυτών με τη χρήση ελαστικών και θερμοελαστικών συγκολλητικών υλικών (π.χ. σιλικόνες) καθώς και εποξικών – ακρυλικών και συναφών ρητινών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία Υλικών Αντοχή Υλικών Τεχνική Μηχανική Μηχανολογία Έλεγχος ποιότητας Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Περιβαλλοντική Προστασία

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

NDT - Μη καταστροφικοί Έλεγχοι

Πεδίο σχήματος (scope)

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε υποψήφιους επιθεωρητές μη καταστρεπτικών ελέγχων, που θέλουν να εργαστούν στη Βιομηχανία ή τη Ναυτιλία, στο ευρύτερο πεδίο της Διασφάλισης Ποιότητας και των Ποιοτικών Ελέγχων, καθώς και σε μηχανικούς κατασκευαστικών και βιομηχανικών εταιρειών που εμπλέκονται στη μελέτη, επίβλεψη και επιθεώρηση υλικών, εγκαταστάσεων, συγκολλητών κατασκευών, κλπ.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ – ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (UT/T)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΧΥΤΩΝ (UT/W ή UT/C)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ- MANUAL PHASED ARRAY (UT/PA)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ- TIME OF FLIGHT DIFFRACTION ULTRASONICS (UT/TOFD)
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ (RT-we)
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (RΙ)
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (MT)
 • ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (PT)
 • ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (VT)
 • ΑΜΕΣΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ (VT-dsw)

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Οι εξετάσεις που διενεργούμε ως TÜV HELLAS είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του TÜV NORD καθόσον ακολουθούν τη διαπίστευση κατά ISO/IEC 17024 του TÜV NORD Czech, s.r.o. (Certificate of Accreditation No. 390/2016), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9712 & ISO 20807.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια NDT μπορείτε να βρείτε εδώ

Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Τεχνικών Αλουμινοσιδηροκατασκευών TÜV HELLAS (TÜV NORD) αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη, με γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα, τη δυναμική και τις εφαρμογές συστημάτων αλουμινίου και αντίστοιχων σιδηρών κουφωμάτων, ο οποίος εφαρμόζει και αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις και δυνατότητες των δυο αυτών υλικών με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και συνέπεια με σκοπό την ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών του κάθε πελάτη και τη μέγιστη απόδοση και ποιότητα της κατασκευής.

 

 Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Αλουμινοκατασκευαστής (Βοηθός και Τεχνίτης)
 2. Σιδηροκατασκευαστής (Βοηθός και Τεχνίτης)

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εγχώρια και Διεθνής αγορά, Τεχνολογία υλικών, Συστήματα Κουφωμάτων, Κοστολόγηση κατασκευών, Ποιότητα και Σύστημα διασφάλισης ποιότητας, Πιστοποίηση CE, Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Τεχνικών Συντήρησης Εγκαταστάσεων TÜV HELLAS αφορά στους εργαζομένους που απασχολούνται σε χώρους που εκτελείται παραγωγή , μεταποίηση, επεξεργασία και εν γένει οργανωμένη τεχνική δραστηριότητα με χρήση εξοπλισμού και μηχανημάτων, και φροντίζουν για την ορθή συντήρηση αυτών.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1.  Τεχνίτης συντήρησης εγκαταστάσεων (επίπεδο Βασικό και Προχωρημένο)
 2. Επιβλέπων συντήρησης εγκαταστάσεων
 3. Προϊστάμενος τομέα συντήρησης εγκαταστάσεων (Υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων)

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες – Μετρήσεις – Υπολογισμοί – Σχέδια Τεχνικά χαρακτηριστικά – Υλικά – Ιδιότητες – Μέθοδοι εργασίας Τεχνολογία – Μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα Πρότυπα – Προδιαγραφές – Έλεγχος ποιότητας Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) Αγγλικά Οικονομικά – Εταιρικά θέματα Γενικές γνώσεις σε Η/Υ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός- Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών - Συντηρητών Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνικό που εργάζεται για την εξασφάλιση της λειτουργίας στην εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτοματισμού (κάθε τεχνολογίας, προγραμματιζόμενης και μη). Ο Τεχνικός-Συντηρητής εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτομάτου ελέγχου, εργάζεται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ. (ΠΜΥ, και της λοιπής στελέχωσης της Παραγωγής, αλλά και της Συντήρησης των Μονάδων, κλπ.) και εξασφαλίζει σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών, βλαβών, τακτικών και εκτάκτων σταματο-ξεκινημάτων, την αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτοματισμού παραγωγής.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ηλεκτρολογία, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρικές μετρήσεις, Ηλεκτρικές μηχανές, Σύμβολα, Ηλεκτρονικά εξαρτήματα, Ηλεκτρονικά ισχύος, Μνήμες Αισθητήρα, Λογικά κυκλώματα, Βασικές έννοιες των συστημάτων αυτοματισμού, Είδη αυτοματισμών, Αυτοματισμοί με PLC, Βασικές έννοιες Μηχανολογίας & Τεχνολογίας, Μηχανικής, Φυσικοχημείας, Παραγωγής & Διεργασιών, Προστασία Περιβάλλοντος, Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας, Σημάνσεις.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνικό ικανό να εκτελεί εργασίες συναρμολόγησης, τοποθέτησης, σύνδεσης, επισκευής, αντικατάστασης, δοκιμής, συντήρησης, επίβλεψης λειτουργίας και της επιθεώρησης του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, στον οικιακό, επαγγελματικό, κτηριακό, βιομηχανικό τομέα και στο τομέα των μεταφορών, με ταυτόχρονο έλεγχο διαρροών και ανάκτηση-διαχείριση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Τεχνίτης Ψυκτικός 
 2. Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός 
 3. Εργοδηγός Ψυκτικός

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασική Θερμοδυναμική, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ψυκτικών μέσων και αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, Έλεγχοι πριν από τη θέση σε λειτουργία, μετά από μακρά περίοδο αχρησίας, μετά από παρεμβάσεις, συντήρησης ή επισκευής ή κατά τη λειτουργία, Έλεγχοι για διαρροές, Φιλικός προς το περιβάλλον χειρισμός του συστήματος και του ψυκτικού μέσου κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την εξυπηρέτηση ή την ανάκτηση, Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση παλινδρομικών , κοχλιωτών και σπειροειδών συμπιεστών, μονοβάθμιων ή διβάθμιων, Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αερόψυκτων και υδρόψυκτων συμπυκνωτών Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αερόψυκτων και υδρόψυκτων εξατμιστών, Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εξυπηρέτηση θερμοστατικών εκτονωτικών βαλβίδων και άλλων κατασκευαστικών στοιχείων, Σωληνώσεις: δημιουργία στεγανού δικτύου σωλήνων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, Πληροφορίες για τις σχετικές τεχνολογίες που αντικαθιστούν ή περιορίζουν τη χρήση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ασφαλής χειρισμός των ως άνω τεχνολογιών.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον βεβαίωση αναγγελίας
 

Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης των Στελεχών βιομηχανικής παραγωγής TÜV HELLAS αφορά στους εργαζομένους που απασχολούνται σε χώρους που εκτελείται παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία και εν γένει οργανωμένη τεχνική δραστηριότητα, με χρήση εξοπλισμού που μετασχηματίζει υλικά (πρώτες ύλες) σε παραγόμενα προϊόντα, εξασφαλίζοντας την ορθή τήρηση των πλάνων παραγωγής τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τα φασεολόγια παραγωγής.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Ειδικός διαχείρισης, ορθής λειτουργίας & βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής
  • Τεχνικός τήρησης προτύπων & διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής
  • Τεχνικός σύγχρονης οργάνωσης της βιομηχανικής παραγωγής
  • Διοικητικός στις νέες τεχνολογίες και την εξωστρέφεια της βιομηχανικής παραγωγής
 2. Ειδικός Βιομηχανίας Παραγωγής Τσιμέντου

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Χειρισμός παραγωγής – Οργάνωση & προγραμματισμός παραγωγής, Υλικά και προδιαγραφές, Συντήρηση εξοπλισμού, Γενικές γνώσεις Νομοθεσίας βιομηχανικής παραγωγής, Γενικές γνώσεις ποιότητας και παρακολούθησης, Βασικές γνώσεις οικονομικής διαχείρισης, Βασικές γνώσεις Logistics, Information systems και βελτιστοποίηση, Γενικές γνώσεις για διεθνές εμπόριο-εξαγωγές-νέες αγορές, Διοικητικές λειτουργίες, Διεργασίες παραγωγής τσιμέντου-αυτοματισμοί και εξοπλισμός στη τσιμεντο-βιομηχανία, 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

SAFETY OFFICER IMoHS_WR

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα OFFICER FOR INTERGRATED MANAGEMENT of WORK-RELATED HEALTH & SAFETY IMoHS_WR αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που παρέχει σε επιχειρήσεις η/και οργανισμούς υποδείξεις και συμβουλές, γραπτώς ή προφορικώς, σε θέματα σχετικά με την υγεία & ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των επαγγελματικών  ατυχημάτων & ασθενειών. Το σχήμα απευθύνεται σε

 • Ιατρούς Εργασίας & Περιβάλλοντος (ειδικοί ή ειδικευόμενοι)
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Συντονιστές / επικεφαλείς Υγείας Ασφάλειας
 • Επιθεωρητές / Εκπαιδευτές / Σύμβουλοι
 • Μελετητές – συντάκτες προδιαγραφών
 • Τελειόφοιτους η μεταπτυχιακούς φοιτητές συναφών σπουδών

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 • Κίνδυνοι & επιπτώσεις, επιλογή ΜΑΠ και σύνταξη προδιαγραφών βάσει εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και συνθηκών εργασίας για Προστασία Αναπνοής, Ακοής  Δέρματος, Κεφαλής, Σώματος & Άκρων.
 • Πρόσβαση, εργασία σε ύψος και περιορισμένους χώρους. Εngineering Systems, Personal Equipment: Μελέτη , επιλογή, εγκατάσταση, επιθεώρηση.
 • Εξοπλισμός άμεσης επέμβασης και διάσωσης
 • Συνδυασμένη προστασία , ΥΑΕ και παραγωγικότητα, νέες υπηρεσίες και εργαλεία για την εκπαίδευση εργαζομένων και τη συμμόρφωση

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Certified expert Building Information Modeling (ce-BIM)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το Building Information Modeling βασίζεται στη χρήση «έξυπνων» ψηφιακών μοντέλων τα οποία προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνεται ο σχεδιασμός και η μελέτη των  υποδομών γρηγορότερα, φθηνότερα, με καλύτερη ποιότητα και με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα έλεγε κανείς ότι ο σκοπός της όλης προσέγγισης του ΒΙΜ είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα (doing more, with less). 

Το πεδίο εφαρμογής της μεθοδολογίας δε περιορίζεται στο σχεδιασμό ή/και τη μελέτη. Η χρήση του και τα πλεονεκτήματά του επεκτείνονται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου, υποστηρίζοντας υπηρεσίες όπως: Η  διαχείριση κόστους (cost management), το (project management), τα θέματα κατασκευασιμότητας (constructability), ακόμη  και η διαχείριση λειτουργιών (operations management). 

Το τελικό προϊόν μιας τέτοιας ολιστικής διαδικασίας δεν είναι απλά μια καλύτερη κατασκευή, ούτε ένα απλό 3D μοντέλο στον υπολογιστή. Είναι ένα πλήθος πληροφοριών που συνδυάζουν το εικονικό με  το πραγματικό από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατασκευής μέχρι την λειτουργία και την συντήρησή της.

Η μεθοδολογία BIM χρησιμοποιείται πλέον από μηχανικούς, επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς οι οποίοι σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, λειτουργούν και συντηρούν διάφορες υποδομές σε τομείς όπως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δρόμοι, λιμάνια, σήραγγες κλπ
 
Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις 

A.         ce-BIM Foundation
B.         ce-BIM Engineers and Specialists
C.         ce-BIM Coordinators
D.         ce-BIM CDE-managers
E.         ce-BIM Managers

*Έχουν ληφθεί υπόψη τα UNI 11337 & ISO 19650-1/2

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

•    Understanding of the BIM key concepts, standards and mainstream workflows and practices in the AEC industry

•    Understanding of the BIM applications related to infrastructures and buildings 
•    Understanding of the BIM ecosystem in the AEC industry and to the main application of BIM at in-frastructures and/or building projects.

 

•    Full capacity to read technical and engineering design intent
•    Flexibility to read and understand 3D geometrical complexities and disciplines specific design chal-lenges 
•    Fluency in developing rich 3D BIM designs
•    Understanding the specific specialized BIM authoring solution for creating 3D designs
•                Capacity to apply trade or disciplinary knowledge to Information Authoring / Modelling 
•                Good understanding of the relevant discipline Authoring standards, guidelines and procedures
•                Capacity to apply proper QA/QC methods and protocols to ensure the quality and accuracy of the authored information models
•                Ability to apply industry standards and workflows within the relevant specialty authoring process
•                General Understanding of the design coordination process and the relevant use of BIM for the dif-ferent functions during construction and post construction

 

•                Complete understanding of the design coordination process
•                Full capacity to manage and comprehend collaboration workflows
•                Ability to identify and manage design and constructability issues
•                Sufficient capacity to read and understand the design content and intent of the discipline/s man-aged by the applied BIM processes in the relevant project / facility 
•                Having adequate engineering and construction background in the field of speciality
•                Sufficient knowledge about post construction requirements
•                Fundamental capacity to read and properly interpret BIM geometrical, engineering and data con-tents
•                Professional capabilities to manage and ensure BIM designs federation
•                Full understanding of BIM execution plans, BIM Contractual obligations, authoring guidelines and BIM QA/QC processes
•                Basic skills in managing BIM data and fluently utilize collaboration solutions and design coordination platforms to identify clashes and constructability issues
•                Full understanding of the design and RFI workflows and activities

 

•                Sufficient comprehension of Information management and Data handling
•                Good background about knowledge/information sharing
•                Complete understanding of the fundamental needs of information security, data and information authentication and protection
•                Basic understanding of the IT infrastructures needs relevant to BIM and the digitization workflows relevant to it
•                Sufficient knowledge and skills in understanding Information modelling and the BIM main industry Solutions
•                General background about computer networks and cloud infrastructures
•                Broad perspective about information exchange
•                Capacity to realize data analysis, business intelligence and collaboration workflows
•                Fluency in CDE protocols and standards
•                Comprehensive knowledge in one of the industry CDE solutions
•                Full knowledge about the design coordination, RFI workflows as well as document management systems

 

•                Full understanding of the use of BIM in the project management processes
•                Comprehensive familiarization with the implementation of BIM for post construction applications 
•                Comprehending the concepts of project controls and leveraging BIM for controlling time, cost and quality
•                Fluency in developing BIM execution plans, BIM based workflows and authoring guidelines
•                Proper understanding of the Information management processes and the relevant BIM applications
•                Excellent capabilities in data analysis, structuring , managing and maintaining projects information and data sources
•                Professional capacity in the design coordination process, the relevant RFI procedures and clash de-tection implementations
•                Skills in developing QA/QC protocols and controlling the quality of the BIM data repository and the relevant project information data warehouse
•                Education and knowledge transfer capabilities
•                Capacity to develop organizations and projects BIM and digitization training strategies 
•                Full understanding of CDE's and the relevant security procedures and requirements
•                Complete understanding of the process of leveraging BIM for Facility Management (FM), Opera-tions / Maintenance and Asset Management

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητικές μέσω ΗΥ και πρακτική άσκηση σε λογισμικό ΒΙΜ αναλόγως του υποσχήματος

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Μόνωσης - Mονωτής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών Μόνωσης-Μονωτών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάσει τις προδιαγραφές των κατασκευαστών μελετητών, τις βασικές εργασίες θερμικής μόνωσης, στεγανοποίησης, ηχητικής μόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας. Οι εργασίες αφορούν σε ξηρά δόμηση, δομικές ενισχύσεις και αποκαταστάσεις, επιστεγάσεις και πλαγιοκαλύψεις σε κτίρια, πλοία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομών

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις 

 1. Τεχνικός μόνωσης - μονωτής σε πλοία
 2. Τεχνικός μόνωσης - μονωτής σε κτήρια
  • Τεχνίτης,
  • Υπεύθυνος συνεργείου,
  • Υπεύθυνος Οργάνωσης εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια/εγκαταστάσεις,
  • Υπεύθυνος Εφαρμογών σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια/εγκαταστάσεις, 
  • Ειδικός εφαρμογών μόνωσης,
  • Ειδικός παρεμβάσεων υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, 
  • Ειδικός Σχεδιασμού εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτιριακής παθολογίας και την εξοικονόμηση ενέργειας)

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εφαρμογές σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε νεόδμητα ή υφιστάμενα κτήρια/εγκαταστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, Γενικές γνώσεις μόνωσης, Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί, Tεχνική ορολογία, Οργανωτική ανάλυση των εργασιών μόνωσης - Φάσεις & στάδια παραγωγής, προετοιμασίας και κατασκευής εφαρμογής μονώσεων, Χειρισμός υλικών και εξοπλισμού των συστημάτων υγροθερμικής μόνωσης, Πιστοποίηση, Προδιαγραφές, προμήθεια & μεταφορά των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή της μόνωσης, Σήμανση, Ολοκλήρωση, έλεγχος και παράδοση της κατασκευής μόνωσης, Αποτύπωση μετρήσεων στα σχέδια κατασκευής μιας μόνωσης, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία - Βασικές αρχές εργατικού δικαίου, Παραγωγή έργου μόνωσης - Βελτιστοποίηση κόστους & κατανομής μέσων παραγωγής - παραγωγή και διαχείριση έργου μόνωσης - οργάνωση έργου μόνωσης -βελτιστοποίηση κόστους & κατανομής μέσων, Σύγχρονες μέθοδοι οργάνωσης – προγραμματισμού έργων - οργανωτική ανάλυση των εργασιών μόνωσης - φάσεις και στάδια παραγωγής, Χρήση λογισμικών πακέτων χρονικού προγραμματισμού έργων, Κόστος και Οικονομική παρακολούθηση έργου, Σχεδιαστικές και κατασκευαστικές αρχές θερμομόνωσης και στεγανοποίησης, Επιθεώρηση κτηριακού περιβλήματος, Βασικές αρχές θερμικής μόνωσης, στεγανοποίησης, ηχητικής μόνωσης πλοίων.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Ξυλουργός

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Ξυλουργών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη που ασχολείται με την αξιοποίηση και επεξεργασία του ξύλου για τις ανάγκες που απαιτούν τη χρήση ξύλου στην οικοδομική και τις εξωτερικές κατασκευές από ξύλο καθώς και μικροκατασκευές εσωτερικού χώρου. Ο Τεχνίτης Ξυλουργός παραλαμβάνει την α΄ ύλη του σε μορφή πριστής (πριονισμένης) ξυλείας είτε τεχνιτών ξυλοπλακών, την επεξεργάζεται και υλοποιεί κατασκευές όπως: υπόστεγα, κιόσκια, ξύλινες περιφράξεις, πέργκολες, κατασκευές που αφορούν την ψυχαγωγία παιδιών, ξύλινες εξέδρες και άλλες κατασκευές εξωτερικού χώρου, είτε υλοποιεί κατασκευές που αφορούν την οικοδομική, όπως: λυόμενα σπίτια, ξύλινες σκεπές, ξύλινες επενδύσεις, ξύλινα κουφώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) κτιρίων, ξύλινα πατώματα, ξύλινες σκάλες και ερμάρια (ντουλάπια) κουζίνας και υπνοδωματίων, χωρίσματα δωματίων κτλ.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ανάγνωση σχεδίου, Μηχανολογία και εξοπλισμός, Συνδεσμολογία ξύλινων κατασκευών, Τεχνολογία υλικών, Μηχανική κατεργασία ξύλου και προϊόντων του, Ασφάλεια Και Yγεία Στην Εργασία

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Τοιχοποιίας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Τοιχοποιίας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί εργασίες κατασκευής, επισκευής και συντήρησης τοιχοποιίας από οπτόπλινθους.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο και Κλίμακες, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμοί, Προδιαγραφές και Παραγγελίες, Χαρακτηριστικά Υλικών και Τεχνολογιών, Δόμηση Οπτοπλινθοδομής, Προμήθεια και Αποθήκευση, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Επιχρισμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Επιχρισμάτων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί εργασίες επένδυσης εσωτερικής ή εξωτερικής επιφάνειας τοιχοποιίας και στοιχείων από σκυρόδεμα δομικής κατασκευής, με κονίαμα (μείγμα ενός ή περισσότερων συνδετικών, αδρανών, νερού ή και πρόσθετων), σε μία ή περισσότερες στρώσεις, για λόγους προστασίας, μόνωσης, αισθητικούς και υγιεινής.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο, Κλίμακες, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμοί, Παραγγελία, Αποστολή, Έλεγχοι Υλικών και Αποθήκευση, Πρότυπα, Προδιαγραφές και Σήμανση, Τεχνολογία Υλικών, Μεθοδολογία Κατασκευής, Εργαλεία, Ασφάλεια Και Υγεία, Έλεγχος, Παραλαβή και Ελαττώματα.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητικές και Πρακτικές εξετάσεις

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Ελαιοχρωματισμών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Ελαιοχρωματισμών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί εργασίες βαφής (προετοιμασία επιφάνειας, ενδιάμεση στρώση ή υπόστρωμα, τελική στρώση με χρώμα ή βερνίκι) των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, των προσαρτημάτων και των διακοσμητικών και λοιπών δομικών στοιχείων σε κτίρια διαμονής, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια καθώς και σε άλλα δομικά έργα για λόγους προστασίας, υγιεινής και αισθητικής.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο, Κλίμακες, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμοί, Παραγγελίες, Προσκόμιση, Παραλαβή Υλικών και Αποθήκευση, Πρότυπα, Προδιαγραφές και Σήμανση, Τεχνολογία Υλικών, Μεθοδολογία Εφαρμογής, Παθολογία Εργασιών Βαφής, ΑΥΕ.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Συστημάτων Ξηράς Δόμησης και Συναφών Πυράντοχων Συστημάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Συστημάτων Ξηράς Δόμησης TÜV HELLAS είναι ένας τεχνίτης ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών μελετητών τις εργασίες επεξεργασίας, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και επισκευής προϊόντων συστημάτων ξηράς δόμησης, όπως γυψοσανίδες, που αφορούν εσωτερική ή εξωτερική διακόσμηση κτηρίων και τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία δομικών υλικών, Μηχανουργική Τεχνολογία, Τεχνική Μηχανική και Κατασκευή, Πρότυπα, Προδιαγραφές και Σήμανση, Αρχιτεκτονικό και Τεχνικό Σχέδιο, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να τοποθετεί κεραμικά πλακίδια στις επιφάνειες των δωματίων, του λουτρού, της κουζίνας, της βεράντας ή άλλους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ενός κτηρίου.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά είδη και ιδιότητες κεραμικών πλακιδίων, Σήμανση CE γενικώς, Σήμανση CE στα κεραμικά πλακίδια (ΕΝ 14411:2012), Σήμανση CE στις κόλλες πλακιδίων (ΕΝ 12004:2007 & Α1:2012), Ορθή επιλογή και χρήση της κόλλας πλακιδίων, Σήμανση του αρμόστοκου (ΕΝ 13888:2009), Ορθή επιλογή και χρήση αρμόστοκου, Αρμοί διαστολής, Βασικοί κανόνες και καλές πρακτικές τοποθέτησης πλακιδίων, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Καλουπιών και Έγχυσης Σκυροδέματος

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Καλουπιών και Έγχυσης Σκυροδέματος TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να σχεδιάζει και κατασκευάζει προσωρινά καλούπια στοιχείων σκυροδέματος (θεμελίων, τοιχίων, κολονών, δοκών, πλακών και σκαλών), εκτελεί τις εργασίες έγχυσης/ διάστρωσης/συμπύκνωσης του σκυροδέματος σε αυτά, συντήρησης του σκυροδέματος μέχρι την απόκτηση της απαιτούμενης αντοχής του για την αφαίρεση των καλουπιών.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο, Κλίμακες, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμοί, Παραγγελία, Αποθήκευση, Παραγωγή και Έλεγχοι Σκυροδέματος, Πρότυπα, Προδιαγραφές και Σήμανση, Τεχνολογία Υλικών, Μεθοδολογία Εφαρμογής, Συντήρηση Σκυροδέματος, Τεχνολογία (Εμφανούς Σκυροδέματος), Έλεγχος, Επιμετρήσεις και Παραλαβή, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να υπολογίζει το είδος, τη μορφή και τις ποσότητες του απαιτούμενου χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος (ράβδοι, συνδετήρες, πλέγματα, κλπ), επιμελείται της παραγγελίας, μεταφοράς, παλαβής και αποθήκευσης του στο εργοτάξιο, κόβει, μορφώνει, τοποθετεί, συνδέει και στερεώνει τον οπλισμό στα καλούπια.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο, Κλίμακες, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμοί, Πρότυπα, Προδιαγραφές, Σήμανση, Παραγγελία, Αποστολή και Έλεγχοι Υλικών, Απόθεση, Αποθήκευση και Διαχείριση, Τεχνολογία Υλικών, Μεθοδολογία Εφαρμογής, Έλεγχοι εφαρμογής και Επιμέτρηση, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Ικριωμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Ικριωμάτων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί εργασίες αρμολόγησης, σύνθεσης, κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης κι αποσυναρμολόγησης μεταλλικών ικριωμάτων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες, Προμετρήσεις και Υπολογισμοί, Σχέδια, Προδιαγραφές, Προμήθειες και Αποθήκευση, Υλικά, Τεχνολογία και Πρότυπα, Συναρμολόγηση, Αποσυναρμολόγηση και Χρήση Ικριωμάτων, ΑΥΕ.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Υδραυλικός

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνίτης Υδραυλικός TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί εργασίες κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής και επέκτασης συστημάτων δικτύων σωληνώσεων (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, πυροπροστασία) και συσκευών ασφαλείας φυσικού αερίου.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις 

1. Τεχνίτη Γενικών Υδραυλικών Εργασιών

2. Τεχνίτη Φυσικού Αερίου

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 1. Τεχνολογία υλικών, Μηχανική Αντοχή, Μηχανουργική Τεχνολογία, Θερμομηχανική, Ηλεκτρολογία, Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης, Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Πυροσβεστικών Συστημάτων με Νερό, Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης.
 2. Τεχνολογίας υλικών, Μηχανική Αντοχή, Μηχανουργική Τεχνολογία, Κατασκευή Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου βάσει σχεδίων, Τοποθέτηση Συσκευών Φυσικού Αερίου – Xώροι εγκατάστασης, Συστήματα Ασφαλείας Δικτύων Φυσικού Αερίου, Αντιμετώπιση Προβλημάτων Δικτύων Φυσικού Αερίου, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Χειριστής Μηχανημάτων Έργων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Χειριστών Μηχανημάτων Έργων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, ικανό να ενεργοποιεί τα διάφορα συστήματα του μηχανήματος για την παραγωγή συγκεκριμένης χωματουργικής ή ανυψωτικής εργασίας, συνδέοντας τις πληροφορίες του περιβάλλοντος με τις ενδείξεις των οργάνων. Οδηγεί, χειρίζεται, συντηρεί και ελέγχει μακροσκοπικά το μηχάνημα και εκτελεί συγκεκριμένη εργασία στις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες. Επίσης τροφοδοτεί το μηχάνημα με τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία του και κάνει τη καθημερινή προληπτική συντήρηση

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Χειριστής Εκσκαφέα
 2. Χειριστής Φορτωτή
 3. Χειριστής Γερανοφόρου-Καλαθοφόρου οχήματος
 4. Χειριστής Περονοφόρου με κινητήρα εσωτερικής καύσης
 5. Χειριστής Περονοφόρου με κινητήρα ηλεκτρικό
 6. Χειριστής Γερανού

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Γενικές ερωτήσεις, Ασφάλεια, Λειτουργία μηχανήματος, Παραγωγικότητα, Μηχανολογία - Συντήρηση

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον σχετική βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης έτοιμων σοβάδων KNAUF και THERMOPROSOPSIS KNAUF

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνίτη έτοιμων σοβάδων KNAUF και THERMOPROSOPSIS KNAUF αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάσει τις προδιαγραφές των κατασκευαστών μελετητών, τις εργασίες επένδυσης εσωτερικής επιφάνειας τοιχοποιίας με έτοιμο σοβά Knauf, δηλαδή κονίαμα με βάση το γύψο και ειδικά πρόσμικτα και τις εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων με το σύστημα Thermoprosopsis Knauf.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Τεχνίτης έτοιμων σοβάδων και THERMOPROSOPSIS KNAUF
 2. Τεχνίτης THERMOPROSOPSIS KNAUF

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σχέδιο - Κλίμακες - Προμετρήσεις - Προϋπολογισμοί, Αντοχές Υλικών και Κατασκευής - Εξοπλισμός, Παραγγελία – Προσκόμιση – Παραλαβή Υλικών - Αποθήκευση, Πρότυπα – Σήμανση, Προδιαγραφές υλικών, Παθογένεια Επιχρισμάτων (όταν ζητείται και έτοιμος σοβάς), Μεθοδολογία Κατασκευής, Ασφάλεια Και Yγεία Στην Εργασία, Έλεγχος – Παραλαβή – Ελαττώματα

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική εκπαίδευση
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια της KNAUF μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ειδικός Πυράντοχων Σφραγίσεων KNAUF

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Πυράντοχων Σφραγίσεων KNAUF αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών μελετητών τις εργασίες πυράντοχων σφραγίσεων με προϊόντα KNAUF. 

 

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

• Γενικά χαρακτηριστικά πυράντοχων υλικών και σφραγίσεων
• Χαρακτηριστικά και εφαρμογές εξειδικευμένων προϊόντων
o FR Putty Cord 
o FR Collar
o FR Acrylic
o EX MORTAR
o FR Pipe Wrap
o Fire Protection Coating – FPC
• Σύνθετες Εφαρμογές Συστημάτων

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική εκπαίδευση
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια της KNAUF μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ειδικός σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - GIS

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - GIS TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με φαινόμενα που εξελίσσονται στον γεωγραφικό χώρο, μέσω κατάλληλων λογισμικών Η/Υ. Στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να εκτελεί εργασίες βοηθητικές σε τοπογράφο μηχανικό.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τοπογραφία - Χαρτογραφία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Βάσεις Δεδομένων / Προγραμματισμός, Λήψη Αποφάσεων

Υποσχήματα και εξιδεικεύσεις

(Βασικό & -Προχωρημένο επίπεδο)
Γενικό και εξειδικεύσεις

 •  στην Εκπαίδευση
 • στις Γεωεπιστήμες
 • στη Χαρτογραφία και στο Περιβάλλον
 •  στο ArcGIS ΡrΌ
   

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Eιδικός διαχείρισης εκρηκτικών υλών & γομώσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Eιδικός διαχείρισης εκρηκτικών υλών & γομώσεων (Βασικό & -
Προχωρημένο επίπεδο) TUV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (civil explosives), αυτών δηλαδή που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη βραχωδών γεωλογικών σχηματισμών - καθώς και τη διενέργεια εξορυκτικών εργασιών με χρήση αυτών των υλικών (γόμωση & πυροδότηση διατρημάτων) σε μεταλλεία, λατομεία & τεχνικά έργα.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά & ιδιότητες εκρηκτικών υλών & μέσων έναυσης, Νομοθεσία και κανονισμοί σχετικοί με τις αρχές διαχείρισης εκρηκτικών υλών & μέσων έναυσης, αναφορικά με προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση & διαχείριση (φόρτωση & εκφόρτωση) & εφαρμογή στο εργοτάξιο (χρήση - μέτρα ασφαλείας – διαχείριση αφλογιστιών), Εξόρυξη των πετρωμάτων και σχεδιασμός ανατινάξεων σε υπόγεια και επιφανειακά μέτωπα εργασίας. Μηχανισμός της έκρηξης.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, άδεια γομωτή-πυροδότη, σχετική επαγγελματική εμπειρία, ηλικία 18 έως 60 και τεχνική εκπαίδευση
 

 

Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Project Management)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα «Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Project management)» απευθύνεται στον επαγγελματία που δύναται να εκτελεί, μόνος του ή υπό την καθοδήγηση του senior, εργασίες διαχείρισης για την υλοποίηση ενός έργου οποιουδήποτε αντικειμένου: τεχνικού, ενεργειακού, πληροφορικής, μάρκετινγκ, στο χώρο της υγείας, αναδιοργάνωσης, αλλά και οποιουδήποτε άλλου εγχειρήματος που σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος και να παραχθεί ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές αρχές: Διοίκησης και Διαχείρισης έργων (χαρακτηριστικά, σχεδιασμός, ανάλυση, παρακολούθηση, οργάνωση έργων), Διαδικασίας διαχείρισης έργου (Έναρξη – Συντονισμός – Έλεγχος – Ανάλυση & Διαχείριση κινδύνων – Ολοκλήρωση), Προδιαγραφών ποιότητας, χρόνου και κόστους και παραμέτρων που αφορούν στο αντικείμενο του έργου, Διαχείρισης πόρων και προμηθειών, Νομοθεσίας και κανονισμών, Χρονικού προγραμματισμού έργων (τεχνικές και εργαλεία) και παρακολούθησης των επιμέρους εργασιών, Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε ένα έργο και τεχνικών διαχείρισης επικοινωνιών, Μεθόδων εκτίμησης στοιχείων κόστους ενός έργου, κοστολόγησης, προϋπολογισμού έργου, οικονομικών δεικτών, Υπολογισμών, Υπολογιστικών φύλλων και άλλων προϊόντων λογισμικού, Λογισμικών διαχείρισης έργων, Αναφορές προόδου και λογισμικών παρουσιάσεων, Διαχείριση του περιβάλλοντος του έργου.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

 

Ειδικός Ολοκληρωμένων και Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Μελετών και Διαχείρισης Έργων (FIAPP)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Ολοκληρωμένων και Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Μελετών και Διαχείρισης Έργων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που εκτελεί, μόνος του ή υπό την καθοδήγηση του Project Manager leader, εργασίες σχεδίασης, επίβλεψης και διαχείρισης για την υλοποίηση ενός κατασκευαστικού έργου. Περιλαμβάνει όλες τις φάσεις ενός έργου όπως τη Μελέτη (Study), την Σχεδίαση (Design), την Κοστολόγηση (Costing), την Προμήθεια (Procurement)  πρώτων υλών, εξοπλισμού και εργολαβιών, την Κατασκευή (Construction) του Έργου, την Επίβλεψη (Supervision), την Επιμέτρηση (Measurement), την ‘Eναρξη και Δoκιμή λειτουργίας (Start-up),  την Λειτουργία (Operation), την Συντήρηση (Maintenance) του έργου. Βασίζεται στην προσέγγιση FIAPP, που είναι μια «φιλοσοφία» που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές κατηγορίες Projects, όπως κατασκευαστικά (κτιριακά, οικοδομικά, οδοποιίας, λιμενικά, κλπ), βιομηχανικά (κατασκευή μηχανημάτων, εξοπλισμού, προιόντων), ΙΤ (κατασκευή software, κατασκευή και εγκαταστάσεις hardware) αλλά και ανασχεδιασμού διαδικασιών (process reengineering).

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Η σημερινή κατάσταση στη κατασκευαστική βιομηχανία

Νέες πρακτικές στη κατασκευαστική βιομηχανία 3D, ERP, 4d/FIAPP

FIAPP - πλήρως ολοκληρωμένα και αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης έργων

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας FIAPP

Ανάπτυξη - εξέλιξη της τεχνολογίας FIAPP

Σύγκριση πρακτικών και τεχνολογιών

FIAPP: περιβάλλον εργασίας - οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας

FIAPP: 4D μοντέλα

Μειονεκτήματα της τεχνολογίας FIAPP

Εξέλιξη της τεχνολογίας FIAPP

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

 

Ειδικός προγραμματισμού smart buildings

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Προγραμματισμού Smart Buildings TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ικανό να εκτελεί υπεύθυνα και αυτόνομα τη διαχείριση, την υλοποίηση και τον σχεδιασμό «έξυπνων» συστημάτων κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών, μέσω των πλέον σύγχρονων μεθοδολογιών και καινοτόμων εργαλείων (Building Management Systems, Building Information Modeling, Building Information Management, κ.λπ.) με γνώμονα την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τα διεθνή πρότυπα. Μεταξύ άλλων ο Ειδικός Προγραμματισμού Smart Buildings TÜV HELLAS συμμετέχει σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου από το σχεδιασμό μέχρι τη λειτουργία και τη συντήρηση του κτιρίου, συμμετέχει στις μελέτες και στις κατασκευές, συνδράμει στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση έργων κτιριακών αυτοματισμών, ενώ συμμετέχει στον υπολογισμό του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους της μετάβασης και εγκατάστασης «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

1. Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής.
2. Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
3. Δημιουργία “πράσινου προφίλ”.
4. Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα.
5. Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών.
6. Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
7. Σημασία του BIM για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
8. Το BIM ως εργαλείο για τους εργολήπτες – κατασκευαστές 
9. Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
10. Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του BIM
11. Αρχές δικτύων επικοινωνιών, διαλειτουργικότητα
12. Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
13. Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Λεβαδόρος

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Λεβαδόρων αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον τομέα της ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων. Ειδικότερα ένας τέτοιος εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για το δέσιμο, την ασφάλιση και το ζύγισμα του φορτίου με ανυψωτικό εξοπλισμό (ιμάντες, συρματόσχοινα, αλυσίδες, ναυτικά κλειδιά, κτλ.). Σε συνεργασία με τον χειριστή του ανυψωτικού μηχανήματος εξασφαλίζουν την ασφαλή εκτέλεση εργασιών ανύψωσης φορτίων. Ειδικότερα ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε:
 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια, μεταλλουργία, χημικές βιομηχανίες, κλπ.
 Εργοτάξια.
 Λιμενικές εγκαταστάσεις.
 Εγκαταστάσεις όπου εκτελούνται εργασίες ανύψωσης.
 Οικοδομικές εργασίες
 Έργα Πολιτικού Μηχανικού
 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)


1. Νομοθεσία – Καθήκοντα Λεβαδόρου
2. Ανυψωτικός εξοπλισμός (ιμάντες, αλυσίδες, συρματόσχοινα, ναυτικά κλειδιά), Επιθεώρηση πεδίου. 
3. Σηματωρός
4. Εύρεση – Υπολογισμός Κέντρου βάρους, Ανύψωση χαλύβδινων σωλήνων
5. Ανύψωση Φορτίων – Υπολογισμοί και Ασκήσεις.
6. Χρήση ΚΛΑΡΚ – FLT.
7. Ανύψωση υψηλού ρίσκου – Lifting plan
8. Οδηγίες ασφαλείας ανύψωσης (lifting guide), Σημάνσεις, ΜΑΠ.
9. Στατιστικά – Αποστάσεις ασφαλείας από OHTL
10. Αναγνώριση ανασφαλών ενεργειών/καταστάσεων.  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός σε σχεδιαστικά προγράμματα 3D

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός σε Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με σχεδιαστικά προγράμματα που επιτρέπουν τη δημιουργία μοντέλων τριών διαστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να εκτελεί υποστηρικτικές εργασίες που αφορούν κυρίως τον μηχανολογικό σχεδιασμό, αλλά και κλάδους που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική και άλλες ειδικότητες μηχανικών

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά μοντέλα WIRE-FRAME 
• Γνώση βασικών αρχών μοντέλων WIRE-FRAME
• Αναγνώριση εντολών μοντέλων WIRE-FRAME

Επιφάνειες (REGIONS & 3D FACES) 
• Γνώση επιφανειών μοντέλων WIRE-FRAME
• Εντολές σχεδίασης 3D γεωμετρικών σχημάτων
• Αναγνώριση εντολών σχεδίασης επιφανειών

Προσθήκη υλικών (MATERIALS) 
• Δυνατότητες εντολής RENDER 
• Δυνατότητες προσθήκης υλικού 
• Ιδιότητες προσθήκης υλικών 

Στερεά
• Γνώση ιδιοτήτων στερεών σωμάτων
• Εντολές σχεδίασης στερεών σωμάτων

Λειτουργίες Boolean
• Γνώση και ανάλυση λειτουργιών Boolean

Συστήματα WCS & UCS 
• Συστήματα συντεταγμένων WCS & UCS
• Δυνατότητες συστημάτων συντεταγμένων WCS & UCS

Χαρτογράφηση Υλικών (MAPPING MATERIALS)
• Γνώση εντολών MAPPING MATERIALS
• Εφαρμογές υλικών σε αντικείμενα και μοντέλα

Δημιουργία Νέων Υλικών
• Δυνατότητες δημιουργίας νέων υλικών 
• Διάκριση εντολών δημιουργίας νέων υλικών

Εισαγωγή στο φωτισμό (LIGHTING) 
• Βασική γνώση φωτισμού ενός μοντέλου
• Διάκριση φωτεινών πηγών LIGHTING
• Εντολές φωτισμού 3D μοντέλων
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Eιδικός Διαχείρισης Έξυπνων Αστικών Υποδομών

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Ειδικός Διαχείρισης Έξυπνων Αστικών Υποδομών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη δράση μετάβασης των υφιστάμενων πόλεων στη νέα έξυπνη εποχή. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περι-λαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την χαρτογράφηση της εξέλιξης των ψηφιακών τεχνολογιών, τη διαχείριση των αστικών υποδομών, τη χάραξη στρατηγικής του ψηφιακού μετασχηματισμού ενός Δήμου με κύριο άξονα τις αστικές υποδομές, και την επισήμανση των προοπτικών μιας τεχνολογικής επένδυσης η οποία θα μεγιστοποιεί το θετικό αντίκτυπό της, ενώ ταυτόχρονα θα μειώνει το αρνητικό αποτύπωμα της τεχνολογίας.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές αρχές των έξυπνων πόλεων
• Ανάλυση αναγκών και προκλήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής
•  «Έξυπνη πόλη» και «Έξυπνες αστικές υποδομές»
• Διαχείριση αστικής υποδομής

Εφαρμογές και υπηρεσίες Smart Cities
• Καινοτομία και νέες τεχνολογίες
• Χρηματοδοτικά εργαλεία αστικών εφαρμογών και υπηρεσιών
• Αναγνώριση προκλήσεων στο σχεδιασμό έξυπνων πόλεων

Πληροφορική (ΤΠΕ) στις έξυπνες πόλεις
• Ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε υφιστάμενες υποδομές
• Ψηφιακές τεχνολογίες των πόλεων
• Ο ρόλος των ΤΠΕ στο μετασχηματισμό των πόλεων
• Επίδραση ΤΠΕ στις υποδομές
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Υπεύθυνος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management)

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση και παράδοση συμφωνημένων υπηρεσιών υποστήριξης ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα ενός δομημένου περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, πρόκειται για τον επαγγελματία που στην εργασία του ενσωματώνει πολλαπλές αρχές, οι οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση τη λειτουργικότητας ενός κτιριακού συμπλέγματος όπου συνυπάρχουν οι άνθρωποι, τα μηχανήματα, τα κτίρια και τέλος η τεχνολογία με την όποια μορφή, προκειμένου να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Γενικά για το facility management
- Ορισμοί, το πρότυπο ISO 41001:2018
- Ποιες είναι οι υπηρεσίες και καθήκοντα του Facility Manager
- Τι καλύπτει το FM 
- Το outsourcing υπηρεσιών
- Περιγραφή καθηκόντων Facility manager οι απαιτήσεις του εργοδότη
Η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων (hard FM)
- Γενικές έννοιες στη συντήρηση
- Τι θα συντηρηθεί, Μηχανογράφηση της συντήρησης τα συστήματα CMMS και η ιεράρχηση του συντηρούμενου εξοπλισμού
- Οι Διαφορετικοί Τρόποι Συντήρησης
- Τα ανταλλακτικά

Εξοικονόμηση ενέργειας στη διαχείριση κτιρίου 
- Ανάπτυξη και περιβάλλον
- Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
- Κατηγορίες μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, Κτιριακό κέλυφος και Κτιριακές εγκαταστάσεις

Καθαρισμός,φύλαξη, Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

Προϋπολογισμός και η συμμετοχή του Facility Management (FM) στη κατάρτιση και παρακολούθηση
- Τύποι σχεδιασμού με βάση το χρονικό ορίζοντα
- Τι είναι ο Προϋπολογισμός και τα στάδια του
- Επιλεγμένες μορφές προϋπολογισμού
- Οι επιμέρους προϋπολογισμοί του FM

Δείκτες KPIs 
-  Γιατί μετράμε -Why measure?
- Μετρήσεις απόδοσης και στόχοι
- Κατάλληλα KPI's στις δραστηριότητες του FM
 
Διαπροσωπικές δεξιότητες του Facility manager 
- Διαπραγμάτευση
- Επικοινωνία
- Διαχείριση παραπόνων 
 
Συμβάσεις υπηρεσιών  και η διαχείριση των συμβάσεων 
Το outsourcing στις υπηρεσίες
Η προμήθεια μιας υπηρεσίας
- Ο σχεδιασμός της Προδιαγραφής υπηρεσιών 
- Έρευνα πηγών δυνητικών εργολάβων
- Επιλογή, ανάθεση τελική σύμβαση
Η Διεκπεραίωση - διαχείριση της σύμβασης 
- Ο ρόλος του facility manager στη διοίκηση συμβάσεων 
- Η διοίκηση συμβάσεων υπηρεσιών με εξειδίκευση στη συντήρηση
- Η διοίκηση συμβάσεων έργων
- Η Διαχείριση κινδύνων σε συμβάσεις που αφορούν αναβαθμίσεις και  έργα

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με τη λειτουργία και τη συντήρηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή Γεωθερμία, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Αιολικά Πάρκα, συγκεντρωμένη ηλιακή ακτινοβολία, Υδροηλεκτρικά Έργα και Βιομάζα.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ορολογία σε ό,τι αφορά την ενεργειακή παραγωγή και ειδικότερα την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, Φυσικά μεγέθη και υπολογισμοί που εμπλέκονται στην παραγωγή ενέργειας και ειδικότερα στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. Εκάστοτε διεργασίες (φυσικής, χημικής ή άλλης) προκειμένου να επιτευχθεί η ηλεκτροπαραγωγή από: - Υδροηλεκτρικά Έργα - Αιολικά Πάρκα - Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Συγκεντρωμένη Ηλιακή Ακτινοβολία - Γεωθερμία - Βιομάζα Γνώση για την παρακολούθηση ενεργειακών έργων ΑΠΕ μέσω ειδικών λογισμικών τηλεμετρίας & τηλεματικής καθώς και για την παρακολούθηση προβλημάτων κατά τη λειτουργία.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Εξοικονόμησης & διαχείρισης ενεργειακών πόρων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων TÜV HELLAS αφορά  έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν την διαχείριση και αξιοποίηση ενεργειακών πηγών. Ειδικότερα, η θέση αυτή περιλαμβάνει την υποστήριξη και τη συμβουλευτική παρακολούθηση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τη συμβατότητα των διαδικασιών με το νομικό πλαίσιο ενεργειακών πόρων, τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων, την εφαρμογή των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ), την παρακολούθηση και την εφαρμογή τεχνικών ενεργειακής εξοικονόμησης, τη μοντελοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και την αξιοποίηση χρημα-τοοικονομικών εργαλείων για την υλοποίηση ενεργειακών έργων.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

• Διάκριση αρχών κατοχύρωσης ασφάλειας εφοδιασμού

Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αέριων του Θερμοκηπίου
• Βασικές αρχές Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ)
• Βασικές αρχές άδειας Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΑΘ)

Ενεργειακά Συστήματα
• Γνώση αρχών ενεργειακών συστημάτων
• Διάκριση ενεργειακών συστημάτων

Διαχείριση Ενέργειας
• Γνώση αρχών ενεργειακής απόδοσης
• Βασικές αρχές εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης
• Γνώση Σχεδίων και Συστημάτων Ενεργειακής Απόδοσης
• Βασικές αρχές εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργειακή Επιθεώρηση 
• Βασικές αρχές ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας
• Βασικές αρχές ενεργειακής επιθεώρησης 
• Βασικές αρχές πιστοποίησης ενεργειακού ελέγχου
• Όροι ενεργειακής επιθεώρησης και ενεργειακής κατάταξής κτιρίων

Ενεργειακό Ισοζύγιο
• Βασικές αρχές στοιχείων ενεργειακού ισοζυγίου 
• Βασικές αρχές Μείγματος Παραγωγής της Χώρας
• Διάκριση αποδοτικότητας ενεργειακού ισοζυγίου
• Βασικές αρχές Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος Χώρας
• Βασικές αρχές σφάλματος εκτίμησης της ενέργειας ανά κατηγορία τελικής χρήσης

Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας
• Βασικές αρχές επενδύσεων ενεργειακών έργων
• Διάκριση μεθόδων αξιολόγησης έργων
• Γνώση δεικτών NPV

Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί Ενεργειακών Έργων και Εργαλεία Πολιτικής
• Βασικές αρχές χρηματοδοτικών μηχανισμών ενεργειακών έργων
• Γνώση υπηρεσιών crowdfunding
• Διάκριση χρηματοδοτικών μοντέλων 
• Γνώση Κρατικών ενισχύσεων και εργαλείων πολιτικής

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Eιδικός αλυσίδων συστοιχίας (blockchain) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός αλυσίδων συστοιχίας (blockchain) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για τη σύγκλιση των αλυ-σίδων συστοιχιών (blockchains) και του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη δημιουργία νέων εφαρμογών και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι τεχνολογίες Blockchain και DLT δημιουργούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρήση των ευφυών δικτύων (smart-grids), την ανάλυση της αγοράς ενέργειας και του ρυθμιστικού της πλαισίου καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση πλατφόρμας ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο υλικού και λογισμικού

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

Blockchain και Αποκεντρωμένα Συστήματα Καταγραφής Πληροφοριών  
• Πλατφόρμα Blockchain
• Smart Contracts
• Κατανεμημένες Εφαρμογές
• Distributed Ledger Technologies (DLT) 
• Initial Coin Offering – ICO

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Διεσπαρμένη Παραγωγή Ενέργειας
• Διαδικασίες Αγοράς Ενέργειας
• Διαχείριση Ζήτησης

Blockchain και Ενέργεια
• Internet of Energy
• Πλατφόρμες Blockchain στην Ενέργεια
• Ρυθμιστικό Πλαίσιο
• Blockchain και Ενεργειακές Κοινότητες
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Λειτουργίας Φ/Β Και Αιολικών Συστημάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Λειτουργίας Φ/Β Και Αιολικών Συστημάτων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που διαθέτει διευρυμένες και εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς γνωρίζει τις αρχές ανάπτυξης Φ/Β ή αιολικών συστημάτων. Διεξάγει τεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Ανεμογεννήτριες), συμμετέχει στην εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση. Ελέγχει τα όργανα μέτρησης και πραγματοποιώντας κατάλληλες μετρήσεις, επεξεργάζεται και αναλύει στοιχεία όπως για παράδειγμα βλάβες Φ/Β ή αιολικού συστήματος. Παράλληλα ελέγχει και αξιολογεί υλικά, εργαλεία, μέσα ατομικής ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας στους χώρους της εργασίας. Τέλος, πραγματοποιεί τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω εκτάκτων φαινομένων και συμβάντων.

Διαβαθμίσεις

Το σχήμα Ειδικός Λειτουργίας Φ/Β Και Αιολικών Συστημάτων TÜV HELLAS υποδιαιρείται σε δύο (2) διαβαθμίσεις Βασικό και Προχωρημένο Επίπεδο.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές ηλεκτροτεχνικές γνώσεις τεχνικών εγκατάστασης, ελέγχου, συντήρησης, βελτιστοποίησης λειτουργίας Φ/Β και αιολικών συστημάτων
Δομή, εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων
Έλεγχος, συντήρηση κι εποπτεία φωτοβολταϊκών συστημάτων
Δομή, εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών συστημάτων
Έλεγχος, συντήρηση κι εποπτεία αιολικών συστημάτων
Ασφάλεια και υγιεινή εργασίας τεχνικών εγκατάστασης, ελέγχου, συντήρησης, βελτιστοποίησης λειτουργίας Φ/Β και αιολικών συστημάτων

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Τεχνικός Λειτουργίας και ελαφριάς Συντήρησης Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς, ικανούς να εκτελούν εργασίες λειτουργίας και βασικής συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων – βιολογικών καθαρισμών. Εργασίες πλήρους συντήρησης εγκατάστασης δεν γίνονται από τον υπόψη τεχνικό καθώς αποτελούν αρμοδιότητα ειδικά αδειοδοτημένου προσωπικού.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες και Υπολογισμοί, Υλικά, Εξοπλισμός, Τεχνολογία & Χαρακτηριστικά, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πρότυπα, Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον σχετική δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς, ικανούς να εκτελούν εργασίες διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων, οι οποίοι διαχωρίζονται σε πέντε (5) κατηγορίες, ανάλογα με το είδος των ανακυκλώσιμων υλικών, όπως αναλύεται παρακάτω.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων συσκευασιών
 2. Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων συσσωρευτών (μπαταριών)
 3. Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων ηλεκτρικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 4. Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
 5. Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες και Υπολογισμοί, Υλικά, Εξοπλισμός, Τεχνολογία & Χαρακτηριστικά, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πρότυπα, Συλλογή Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων, Διαλογή, Επεξεργασία και Διάθεση Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων, Ασφάλεια Και Υγεία Στην Εργασία.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον σχετική δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (XYTA)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (XYTA) TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους τεχνίτες, ικανούς να εκτελούν εργασίες λειτουργίας και ελαφράς συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (XYTA). Εργασίες πλήρους συντήρησης εγκατάστασης δεν γίνονται από τον υπόψη τεχνικό καθώς αποτελούν αρμοδιότητα ειδικά αδειοδοτημένου προσωπικού.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες και Υπολογισμοί, Υλικά, Εξοπλισμός, Τεχνολογία & Χαρακτηριστικά, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πρότυπα, Κατασκευή ΧΥΤΑ, Λειτουργία ΧΥΤΑ, Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον σχετική δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε επιχειρήσεις όπως βιομηχανίες/βιοτεχνίες, αδειοδοτημένους φορείς επεξεργασίας/διαχείρισης αποβλήτων και εταιρείες συμβούλων για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ορολογία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και προδιαγραφές Κλιματική Αλλαγή Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Ατμοσφαιρική Ρύπανση Ρύπανση Υδάτων Διαχείριση Αποβλήτων-Ανακύκλωση Θόρυβος και Ακτινοβολίες Βιομηχανία και Προστασία Περιβάλλοντος Πυρασφάλεια

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός σε Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών σε Φυσικές Καταστροφές

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός σε Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών σε Φυσικές Καταστροφές ή Διαχείριση Κρίσεων από Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με καταστροφικά φαινόμενα που εξελίσσονται στον γεωγραφικό χώρο, μέσω κατάλληλων λογισμικών Η/Υ.  Στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να εκτελεί εργασίες βοηθητικές σε τοπογράφο μηχανικό.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Διαχείριση φυσικών καταστροφών.
• Γνώση φυσικών καταστροφών.
• Διαχωρισμός καταστροφών και κινδύνων.
• Ιδιότητες φυσικών καταστροφών. 

Φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή.
• Γνώση χαρακτηριστικών κλίματος και κλιματικής αλλαγής. 
• Σύνδεση φυσικών καταστροφών με την κλιματική αλλαγή. 
• Αντιμετώπιση και μετριασμός κλιματικής αλλαγής. 

Χαρτογράφηση φυσικών καταστροφών.
• Γνώση χαρακτηριστικών φυσικών καταστροφών.
• Εκτίμηση και χαρτογράφηση φυσικών καταστροφών.

 Φάσεις διαχείρισης καταστροφών.
• Γνώση εννοιών διαχείρισης φυσικών και τεχνητών καταστροφών.
• Γνώση και εφαρμογή φάσεων διαχείρισης καταστροφών.

Τεχνολογίες γεωπληροφορικής στην διαχείριση φυσικών κινδύνων και καταστροφών.
• Γνώση διαστημικών συστημάτων παρακολούθησης – Τηλεπισκόπηση. 
• Γνώση Συστημάτων Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης GPS και χρήση στην διαχείριση φυσικών καταστροφών. 
• Ανάλυση γεωγραφικών και χαρτογραφικών δεδομένων. 
• Γνώση γενικών αρχών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων – GIS. 
• Ανάλυση και εισαγωγή γεωχωρικών δεδομένων σε GIS.
• Εξαγωγή χαρτών (αυτοματοποιημένων/ψηφιακών) και αποτελεσμάτων από GIS. 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός κυκλικής οικονομίας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Κυκλικής Οικονομίας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που διαθέτει διευρυμένες γνώσεις στα θέματα της κυκλικής οικονομίας, της κατανόησης των κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, της κυκλικής παραγωγής και κατανάλωσης, κατανοεί τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και πως αυτή επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, και διαθέτει   γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν την εταιρεία να εφαρμόσει επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίησης εταιρικών διεργασιών που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία :Συμμετοχή  στην επιλογή υλικών και αξιολόγηση προμηθευτών, στο σχεδιασμό νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών, στον  προγραμματισμό παραγωγής και πωλήσεων , στις διεργασίες αποθήκευσης και διακίνησης, στη διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μετάβαση στην κυκλική οικονομία - Εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία
• Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη κυκλική οικονομία
• Εθνικό πλαίσιο για τη κυκλική οικονομία

Βασικές αρχές – δομή και λειτουργία της κυκλικής οικονομίας 
• Γενικό πλαίσιο
• Παραδείγματα εφαρμογής 

Αποτελεσματική χρήση γεωργικών αποβλήτων και παραπροϊόντων 
• Γενικό πλαίσιο
• Ανάκτηση θρεπτικών στοιχείων
• Παραγωγή ζωοτροφών
• Παραγωγή εδαφοβελτιωτικών
• Παραγωγή λιπασμάτων  

Αξιοποίηση οργανικών αγροτικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και ενέργειας
• Βιομάζα και ενεργειακή αξιοποίησή της 
• Γεωργικά Υπολείμματα
• Βιοαέριο
• Ευρωπαϊκό δυναμικό βιοενέργειας

Πρακτικές ορθής διαχείρισης νερού - επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και υδάτων
• Διαχείριση υγρών αποβλήτων
• Διαχείριση υδάτινων πόρων

Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στον κτηνοτροφικό τομέα 
• Ζωική παραγωγή
• Ζωικά απόβλητα
• Διαχείριση βοσκοτόπων

Προστατευόμενες περιοχές ως πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης (σύστημα διαχείρισης – χρήσεις γης)
• Προστατευόμενες περιοχές 
• Ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών
• Μοντέλο διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Προσαρμογές στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών στις δια-δικασίες μετάβασης
• Μηχανισμός και εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
• Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης
• Μέσα και τεχνικές διαχείριση των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών στις διαδικασίες μετάβασης
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός σε Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στερεών & υγρών αποβλήτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Σύγχρονων Συστημάτων Στερέων και Υγρών Αποβλήτων TÜV HELLAS αφορά σε τεχνικούς, ικανούς να εκτελούν εργασίες λειτουργίας και ελαφράς συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (XYTA) και βασικής συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων – βιολογικών καθαρισμών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Μονάδες – Υπολογισμοί 
Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών – Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγκατάστασης (ΧΥΤΑ) & επεξεργασίας λυμάτων
Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός εισερχόμενων υλικών σε ΧΥΤΑ & εισερχόμενων λυμάτων σε Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
Ποσοτικός προσδιορισμός δυναμικότητας ΧΥΤΑ & Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
Μετρολογία – Μονάδες μέτρησης – Συστήματα μονάδων

Υλικά – Εξοπλισμός – Τεχνολογία & Χαρακτηριστικά 
Τεχνολογία υλικών και στοιχείων (χαρακτηριστικά εισερχόμενων υλικών σε ΧΥΤΑ & εισερχόμενων λυμάτων σε Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων)
Αναγνώριση υλικών και στοιχείων (είδη στερεών και υγρών αποβλήτων, ιδιότητες εισερχόμενων υλικών σε ΧΥΤΑ, & λυμάτων σε Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κλπ.)
Σχέδια και διαγράμματα ροής διαδικασίας υγειονομικής ταφής απορριμμάτων & επεξεργασίας λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού και τεχνολογίας υγειονομικής ταφής απορριμμάτων & επεξεργασίας λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Βασικά στοιχεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Πρότυπα
Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και πλευρών
Αναγνώριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων ρύπανσης/ μόλυνσης περιβάλλοντος
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κατασκευή ΧΥΤΑ
Μέθοδοι κατασκευής ΧΥΤΑ
Κατηγορίες ΧΥΤΑ 
Μέθοδοι στραγγισμάτων και στεγανοποίησης ΧΥΤΑ
Συστήματα και μέθοδοι προστασίας ΧΥΤΑ
Μεταφορά και απόθεση/ αποθήκευση απορριμμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων) σε ΧΥΤΑ

Λειτουργία ΧΥΤΑ 
Μέθοδοι προ-επεξεργασίας απορριμμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων) σε ΧΥΤΑ
Μέθοδοι διαχωρισμού στερεών-υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων
Διαδικασίες δοκιμής και αποδοχής αποβλήτων σε ΧΥΤΑ – Χαρακτηρισμός αποβλήτων
Μέθοδοι και χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Μέθοδοι παρακολούθησης απορριμμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Έλεγχοι ποιότητας
Όροι λειτουργίας ΧΥΤΑ

Εγκατάσταση, λειτουργία  και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων
Μέθοδοι κατασκευής κι εγκατάστασης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων
Κατηγορίες λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Μέθοδοι προ-επεξεργασίας λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων) 
Μέθοδοι διαχωρισμού λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Διεργασίες και συστήματα επεξεργασίας λυμάτων – Χαρακτηρισμός επεξεργασμένων λυμάτων
Μέθοδοι και χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για την επεξεργασία λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Μέθοδοι παρακολούθησης λυμάτων (μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Έλεγχοι ποιότητας

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Α&ΥΕ)
Γενικές αρχές Α&ΥΕ 
Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Σήμανση ασφαλείας
Διαχείριση επικίνδυνων υλικών

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός στην ,Περιβαλλοντική λογιστική χρηματοοικονομική διακυβέρνηση ESG

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Ειδικός στην Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση (ESG) TÜV HELLAS αφορά σε επαγγελματίες που απασχολούνται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα σε οικονομικές υπηρεσίες, τράπεζες, λογιστήρια εταιριών, χρηματιστηριακές και επενδυτικές εταιρίες καθώς και ελεγκτικές εταιρίες οι οποίες υιοθετούν στην στρατηγική τους την βιώσιμη ανάπτυξη μέσω περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών προτύπων (Environmental, Social, Governance). 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Α) Περιβαλλοντική Λογιστική
• Λογιστική στο επιχειρείν
• Παράγοντας «Περιβάλλον» 

Β) Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική 
• Χρηματοοικονομική στο επιχειρείν
• Παράγοντας «Περιβάλλον»

Γ) Διακυβέρνηση (περιβάλλον, κοινωνία, ηγεσία)
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Διοίκησης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Διοίκησης TÜV HELLAS αφορά στους/στις επαγγελματίες με αρμοδιότητες και ευθύνες υλοποίησης υπηρεσιών-λειτουργιών της Διοίκησης ενός οργανισμού, είτε δουλεύουν στο γραφείο είτε δουλεύουν εξ αποστάσεων (remote working). Ως λειτουργίες της Διοίκησης νοούνται οι πάγιες λειτουργίες του οργανισμού συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής επικοινωνίας, της εξωτερικής επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, της προβολής του οργανισμού και της υποστήριξης λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης, της διαχείρισης πόρων όπως υποδομών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, τεχνολογίας, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας για την εκτέλεση των ως άνω δραστηριοτήτων, την αρχειοθέτηση εγγράφων ή/και ηλεκτρονικών αρχείων.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Γραμματέας Διοίκησης (Personal Assistant)
 2. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης (γραφείου) (Administrative Assistant)
 3. Υπάλληλος με απομακρυσμένη πρόσβαση (remote worker)

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Αρχειονομία, χωροταξία, εργονομία, πρωτόκολλο, Aρχές μάρκετινγκ, Aρχές λογιστικής, στατιστικής και μαθηματικών, Aρχές δικαίου, Aρχές λειτουργίας και αναγνώρισης βλαβών, Διαχείριση και Τρόποι Αλληλογραφίας, Διαχείριση τηλεφωνικών επαφών και κλήσεων, Γνώση ιεράρχησης προτεραιοτήτων, Διαχείριση έργων- εκδηλώσεων, Προμήθειες, Τρόποι Κρατήσεων εισιτηρίων, Εργαλεία τηλεργασίας, Βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας διαχείρισης ηλεκτρονικών δεδομένων, Υγεία και Ασφάλεια κατά την τηλεργασία

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας & Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου

Πεδίο σχήματος (scope)

Tο σχήμα Στελεχών Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management) TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με την κατανόηση, παρακολούθηση, εναρμόνιση και διαμόρφωση της κουλτούρας ενός οργανισμού, καθώς και την τυποποίηση των διαδικασιών αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας και της αντιμετώπισης τυχόν εμποδίων στην εφαρμογή της εκάστοτε αναγκαίας αλλαγής. Επίσης, αφορά αυτόν που εμπλέκεται στην οργάνωση συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management), καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ συνεργατών, μέσω διαχείρισης υποχρεώσεων & των προτεραιοτήτων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας, Σημασία, σκοπός και λειτουργίες της οργανωσιακής κουλτούρας, Μειονεκτήματα οργανωσιακής κουλτούρας, Το παγόβουνο της κουλτούρας (the culture iceberg), Δημιουργία και πηγές της οργανωσιακής κουλτούρας, Διατήρηση οργανωσιακής κουλτούρας, Τυπολογία – μορφές της οργανωσιακής κουλτούρας, Αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας, Η έννοια του χρόνου, Τομείς που επηρεάζονται από το χρόνο, Αρχές και τεχνικές της διαχείρισης του χρόνου, Διαχείριση προτεραιοτήτων (Priority Management), Εμπόδια στη διαχείριση χρόνου.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος επιχειρείν και επιχειρησιακής κουλτούρας

Πεδίο σχήματος (scope)
Το σχήμα πιστοποίησης στελεχών επιχειρείν και επιχειρησιακής κουλτούρας αφορά τους επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη συμβουλευτική ανάπτυξης και οργάνωσης νεοφυών επιχειρήσεων και για την διεκπεραίωση των εργασιών που σχετίζονται με την κατανόηση, παρακολούθηση, εναρμόνιση και διαμόρφωση της σύγχρονης κουλτούρας ενός οργανισμού, προς αποφυγή τυχόν εμποδίων στην επιχειρηματικότητα.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)
Επιχειρείν Γενικά, Ανεύρεση ευκαιριών, Δημιουργία και Επιλογή Καινοτόμων Ιδεών, Σύσταση μιας επιχειρηματικής ομάδας, Το επιχειρηματικό μοντέλο, Χρηματοοικονομικοί δείκτες, Δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου, Αρχές και τεχνικές διαχείρισης χρόνου, Διαχείριση προτεραιοτήτων (Priority Management)

Μεθοδολογία εξετάσεων
Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης
Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Υπάλληλος Μηχανογράφησης Κοσμηματοπωλείου και εργαστηρίου Αργυροχρυσοχοΐας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα υπαλλήλων μηχανογράφησης κοσμηματοπωλείου και εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας ως υπάλληλοι μηχανογράφησης. Οι υπάλληλοι αυτοί εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες στην αλυσίδα των καθημερινών διεργασιών μίας επιχείρησης, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ειδικό λογισμικό με σκοπό να συλλέγουν, εισαγάγουν, ταξινομούν, και επεξεργάζονται δεδομένα διοικητικά, εμπορικά, προμηθειών, παραγωγής, συντήρησης και υπηρεσιών μετά την πώληση παρέχοντας έγκαιρα, με το μικρότερο κόστος και με την απαραίτητη μορφή, πληροφορίες σε όσους είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου τους, το οποίο μπορεί να είναι «συναλλακτικό», «ελεγκτικό» ή «λήψης αποφάσεων με γενικότερες επιπτώσεις. Επιπλέον, συμμετέχουν στη στοιχειώδη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 Εισαγωγή στις λειτουργίες επιχειρήσεων αργυροχρυσοχοΐας, Διαχείριση σχεδίου μηχανογράφησης Επιχειρήσεων Αργυροχρυσοχοΐας, Συμμετοχή στην παραμετροποίηση υποσυστημάτων ERP σε συνάρτηση με τις ροές διεργασιών της επιχείρησης αργυροχρυσοχοΐας, Διαχείριση συστήματος ERP Επιχειρήσεων Αργυροχρυσοχοΐας, Υποστήριξη συστήματος ERP

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ Και Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου TÜV HELLAS αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με το ηλεκτρονικό marketing σε επιχειρήσεις και εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, αφορά δε σε βασικές εργασίες αξιοποίησης των χαρακτηριστικών των social media και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδικότερα, ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε:

 • Ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Τμήμα Πωλήσεων Εμπορικών Εταιρειών.
 •  Copywriter & Content Marketer
 • Στέλεχος ηλεκτρονικού εμπορίου
 •  Ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου
  και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Campaign Marketer

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγή στο Ψηφιακό μάρκετινγκ – Έρευνα Αγοράς – Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, Διαδικτυακή Παρουσία – Στρατηγική Επικοινωνίας μέσα από Social Media – SEO, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση - Πλάνο marketing, προβολή – διαφήμιση (τιμολόγηση, υπηρεσίες, διανομή, διαδικασίες, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα κλπ.) - Δεοντολογία και Κανονισμοί, Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Εξέλιξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Διαχείριση Ηλεκτρονικού Καταστήματος, Ηλεκτρονικές Πληρωμές και Ασφάλεια - Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και Συναλλαγών στο E-Shop - Νομοθετικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Shop)

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Πωλητής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Πωλητών TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους πωλητές και στελέχη, ικανούς να εκτελούν εργασίες προσέγγισης, εξυπηρέτησης, προώθησης και πώλησης, είτε εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (Πωλητής Λιανικής) είτε εκτός (Εξωτερικός Πωλητής) ή να εκτελούν εργασίες διαχείρισης της προβολής και παρουσίασης των προϊόντων (Merchadiser & Ιατρικός Επισκέπτης).

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Πωλητής λιανικής
 2. Εξωτερικός πωλητής
 3. Merchandiser-προωθητής πωλήσεων
 4. Ιατρικός επισκέπτης

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Αρχές πωλήσεων και marketing, Αγοραστική συμπεριφορά πελατών, Διαδικασίες πωλήσεων, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ανάγκες και προσδοκίες πελατών, Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, Διαγωνισμοί και προκηρύξεις, Διαχείριση δυνητικών πελατών, Διαχείριση υποψήφιων πελατών, Προσφορές, Προτάσεις συνεργασίας και follow up, Παρουσίαση - πώληση, Παραγγελίες & συμβάσεις, Διαπραγματεύσεις, Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, Στοχοθεσία & οικονομικά πωλήσεων, Συστήματα υποκίνησης, Οργάνωση δικτύου πωλήσεων, Διαχείριση 'δύσκολων' πελατών, Συνέδρια και εκθέσεις, Ανάπτυξη αγορών, Προϊόντων και υπηρεσιών, Διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς, Επαφές και επισκέψεις σε πελάτες, Διαχείριση κινδύνων, Πλάνα προβολής, Τοποθέτηση & προβολή προϊόντων. Γνώση βασικής ορολογίας φαρμάκων, Γνώση βασικής ορολογίας διαχείρισης ποιότητας, Νοσολογία-φυσιολογία, Προώθηση φαρμάκων και τεχνικές πώλησης, Γενικές γνώσεις για το σύνολο των ποικίλων διασυνδέσεων στο χώρο του φαρμάκου στην Ελλάδα, Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου (γενικό και με εξειδικεύσεις σε αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμου, τομέα φαρμάκου, τομέα αλουμινίου)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Πωλητών-Στελεχών Εξαγωγικού-Διεθνούς Εμπορίου TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους πωλητές, ικανούς να εκτελούν εργασίες προσέγγισης, εξυπηρέτησης και πώλησης, σε χώρες του εξωτερικού και να μεθοδεύουν τη διασύνδεση εμπορικών συναλλαγών μεταξύ χωρών, και τις εξαγωγικές δραστηριότητες και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Νομοθεσία και επιχειρησιακή ηθική, Αρχές πωλήσεων και marketing, Αγοραστική συμπεριφορά πελατών, Επαφές με εξαγωγικούς φορείς, Ανάλυση υποψήφιων αγορών, Παρακολούθηση περιβάλλοντος αγοράς, Παρακολούθηση ανταγωνιστών, Διαχείριση και βελτιστοποίηση πόρων, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Διαδικτυακή προώθηση, Συνέδρια και εκθέσεις, Ανάγκες και προσδοκίες πελατών, Ανάπτυξη αγορών, Προϊόντων και υπηρεσιών, Πλανά εξαγωγών & στρατηγική διείσδυσης, Κοστολόγηση, Διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς, Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, Διαχείριση δυνητικών πελατών, Διαχείριση υποψήφιων πελατών, Επαφές & επισκέψεις σε πελάτες, Προσφορές, Προτάσεις συνεργασίας & follow up, Παρουσιάσεις και επίδειξη προϊόντων, Παραγγελίες & συμβάσεις, Διαπραγματεύσεις, Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (crm), Υποστήριξη μετά την πώληση, Συναντήσεις πωλήσεων, Οικονομικά πωλήσεων, Στοχοθεσία και δείκτες παρακολούθησης, Διαχείριση αντιρρήσεων και παράπονων, Διαχείριση κίνδυνων, Συστήματα υποκίνησης, Οργάνωση δικτύου πωλήσεων

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), ή Ειδικός Προώθησης και Πώλησης Προϊόντων/Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης ειδικών συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, αφορά δε σε βασικές εργασίες αξιοποίησης των χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδικότερα, ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε:

 • Ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Τμήμα Πωλήσεων Εμπορικών Εταιρειών

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εξέλιξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο, Εργαλεία Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Search Engine Optimization, Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και Συναλλαγών στο E-Shop, Νομοθετικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Shop)

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing ή Ειδικός Digital Marketing και On Line Branding

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης ειδικών συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – social media marketing TÜV HELLAS αφορά τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό marketing σε επιχειρήσεις και εταιρείες.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις 
Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media
 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Δεοντολογία και Κανονισμοί, Έρευνα Αγοράς – Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, Πλάνο marketing, προβολή – διαφήμιση (τιμολόγηση, υπηρεσίες, διανομή, διαδικασίες, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, διαχείριση περιεχομένου κλπ κλπ.), Στρατηγική Επικοινωνίας μέσα από Social Media - SEO, Ανάλυση τουριστικών προϊόντων (μόνο για την εξειδίκευση).

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, παρέχοντας αδιάλειπτα υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση, τον σχεδιασμό/συντονισμό και την μεταφορά, την αποθήκευση και την διαχείριση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων αγαθών αυτής. Ένα τέτοιο στέλεχος υποβοηθείται συνήθως από συνεργάτες/υπαλλήλους στην διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του.

Γενικό και εξειδικεύσεις

• Διεθνών Μεταφορών
• Εμπορικών Μεταφορών
• Warehouse Manager
• διοίκησης εφοδιαστικής

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βασικά στοιχεία Δικαίου (Μεταφορών, Αστικό, Εργατικό), Γνώση βασικών αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Γνώση βασικών αρχών αποθήκευσης, Βασικές αρχές λογιστικής και χρηματοοικονομικών, Βασικά στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, Βασικές αρχές διαχείρισης εμπορευμάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Βασικά στοιχεία Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, Γνώση και εφαρμογή κανόνων συντήρησης και προληπτικής ασφάλειας εξοπλισμού, Γνώσεις Επιλογής και Διαπραγμάτευσης με προμηθευτές

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης (γενικό και με εξειδίκευση σε τομέα αγροδιατροφής ή τροφίμου, τομέας φαρμάκου, τομέας κρέατος)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Διαχείρισης Αποθήκης TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των εισροών, εκροών καθώς και με την διευθέτηση των αγαθών/υλικών της αποθήκης. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία της αποθήκης, ενώ παράλληλα συμβάλουν στη βέλτιστη και απρόσκοπτη ροή αγαθών/υλικών σε αυτή.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά στοιχεία Δικαίου (Μεταφορών, Αστικό, Εργατικό), Βασικές αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Βασικές αρχές αποθήκευσης, Βασικά στοιχεία λογιστικής και χρηματοοικονομικών, Βασικά στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, Βασικές αρχές διαχείρισης εμπορευμάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Βασικά στοιχεία Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, Κανόνες συντήρησης και προληπτικής ασφάλειας εξοπλισμού.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος των διαδικασιών προετοιμασίας, οργάνωσης, ταξινόμησης, διαλογής και διευθέτησης των εισερχόμενων και εξερχόμενων αγαθών, δεμάτων, φακέλων προς αποστολή. Για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων απαιτείται η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό, το σωστό καταμερισμό και συντονισμό όλων των αποστολών. Υποβοηθείται συνήθως και από άλλους υπαλλήλους στην διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικά στοιχεία Δικαίου (Μεταφορών, Αστικό, Εργατικό), Βασικά στοιχεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Βασικές αρχές αποθήκευσης, Βασικά στοιχεία λογιστικής και χρηματοοικονομικών, Βασικές αρχές διαχείρισης εμπορευμάτων, Ειδικά Θέματα Ταχυδρομικής Αγοράς, Βασικά στοιχεία Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Warehouse And distribution Expert

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Warehouse & Distribution Expert της TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των εισροών, εκροών καθώς και με την βέλτιστη οργάνωση του χώρου και τη διευθέτηση των αγαθών/υλικών της αποθήκης. Μεταξύ άλλων συμβάλλει στο σχεδιασμό και ορθή εκτέλεση του μεταφορικού έργου.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Οργάνωση και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων. Χωροταξία, σχεδιασμός και οργάνωση αποθηκευτικών χώρων. Διαδικασίες και Λειτουργία αποθηκευτικών χώρων .Ασφάλεια και Εργονομία εντός των αποθηκευτικών χώρων . Κοστολόγηση αποθηκευτικών διαδικασιών με χρήση της μεθόδου Activity-based costing . Χρήση KPIs για μέτρηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων. Logistics 4.0 - Τεχνολογίες, αυτοματισμοί και ρομποτικά συστήματα εντός των αποθηκευτικών χώρων. Σχεδιασμός και εκτέλεση μεταφορικού έργου. Το τοπίο των εθνικών και αστικών μεταφορών στην Ελλάδα. Προγραμματισμός και οργάνωση δρομολογίου. Πληροφοριακά συστήµατα και τεχνολογίες για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση δρομολογίου. Ασφάλεια στη μεταφορά. Επιχειρησιακά μοντέλα city logistics & Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ). Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (Reverse Logistics). Αειφορία στις εμπορευματικές µεταφορές: Ανθρακικό αποτύπωµα και ΚΥΑ Πράσινης Εφοδιαστικής. Logistics 4.0 – Τεχνολογίες και εφαρμογές στις μεταφορές και στη διανομή

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Ασφαλούς Οδήγησης και Μεταφοράς

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Ειδικών Ασφαλούς Οδήγησης και Μεταφοράς αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε εταιρίες νομαρχιακών, εθνικών ή διεθνών οδικών μεταφορών, σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μικρές μονάδες παραγωγής με ιδιόκτητο στόλο φορτηγών, εταιρίες εφοδιαστικής αλυσίδας, επιχειρήσεις μίσθωσης λεωφορείων με οδηγό, τουριστικές επιχειρήσεις με ιδιόκτητα λεωφορεία, εταιρίες υπεραστικής ή αστικής μεταφοράς επιβατών. Οι ειδικοί αυτοί γνωρίζουν σε βασικό επίπεδο όλες τις απαραίτητες εργασίες στην αλυσίδα της μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών καθώς και τα ειδικά οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την ασφαλή φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση εμπορευμάτων ή γνωρίζουν όλες τις διεργασίες ασφαλούς επιβίβασης, μεταφοράς και αποβίβασης επιβατών στον τόπο προορισμού σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και κοινοτική νομοθεσίας. Επιπλέον, δύναται να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των τακτικών ελέγχων των οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Ειδικός ασφαλούς οδήγησης και μεταφοράς εμπορευμάτων
 2. Ειδικός ασφαλούς οδήγησης και μεταφοράς επιβατών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 1. Ειδικός ασφαλούς οδήγησης και μεταφοράς εμπορευμάτων

Ο ρόλος του οδηγού στη μεταφορική επιχείρηση, Αμυντική οδήγηση - οδική ασφάλεια στις μεταφορές, Ψυχοκοινωνική κατάσταση οδηγών Ασφαλής φόρτωση και χειρισμός φορτίου, Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, Έλεγχος και συντήρηση μεταφορικών οχημάτων.

 1. Ειδικός ασφαλούς οδήγησης και μεταφοράς επιβατών

Ο ρόλος του οδηγού στη μεταφορική επιχείρηση, Αμυντική οδήγηση - οδική ασφάλεια στις μεταφορές, Ψυχοκοινωνική κατάσταση οδηγών, Έλεγχος και συντήρηση μεταφορικών οχημάτων, Ασφαλής επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, Μεταφορά επιβατών.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Εστίασης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Εστίασης TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που απασχολείται σε χώρους μαζικής εστίασης, μαγειρεία, ξενοδοχειακές μονάδες, ή /και στη διοίκηση-οργάνωση μονάδων εστίασης, για την προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών και την πώληση.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Ειδικός Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης σύμφωνα με τα διεθνή διατροφικά πρότυπα (Βασικό και Προχωρημένο Επίπεδο)
 2. Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου
 3. Στέλεχος Διοίκησης Μονάδων Εστίασης
 4. Barista
 5. Bartender

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Διεθνή, Ειδικά και Ελληνικά Διατροφικά Πρότυπα, Σύγχρονες Τάσεις στη Μαγειρική Τέχνη, Μαγειρική Τέχνη, Μαζική παραγωγή, Παρουσίαση εδεσμάτων, Παράγοντες Ικανοποίησης του Πελάτη, Υγιεινή, Βασικές Αρχές Ασφαλείας Τροφίμων, Η οργάνωση της μονάδας επισιτισμού. Αγορές - Εμπορευματογνωσία – Κοστολόγηση, Σύνθεση Εδεσματολογίου – Γραμμαριοποίηση – Μεριδοποίηση, Πρότυπες συνταγές, Τμήματα κουζίνας, Εξοπλισμός και νέες τεχνολογίες στις σύγχρονες επιχειρήσεις επισιτισμού, Υγιεινή, Βασικές Αρχές Ασφαλείας Τροφίμων και Θέματα Διατροφής, Up Selling – Προώθηση των Πωλήσεων, Οινολογία & Εστιατόριο, BAR, Ποτά, Μιξολογία, Βασικές Αρχές Σερβιρίσματος- Ποιοτική Εξυπηρέτηση, Νέες Τεχνολογίες στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα, βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, Οργάνωση της μονάδας επισιτισμού, Σχεδιασμός, παραγωγή και παρουσίαση των προϊόντων, Διοίκηση και σχεδιασμός διαθέσιμων πόρων-Διοίκηση Προσωπικού, Λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών, Οργάνωση και διαχείριση εκδηλώσεων επισιτισμού, Βοτανολογία και παραγωγή, Ποικιλίες καφέ, εμπόριο και τάσεις, Χαρμάνι και τεχνικές παραγωγής, Η χημεία του καφέ, Αφρόγαλα, Espresso (Παρασκευή διαφόρων ειδών καφέ), Μηχανές καφέ, Άλεση καφέ, Σοκολάτα, τσάι και ελληνικός καφές, Διαχείριση παραγγελίας, πληρωμή και εξυπηρέτηση, Οινολογία, Ποτά και Μιξολογία, Διαχείριση παραγγελίας, πληρωμή και εξυπηρέτηση.

 Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που απασχολείται σε χώρους μαζικής εστίασης, εργαστηρίων, ζαχαροπλαστείων, αρτοποιείων, ξενοδοχειακές μονάδες, ή /και στη διοίκηση-οργάνωση μονάδων Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας, για την προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών και την πώληση.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Ζαχαροπλάστης – Αρτοποιός:
  1. Βοηθός Παρασκευαστή
  2. Παρασκευαστής ή Ειδικός παρασκευής πρωινών, αρτοποιημάτων & διακόσμησης
  3. Σύγχρονες Τάσεις και Εφαρμογές στη Ζαχαροπλαστική Τέχνη- Βοηθός ή Ειδικός εφαρμογής αρχών διαιτολογίας & διατροφολογίας στη ζαχαροπλαστική –Βοηθός
  4. Σύγχρονες Τάσεις και Εφαρμογές στη Ζαχαροπλαστική Τέχνη- Παρασκευαστής ή Ειδικός εφαρμογής αρχών διαιτολογίας & διατροφολογίας στη ζαχαροπλαστική –Παρασκευαστής
 2. Στέλεχος Διοίκησης μονάδων Ζαχαροπλαστικής – Αρτοποιίας ή Υπεύθυνος διαχείρισης μονάδων ζαχαροπλαστικής τέχνης

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Γνώσεις Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας, Είδη πρωινών, παρασκευές και πρότυπες συνταγές, Διακόσμηση παρασκευασμάτων Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής, Ορολογία αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής, Θέματα Υ&Α στην εργασία και εφαρμογή HACCP, Εξελίξεις στη Βιομηχανία Τροφίμων, Θέματα υγείας και διατροφής, Αρχές Διατροφής, Νέες Τεχνολογίες στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις, Σχεδιασμός της προσωπικής και της εταιρικής παρουσίας στα Social Media, Επιχειρηματικότητα, βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, Σχεδιασμός, παραγωγή και παρουσίαση των προϊόντων, Διοίκηση και σχεδιασμός διαθέσιμων πόρων-Διοίκηση Προσωπικού, Λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τεχνική εκπαίδευση
 

Υπάλληλος Οροφοκομίας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Οροφοκόμων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που φροντίζει για την καθαριότητα και τακτοποίηση των δωματίων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, καθώς και για τον εξοπλισμό τους με όλα τα απαραίτητα υλικά, προσφέροντας στους πελάτες μια άνετη διαμονή σε ένα καθαρό, υγιεινό, άνετο και ήσυχο περιβάλλον.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Διαδικασία προετοιμασίας για είσοδο στο δωμάτιο, Διαδικασία καθαρισμού των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του δωματίου και του βοηθητικού χώρου εργασίας του/της, Διαδικασία τακτοποίησης δωματίου και προσωπικών ειδών πελάτη, Αντιμετώπιση βλαβών - φθορών στα δωμάτια και απολεσθέντων/ανευρεθέντων αντικειμένων, Έλεγχος ημερήσιας κίνησης στο χώρο ευθύνης του/της και διαδικασίες ενημέρωσης.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Υπάλληλος Λινοθήκης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Λινοθηκάριων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που φροντίζει για τη σωστή διαχείριση του ιματισμού μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης καθώς και για τον εξοπλισμό του τμήματος πλυντηρίου – λινοθήκης με όλα τα απαραίτητα υλικά, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες του/της στην άνετη διαμονή των πελατών σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 Διαδικασία παραλαβής, ταξινόμησης, παράδοσης ιματισμού προς καθάρισμα και διαχείρισής του, Διαδικασία καθαρισμού και πλύσης ιματισμού, στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις χειρισμού μηχανών καθαρισμού και τρόπος αντιμετώπισης φθαρμένων λινών, Διαδικασία ελέγχου του χώρου ευθύνης του/της και τρόπος αντιμετώπισης των απολεσθέντων αντικειμένων, Ασφάλεια και υγεία στην εργασία (Α & ΥΕ).

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Σερβιτόρος

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Σερβιτόρος TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, ο οποίος γνωρίζοντας την εστιατορική τέχνη και τους κανόνες γαστρονομίας-οινολογίας, σερβίρει φαγητά και ποτά στους πελάτες που συχνάζουν σε χώρους εστίασης- αναψυχής (ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις κέτερινγκ, αναψυκτήρια, λέσχες, οργανισμούς, καφετέριες κ.λπ.) εφαρμόζοντας με ευπρέπεια και ευγένεια, τους κανόνες σερβιρίσματος.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού, Τρόπος φύλαξης και τακτοποίησης ειδών εστίασης, Οργάνωση του χώρου εστίασης ανάλογα την εκάστοτε εκδήλωση, Διαχείριση λινών, Τρόπος υποδοχής, ενημέρωσης και αντιμετώπισης πελατών, Τρόπος εξυπηρέτησης πελατών (λήψη παραγγελίας, σερβίρισμα κτλ), Τρόποι πληρωμής, Τρόπος μαζέματος του χώρου εστίασης, Μέτρα ατομικής υγιεινής.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Επαγγελματίας Καθαριστής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Επαγγελματίας Καθαριστής TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που φροντίζει για την καθαριότητα και τακτοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ενός Τουριστικού καταλύματος ή άλλης επιχείρησης, προσφέροντας στους πελάτες μια άνετη διαμονή σε ένα καθαρό, υγιεινό, άνετο και ήσυχο περιβάλλον.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία (Α & ΥΕ), Γνωρίζει τα Mέσα, τεχνικές και εργαλεία καθαρισμού επιφανειών και εξοπλισμού, Γνωρίζει το Χειρισμό Ηλεκτρικού-Μηχανοκίνητου Εξοπλισμού καθαρισμού, Γνωρίζει τον Χειρισμό Χειροκίνητου, Κινητού και Σταθερού Εξοπλισμού, Γνωρίζει τη χρηστικότητα και αξιοποιεί το Καρότσι Εργασίας,Γνωρίζει την τήρηση των Σχετικών Διαδικασιών (Διοικητικές και Εργασιακές)

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης και εξειδίκευση Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που εξασφαλίζει την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών άφιξης – υποδοχής – αναχώρησης του πελάτη καθώς και των υπηρεσιών παροχής διευκολύνσεων κατά τη διαμονή ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και επιθυμίες αυτού, στο πλαίσιο της Πολιτικής Παροχής Υπηρεσιών Υποδοχής και Διαμονής Πελατών της Επιχείρησης.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ορθή ατομική εμφάνιση στο πλαίσιο της καλαισθησίας και επαγγελματισμού, Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, καταχώρησης δεδομένων, ξενοδοχειακό πρόγραμμα κρατήσεων, Συμφωίες μεταξύ ξενοδοχείου και τουριστικών γραφείων και τουριστικών οργανισμών καθώς και τις επιμέρους διαφορές των συμφωνιών αυτών μεταξύ τους, Σωστή ομιλία προς τον πελάτη και ενεργητική ακρόασης, Όλοι οι δυνητικοί τρόποι πληρωμής, Διαδικασίες σε ό,τι αφορά στην εξυπηρέτηση ενός πελάτη σε ένα ξενοδοχείο και δεν σχετίζεται με πληρωμή

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Τουριστικού Γραφείου

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Τουριστικού Γραφείου TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που φροντίζει για την οργάνωση της μετακίνησης, διαμονή/φιλοξενίας και ψυχαγωγίας μεμονωμένων ή/και ομάδων φιλοξενουμένων – επισκεπτών, εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού. Συνδράμει στην επίτευξη στόχων της επιχείρησης ή του γραφείου που εργάζεται, αναφορικά με την προώθηση τουριστικών προϊόντων, βοηθώντας στην οργάνωση και διοίκηση.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις
1.    Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
2.    Στέλεχος διοίκησης & οικονομίας στον τουριστικό τομέα
 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ελληνική και παγκόσμια τουριστική γεωγραφία, Χρήση συστημάτων G.D.S, Γνώση αεροπορικού εισιτήριου: λειτουργία, κανονισμοί και νομοθετικό πλαίσιο, Διεξαγωγή πωλήσεων, Διεργασίες και διαδικασίες με άλλους συμβαλλόμενους του τουριστικού κλάδου, Γνώση ναυτιλιακού εισιτήριου: λειτουργία, κανονισμοί και νομοθετικό πλαίσιο, Διακρίσεις και λειτουργίες τουριστικών γραφείων, Οργάνωση & λειτουργία τουριστικού γραφείου, Αντιπροσώπευση και Προώθηση Τουριστικών Υπηρεσιών, Δημιουργία Πακέτων Διακοπών (Package Tours/Holidays), Υπηρεσίες που μπορούν να καταναλωθούν από Individuals & Groups, Υπηρεσίες και πληροφορίες για ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό, Υπηρεσίες για ταξίδια αναψυχής, επαγγελματικά, συνέδρια & κίνητρων.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, γνώση χειρισμού Η/Υ και τεχνική εκπαίδευση
 

Υπάλληλος Κρατήσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Υπάλληλος Κρατήσεων Καταλυμάτων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που απασχολείται σε τουριστικά καταλύματα και παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις δέσμευσης χώρων (δωματίων) βάσει της ρητής ή συναγόμενης ανάγκης και επιθυμίας του πελάτη.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Επαγγελματική συμπεριφορά και εξυπηρέτηση πελατών, Γνώση Συμβολαίων (Ιδιωτικών Συμφωνητικών Μεταξύ Πρακτορείου και Ξενοδοχείου), Επίγνωση Ανέσεων και Εγκαταστάσεων Ξενοδοχείου

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Οργάνωσης και Λειτουργίας Μικρών & Τουριστικών Επιχειρήσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Οργάνωσης και Λειτουργίας Μικρών & Τουριστικών Επιχειρήσεων TÜV HELLAS αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες στο διοικητικό τομέα μιας μικρής ή/και τουριστικής επιχείρησης και χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα και πρακτικές προκειμένου να συντονίσει, συστηματοποιήσει και οργανώσει τις διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης αυτής.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Διοίκηση και Διεύθυνση, Marketing – Πωλήσεις τουριστικών επιχειρήσεων, Υποδοχή – Κρατήσεις, F&B, Οροφοκομία και συντήρηση, Προμήθειες και προδιαγραφές, Διαχείριση αποθέματος και λειτουργία αποθήκης

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης τεχνικού παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι εργάζονται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και μικρές μονάδες παραγωγής τροφίμων και ποτών, δηλαδή παραλαμβάνει, αποθηκεύει, χειρίζεται, επεξεργάζεται, μεταφέρει, ελέγχει α’ ύλες και προϊόντα και εκτελεί εργασίες παραγωγής ή υποστήριξή της στην επιχείρηση

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές γνώσεις επιστήμης τροφίμων. Βασικές γνώσεις παραμέτρων ασφάλειας τροφίμων και ποτών. Μικροβιολογικοί, Χημικοί, Φυσικοί κίνδυνοι. Αλλεργιογόνα συστατικά. Βασικές αρχές για την ορθή παραλαβή και αποθήκευση τροφίμων και ποτών. Βασικές αρχές πρακτικών και διοίκησης παραγωγής, συσκευασίας και επισήμανσης τροφίμων και ποτών Βασικές αρχές μεθοδολογίας HACCP. Παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου παραγωγής τροφίμων και ποτών. Βασικές αρχές καθαρισμών, απολύμανσης, καταπολέμησης εντόμων-τρωκτικών στις εγκαταστάσεις. Ορθές πρακτικές υγιεινής.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης στελεχών διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους στη βιολογική παραγωγή, δηλαδή στο σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων ποτών και καλλυντικών, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, διατήρηση των φυσικών πόρων, εφαρμογή προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και των φυτών, και το οποίο ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Το υπόψη στέλεχος εν δυνάμει παραλαμβάνει, αποθηκεύει, χειρίζεται, επεξεργάζεται, μεταφέρει, ελέγχει α’ ύλες και προϊόντα, υποστηρίζει την παραγωγή, την εμπορία και τις πωλήσεις-μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές γνώσεις αρχών βιολογικής καλλιέργειας και εκτροφής. Χαρακτηριστικά βιολογικών τροφίμων και ποτών, Χαρακτηριστικά βιολογικών καλλυντικών, Νομοθεσία, κανονισμοί και πρότυπα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, Βασικές αρχές για την ορθή ροή των βιολογικών προϊόντων από τον παραγωγό στο ράφι (παραλαβή, αποθήκευση, ανασυσκευασία, τυποποίηση, παραγωγή, επισήμανση, διακίνηση βιολογικών προϊόντων και HACCP), Βασικές αρχές πωλήσεων βιολογικών προϊόντων, Βασικές αρχές μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων.

 

 Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και γνώση χειρισμού Η/Υ, σχετική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (γενικό και με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμων, στον τομέα κρέατος)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης στελεχών διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων TÜV HELLAS αφορά τα στελέχη- εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και μικρές μονάδες παραγωγής τροφίμων και ποτών ως στελέχη ελέγχου ποιότητας, ως μέλη της ομάδας ασφάλειας τροφίμων, ως συντονιστές της ομάδας ασφάλειας τροφίμων και ως υπεύθυνοι συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Τα στελέχη αυτά συμμετέχοντας στην παραγωγική διαδικασία, συμβάλλουν στην εφαρμογή προτύπων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (πχ ISO22000, BRC, IFS, κλπ.), στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (πχ Καν. ΕΕ 852/2003), των ορθών πρακτικών του προσωπικού και εκπροσωπούν την επιχείρηση σε ελέγχους τήρησης της ασφάλειας τροφίμων από τις αρχές, από φορείς πιστοποίησης και τους πελάτες. Επιπλέον αφορά σε επιστήμονες-επαγγελματίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 

 1. Γενικό
 2. Υπάλληλος τμήματος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
 3. Υπεύθυνος συστήματος ή ειδικός διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων. Βασικές αρχές παραμέτρων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Διενέργεια ελέγχων Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων. Εφαρμογή Συστήματος Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων. Νομοθεσία και Πρότυπα Πιστοποίησης. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων. Συντονισμός ομάδας ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Υδατοκαλλιέργειας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Υδατοκαλλιέργειας TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που γνωρίζει την καλλιέργεια υδάτινων οικοσυστημάτων και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών και την παρακολούθηση των παραμέτρων που τις επηρεάζουν. Αφορά σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας που μπορεί να είναι σύγχρονης εντατικής μορφής καλλιέργειες ή παραδοσιακές εκτατικές υδατοκαλλιέργειες σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσες.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Θαλάσσια Βιολογία (Βασικές γνώσεις Ανατομίας, Φυσιολογίας και Παθολογίας των υδρόβιων οργανισμών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα) Συστήματα Καλλιέργειας Υδρόβιων οργανισμών Οικολογία θαλάσσιων και λοιπών υδάτινων οικοσυστημάτων Ιχθυοτροφές και κατάρτιση σιτηρεσίων Αναπαραγωγή ιχθύων Βασικές αρχές Ναυσιπλοΐας Χειρισμός και βασική συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού υδατοκαλλιέργειας Ασφάλεια και υγεία στην εργασία Ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων Επεξεργασία & συσκευασία του προϊόντος Πιστοποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Βιομηχανίας Παραγωγής Προϊόντων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικών βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μικρές μονάδες παραγωγής και οικοτεχνίες παραγωγής τροφίμων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων. Οι τεχνικοί αυτοί εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες στην αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας ειδικά σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό με στόχο να παρασκευάσουν υγιεινά και ασφαλή κρεατοσκευάσματα και τρόφιμα με βάση το κρέας που πληρούν τις προδιαγραφές της Εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Επιπλέον, συμμετέχουν στην εφαρμογή του συστήματος υγιεινής και στη στοιχειώδη συντήρηση του εξοπλισμού και του χώρου.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1.  Τεχνικός μονάδας παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας 
  1. Τεχνικός Παραγωγής Χαρμανιών
  2. Τεχνικός Συσκευασίας
 2. Τεχνικός μονάδας παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Αρχές προετοιμασίας παραγωγής και Παράμετροι ποιότητας σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος, Αρχές εκτέλεσης παραγωγής σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος, Διαδικασία παραγωγής τροφίμων νέας γενιάς, Αρχές επεξεργασίας τελικών προϊόντων, Εφαρμογή του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, Βασικές διοικητικές & εκπαιδευτικές λειτουργίες, Αρχές συσκευασίας προϊόντων, Αρχές αποθήκευσης τελικών προϊόντων.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τεχνική εκπαίδευση
 

Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας & παρασκευαστικής πρακτικής στο τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων & τροφίμων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας & παρασκευαστικής πρακτικής στο τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων & τροφίμων TÜV HELLAS αφορά εργαζομένους στη παραγωγή και στον έλεγχο ποιότητας τροφίμων και αγροδιατροφικών προϊόντων, και αυτούς που εμπλέκονται στην εφαρμογή ορθών παρασκευαστικών πρακτικών (GMP), και σε μεθόδους βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Τα στελέχη αυτά συμμετέχοντας στην παραγωγική διαδικασία, συμβάλλουν στην εφαρμογή προτύπων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (πχ ISO22000, BRC, IFS, κλπ.), στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (πχ Καν. ΕΕ 852/2003) και των ορθών πρακτικών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγή στις Ορθές Βιομηχανικές / Παρασκευαστικές Πρακτικές (GMP) και στην Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GΗP). Βασικές Απαιτήσεις GMP / GHP, Αγροτικά προϊόντα και εισαγωγή στις Ορθές Αγροτικές Πρακτικές (GΑP), Βασικές αρχές GMP/ GHP και σύγχρονες τεχνολογίες για την βελτίωση της παραλαβής και αποθήκευσης τροφίμων, ποτών και αγροδιατροφικών προϊόντων, Βασικές αρχές GMP/ GHP και σύγχρονες τεχνολογίες για την βελτίωση παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων, ποτών και αγροδιατροφικών προϊόντων, Βασικές αρχές μεθοδολογίας HACCP (codex alimentarious), Ιχνηλασιμότητα, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Νομικό πλαίσιο, Διεθνή πρότυπα πιστοποίησης, Πρότυπο ISO22000.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός διαχείρισης & επεξεργασίας Αγροτικών και Ζωικών Αποβλήτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αγροτικών και Ζωικών Αποβλήτων αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που υποστηρίζει όλες εκείνες τις εργασίες που σχετίζονται με τη δια-χείριση των αποβλήτων που παράγονται σε μια μονάδα αγροτικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, αλλά και τυποποίησης και επεξεργασίας τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης (ελαιοτριβεία, τυροκομεία, κλπ) που εφαρμόζουν ή όχι σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς επίσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων (αποτέφρωσης, παραγωγής βιοαερίου, λιπασματοποίησης κλπ).

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Περιβαλλοντική Υποβάθμιση από Αγροτικές Δραστηριότητες 
• ΟΔΗΓΙΑ 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης
• ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα
• Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΦΕΚ 142-Β-2004)

Βασικές Αρχές και Συστήματα Διαχείρισης Αγροτικών και Ζωικών Αποβλήτων 
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 (Κανονισμός EMAS)
• ISO 14001:2015 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του

Καλές Πρακτικές Προστασίας Περιβάλλοντος με Μεθόδους Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αγροτικών και Ζωικών Αποβλήτων
• Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.)
• ΦΕΚ 185-Α-29/9/2020 Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)
• 9η πυροσβεστική διάταξη (9/2021)

Τεχνικές Επεξεργασίας Αγροτικών Αποβλήτων  
• Μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων διαφόρων γεωργικών δραστηριοτήτων όπως ελαιοτριβείων, οινοποιείων.
• Κομποστοποίηση φυτικής βιομάζας 
• Τρόποι συλλογής, ανακύκλωσης και απόσυρσης αγροτικών πλαστικών αποβλήτων κ.ά.

Τεχνικές Επεξεργασίας Ζωικών Αποβλήτων  
• Ποιοτικά χαρακτηριστικά ζωικών αποβλήτων
• Επεξεργασία και δυνατότητες αξιοποίησης λάσπης
• Επεξεργασίες καθαρισμού και δυνατότητες αξιοποίησης ζωικών αποβλήτων (λιπασματοποίηση, βιοαέριο κ.λ.π.)
• Αδρανοποίηση ζωικών υποπροϊόντων

Διάθεση Επεξεργασμένων Ζωικών Αποβλήτων  και Αδρανοποιημένων Υποπροϊόντων
• Διάθεση επεξεργασμένων ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2, 3
• Διάθεση ΖΥΠ μετά από θερμική αδρανοποίηση (rendering)

Οικονομική Διαχείριση Συστημάτων Επεξεργασίας και Διάθεσης Αγροτικών Και Ζωικών Αποβλήτων
• Κυκλική οικονομία
• Παράμετροι υπολογισμού κόστους

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης για κακούργημα.
 

Ειδικός στη χρήση νέων τεχνολογιών στην ορθή διαχείριση των εισροών στη γεωργία

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός στη Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία Ή Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Ορθή Διαχείριση των Εισροών στη Γεωργία TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με φαινόμενα που εξελίσσονται στον γεωγραφικό χώρο, μέσω κατάλληλων λογισμικών Η/Υ.  Στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να εκτελεί εργασίες βοηθητικές σε τοπογράφο μηχανικό.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Διαχείριση Γεωργίας Ακριβείας.
• Γνώση βασικών αρχών και κύριων συστημάτων γεωργίας ακριβείας.
• Εφαρμογή γεωργίας ακριβείας σε καλλιέργειες.
• Πλεονεκτήματα τεχνολογίας γεωργίας ακριβείας. 

Εργαλεία Γεωργίας Ακριβείας και Χρήση Συστημάτων Γεωργίας Ακρίβειας για Αειφορική Διαχείριση Καλλιεργειών

• Γνώση βασικών αρχών Παγκόσμιου Συστήματος Προσδιορισμού Θέσης GPS. 
• Γνώση εφαρμογών πλοήγησης γεωργικών μηχανημάτων και αισθητήρων.
• Γνώση βασικών αρχών Τηλεπισκόπησης (δορυφορικής και UAV).
• Γνώση και χρήση GIS στην γεωργία ακριβείας.

Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στη Διαχείριση Αρδεύσεων-Αρδευτικού Νερού και Νέες Τεχνολογίες Μέτρησης Μέσω Αισθητήρων και Λογισμικών Μοντέλων για την Ορθολογική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων-Αρδεύσεων
• Γνώση βασικών αρχών άρδευσης.
• Εκτίμηση χρονικού και ποσοτικού προσδιορισμού άρδευσης βάσει μετρήσεων αισθητήρων και  λογισμικών μοντέλων.
• Ανάπτυξη έξυπνων θερμοκηπίων και υδροπονίας με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

 Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στη Διαχείριση Λίπανσης Καλλιεργειών-Λιπασμάτων και Νέες Τεχνολογίες Ψηφιακής (Ευφυούς) Λίπανσης Καλλιεργειών
• Γνώση βασικών αρχών λίπανσης.
• Εκτίμηση χρονικού και ποσοτικού προσδιορισμού άρδευσης βάσει μετρήσεων αισθητήρων και  λογισμικών μοντέλων.

Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στην Φυτοπροστασία
• Γνώση αρχών φυτοπροστασίας.
• Γνώση λογισμικών μοντέλων πρόγνωσης για εμφάνιση και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών σημαντικών καλλιεργειών.
• Γνώση συστημάτων ευφυούς γεωργίας-Ολοκληρωμένα Δίκτυα Αισθητήρων Εδάφους-Φυτού-Ατμόσφαιρας για Πρόβλεψη Εχθρών και Ασθενειών σε Φυτά και Ορθολογική Φυτοπροστασία

Οικονομική διαχείριση Γεωργίας Ακριβείας.
• Γνώση διαδικασιών λήψης αποφάσεων, μεθόδων σχεδιασμού και οργάνωσης.
• Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων προγραμματισμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κόστος παραγωγής γεωργικών προϊόντων.
• Εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και μειωση κατανάλωσης ενεργειακών πόρων στις αγροτική παραγωγή
• Αξιοποίηση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών στην οργάνωση και διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων – τεχνολογικός εκσυγχρονισμός εκμετάλλευσης
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης για κακούργημα.
 

Ειδικός παρακολούθησης διεργασιών από την εκτροφή ως και το σφαγείο

Πεδίο σχήματος (scope)

Tο σχήμα Ειδικός παρακολούθησης διεργασιών από την εκτροφή ως και το σφαγείο αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που υποστηρίζει όλες εκείνες τις εργασίες που γίνονται  τόσο σε διοικητικό όσο και σε παραγωγικό επίπεδο ενός σφαγείου οπληφόρων (κατά κύριο λόγο). Βοηθά την ομάδα των κτηνιάτρων στην καθημερινή διαχείριση και λειτουργία χωρίς να εμπλέκεται ο ίδιος αυτόνομα στη λειτουργία του σφαγείου.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Κανόνες Επίσημων Ελέγχων - Εξακρίβωση Συμμόρφωσης για την Παραγωγή Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης για Ανθρώπινη Κατανάλωση  
• Διαδικασίες επιθεώρησης προς της σφαγής και μετά τη σφαγή, 
• Απαιτήσεις συμμόρφωσης, 
• Υλικά ειδικού κινδύνου, 
• Δειγματοληψία για εργαστηριακό έλεγχο, 
• Σήμανση καταλληλόλητας, 
• Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ευρημάτων σφάγιων

Έλεγχος Εξακρίβωσης Συμμόρφωσης με την Απαίτηση Ορθής Πρακτικής Κανόνων Υγιεινής  
• Έλεγχος πληροφοριών για τροφική αλυσίδα
• Σχεδιασμός και συντήρηση χώρων και εξοπλισμού
• Υγιεινή κατά τη λειτουργία (ατομική υγιεινή)
• Εκπαίδευση στις διαδικασίες υγιεινής και εργασίας
• Έλεγχος επιβλαβών οργανισμών
• Έλεγχος ποιότητας νερού
• Έλεγχος θερμοκρασίας 
• Έλεγχοι ζώντων ζώων και συνοδευτικών εγγράφων

Έλεγχος και Επαλήθευση Διαδικασιών με Βάση Ανάλυση Παραγόντων Κίνδυνου και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)
• Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία
• Έγκριση εγκαταστάσεων
• Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής
• Απαιτήσεις θέσης, χώρων εγκαταστάσεων
• Διαδικασίες σφαγής
• Αρχές ανάλυσης κινδύνων – HACCP
• Προαπαιτούμενα προγράμματα (καθαριότητα, απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία, εξοπλισμός, νερό, ιχνηλασιμότητα, ανάκληση, διαχείριση ΖΥΠ)

Έλεγχος και Επαλήθευση Συμμόρφωσης Απαιτήσεων Σήμανσης Αναγνώρισης
• Σήμανση και απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας
• Τήρηση αρχείων και εγγράφων

Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Επιθεωρήσεων  - Λήψη Μέτρων Περιπτώσεων Μη Συμμόρφωσης
• Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία - Κανονισμός (EE) 2016/429
• Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία - Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625
• Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία - Κανονισμός (ΕΕ) 2017/627
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας και υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης για κακούργημα.
 

Στέλεχος ρυθμιστικών υποθέσεων εταιρίας εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος ρυθμιστικών υποθέσεων εταιρίας εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που χειρίζεται τα θέματα αναφορικά με το ειδικό Ευρωπαϊκό και Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (κανονισμοί ΕΕ & ελληνική νομοθεσία) σε εταιρίες που εμπορεύονται, διακινούν ή παράγουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ορισμοί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Διαδικασία πιστοποίησης, Υποχρεώσεις και ρόλοι των Οικονομικών Φορέων, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Κανονισμοί, MEDDEVs, Borderline Manual, Νομοθεσία προμηθειών, Υπουργική Απόφαση Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Αποφάσεις και Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας και ΕΟΦ, Απαιτήσεις προτύπου ISO 13485 & ISO 9001 & ISO 14971 που συνδέονται με το κανονιστικό πλαίσιο των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Κωδικοποιήσεις Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Κώδικας Δεοντολογίας συλλογικών φορέων, Πληροφορίες που αναφέρονται σε πιστοποιητικό CE Mark, σε Δήλωση Συμμόρφωσης Προϊόντος και σε Βεβαίωση για την ΥΑ ΔΥ8/1348/2004, Διαδικασία εγγραφής των προϊόντων στα Μητρώα, Γνώση των απαιτήσεων για διάθεση πληροφοριών για τα προϊόντα, Γνώση των απαιτήσεων labeling, Γνώσεις για τις απαιτήσεις παρακολούθησης επιδόσεων ιατροτεχνολογικού προϊόντος, Ορισμός δυσμενούς περιστατικού, Ειδικές απαιτήσεις της Αρμόδιας Αρχής αναφορικά με τον χειρισμό δυσμενών περιστατικών

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σχετική επαγγελματική εμπειρία
 

Στελέχη κοινωνικής φροντίδας ατόμων με αναπηρία

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελέχη κοινωνικής φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία αφορά σε εξειδικευμένους επαγγελματίες στη φροντίδα ατόμων με αναπηρία, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (όπως ΣΥΔ, ΚΔΗΦ), και μπορούν να είναι είτε οι ίδιοι επιφορτισμένοι ή να συνδράμουν εμμέσως στην εξυπηρέτηση των ατόμων αυτών. Το σχήμα εστιάζει σε μορφές αναπηρίας που διεθνώς συναντώνται υπό το όρο “mental health” ή στις ψυχικές διαταραχές όπως αυτισμό, νοητική υστέρηση κτλ.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Βοηθητικό προσωπικό
 2. Προσωπικό στήριξης και φροντίδας
 3. Υπεύθυνος σχεδιασμού κοινωνικής φροντίδας

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Κατηγορίες ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιπτώσεων-ορολογία, τα δικαιώματα τους, τρόποι διαχείρισης συμπεριφοράς και επικοινωνίας, κανόνες υγιεινής και θέματα ασφάλειας, διαχείριση έκτακτων περιστατικών, πρώτες βοήθειες, τρόποι διαχείρισης και καταγραφής περιστατικών, βασικές γνώσεις εξελικτικής ψυχολογίας & παιδαγωγικής, βασικές γνώσεις εκπαιδευτικών εργαλείων & μεθόδων, ατομοκεντρικός σχεδιασμός, σύνταξη & παρακολούθηση ατομικού πλάνου, γνώσεις κανονιστικού πλαισίου για άτομα με αναπηρία, γνώσεις λειτουργίας δομών υποστήριξης, βασικές γνώσεις προσωπικής ευεξίας, δημιουργική απασχόληση & άσκηση, βασικές γνώσεις χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, βασικές γνώσεις θεμάτων υγείας, ιστορική εξέλιξη & σύγχρονες τάσεις στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας,  βασικές αρχές διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας οργανισμού, αρχές ποιότητας και συστημάτων διαχείρισης.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση ποινικού μητρώου και σχετική επαγγελματική εμπειρία
 

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας & Διάθεσης Φαρμάκων

Πεδίο σχήματος (scope)

Tο σχήμα Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκων αφορά προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, διάθεση, αποθήκευση φαρμάκου σε φαρμακευτικές, παραγωγικές ή εμπορικές επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων οι εργασίες τους αφορούν στις διάφορες δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας γύρω από τη διάθεση φαρμάκου και οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας του φαρμάκου.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Λειτουργία διακίνησης και αποθήκευσης φαρμάκου, Διαχείριση εξοπλισμού αποθήκης, Γνώση βασικής ορολογίας φαρμάκων, Γνώση βασικής ορολογίας διαχείρισης ποιότητας, Γνώση βασικών αρχών ορθής παρασκευαστικής πρακτικής και ελέγχου ποιότητας, Γενικές γνώσεις για το κύκλωμα φαρμάκου στην Ελλάδα, Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικοί Εργασιών Χλωρίωσης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικός Εργασιών Χλωρίωσης TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνικό ικανό να εκτελεί εργασίες χλωρίωσης στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και στα σημεία που τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή από κεντρικά αντλιοστάσια (ύδρευσης, αποχέτευσης), κεντρικές δεξαμενές και γεωτρήσεις.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ιδιότητες και προδιαγραφές χημικών στοιχείων για χρήση στο δίκτυο ύδρευσης, Τεχνολογία υλικών-εξοπλισμού δικτύου ύδρευσης, Έλεγχος και Λειτουργία, Κατασκευή - συντήρηση Εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Χλωρίωσης, Μετρολογία και συσκευές μέτρησης-ελέγχου, Υ&Α στην εργασία.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Οικονομικός Σύμβουλος

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα οικονομικού συμβούλου TÜV HELLAS αφορά σε ειδικούς του οικονομικού κλάδου που ασχολούνται με το αντικείμενο της ελεγκτικής και της συμβουλευτικής

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Ειδικός εσωτερικού ελέγχου
 2. Διαχειριστής αφερεγγυότητας
 3. Χρηματοοικονομικός  σύμβουλος επιχείρησης
 4. Οικονομικός αναλυτής

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Γενικές Αρχές Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου, Ανάλυση Κινδύνων, Κατάρτιση Ετήσιων Προγραμμάτων Ελέγχου & Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου, Αναφορές & Εκθέσεις Ελέγχου, Ειδικά Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Βασικές γνώσεις ισχύοντος νομικού και θεσμικού πλαισίου, Βασικές γνώσεις ισχύοντος πλαισίου δεοντολογίας, Γνώσεις περί της λειτουργίας Σύνδικου Πτώχευσης, Γνώσεις Μεσολαβητή, Γνώση λειτουργίας του ειδικού Εντολοδόχου της διαδικασίας εξυγίανσης και του ειδικού Εκκαθαριστή της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης, Στρατηγικές Επιχειρηματικές και Επιχειρησιακές Συμβουλές – Συλλογή & ανάλυση, επεξεργασία & ερμηνεία οικονομικών δεδομένων, Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών, Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων, Σχεδιασμός και Υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Επικοινωνίας & Τεχνικές παρουσίασης οικονομικών αναλύσεων, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες – Εισαγωγή στις Αρχές κοστολόγησης, αποτίμησης & Οικονομικά/μαθηματικά/στατιστική – Χρήση στατιστικών & Οικονομικών λογισμικών, Αρχές κοστολόγησης, αποτίμησης & Οικονομικά/μαθηματικά/στατιστική – Χρήση στατιστικών & Οικονομικών λογισμικών, Επιχειρηματικές Συμβουλές –Μέθοδοι για Συλλογή & ανάλυση, επεξεργασία & ερμηνεία οικονομικών δεδομένων, Τεχνικές παρουσίασης οικονομικών αναλύσεων και σύνταξης εκθέσεων, Εισαγωγή στην Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών, Εισαγωγή στην Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Υπάλληλος ειδικών εφαρμογών λογιστικών φύλλων σε οικονομικά (Advanced Excel)

Πεδίο σχήματος (scope)

 

Το σχήμα υπαλλήλων ειδικών εφαρμογών λογιστικών φύλλων σε οικονομικά (advanced excel) TÜV HELLAS, αφορά έναν εξειδικευμένο υπάλληλο οικονομικής κατεύθυνσης ο οποίος χρησιμοποιεί προχωρημένες εφαρμογές γραφείου (Advanced Ms Excel) για την αποτελεσμα-τική διαχείριση οικονομικών δεδομένων. Η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διάφορων ενεργειών όπως για παράδειγμα μέσω της οργάνωσης τους σε αρχεία/ πίνακες, ή μέσω της μορφοποίησης τους και εξυπηρετεί στην γρήγορη εκτέλεση υπολογισμών και στην σύνταξη οικονομικών αναλύσεων/ αναφορών από τέτοιους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Ο υπάλληλος οικονομικής κατεύθυνσης συνήθως εργάζεται:

 1. Σε τμήμα λογιστηρίου οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχείρησης,
 2. Σε οικονομικές υπηρεσίες δημόσιων ή μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
 3. Ως στέλεχος σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό

 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 

                Διαχείριση δεδομένων και αυτοματοποίηση.

o             Εκκαθάριση και διαχείριση δεδομένων

o             Αυτοματοποίηση διαχείρισης δεδομένων

                Συναρτήσεις και χρήση σε αυτοματοποιημένους πίνακες

o             Παρουσίαση συναρτήσεων

o             Χρήση σε αυτοματοποιημένους πίνακες

                Εισαγωγή και μετασχηματισμός δεδομένων

o             Εισαγωγή δεδομένων

o             Μετασχηματισμός των δεδομένων

                Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων

o             Παρουσίαση Συγκεντρωτικών Πινάκων (Pivot Tables)

o             Δημιουργία & επεξεργασία Συγκεντρωτικών Πινάκων

o             Συγκεντρωτικά γραφήματα

o             Δημιουργία Οικονομικών αναφορών

                Λίστες και Πίνακες στο MS Excel

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

 

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

 

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech)

Πεδίο σχήματος (scope)

 

Το σχήμα ειδικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech) TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται στον τομέα της FINTEC (χρηματοοικονομική τεχνολογία). Η Fintech αφορά διάφορες υπηρεσίες, όπως χρηματοδότηση, πληρωμή (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πορτοφολιών), ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική ασφάλιση, ηλεκτρονική συμβουλευτική και κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

•             Εισαγωγή στο FinTech

•             Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Fintech

•             Digital Banking και Smart Banking

•             Ψηφιακό Χρήμα και Ψηφιακές Πληρωμές

•             Τεχνητή Νοημοσύνη και η Επίπτωσή της στις Τράπεζες

•             Χρήση αναδυόμενων εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ στα Οικονομικά / Χρηματο-οικονομικά (Risk Management / Credit Scoring / Modern Portfolio Management / Valuation / Projections)

•             Blockchain και Κρυπτονομίσματα

•             Ψηφιακές Πλατφόρμες και Ψηφιακά Οικοσυστήματα

•             Θεσμικό Πλαίσιο και Fintech

 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

 

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

 

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

 

Ειδικός υπηρεσιών και ανάλυσης των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (Economics of Cyber Security)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα ειδικών υπηρεσιών και ανάλυσης των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security)  TÜV HELLAS, αφορά έναν εξειδικευμένο υπάλληλο οικονομικής κατεύθυνσης ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας και επιλογής των βέλτιστων επενδύσεων σε μέτρα ασφάλειας για την αντιμετώπισή τους. Η ανάλυση των οικονομικών της κυβερνοασφάλειας αποτελεί εξέλιξη της παραδοσιακής διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας. Ενώ παραδοσιακά αυτή η διαχείριση πραγματοποιείτο με ποιοτικά κριτήρια, βασιζόμενα κυρίως σε υποκειμενική εκτίμηση, τα οικονομικά της κυβερνοασφάλειας εφαρμόζουν στατιστικά μοντέλα ώστε να ποσοτικοποιήσουν τον κάθε κίνδυνο και να τεκμηριώσουν το κόστος της επένδυσης σε αντίμετρα.Η ικανότητα ποσοτικοποιημένης διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας είναι απαραίτητη σε μια διεύθυνση κυβερνοασφάλειας αλλά και ευρύτερα σε οργανωτικές μονάδες διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και ψηφιακοί κίνδυνοι,Θεσμικό Πλαίσιο & Ψηφιακή Ασφάλεια,Μέτρηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο,Οικονομικά της επένδυσης ασφάλειας πληροφοριών,Παρουσίαση οικονομικών / μαθηματικών μοντέλων για θέματα κοστολόγησης, ποσοτικοποίησης, εκτίμησης και αποτίμησης στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριών, Ψηφιακή Ασφάλιση και οικονομικά μοντέλα και μέθοδοι

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Προπαρασκευής, Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στελεχών Προπαρασκευής, Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων ή Διαχείρισης Δημοσίων συμβάσεων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία ή έλεγχο του φακέλου υποβολής προσφοράς στα πλαίσια προσκλήσεων δημόσιων προμηθειών (αγαθών, υπηρεσιών και έργων), την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας και την διαχείριση της προκύπτουσας σύμβασης.

Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας απασχολείται σε οργανισμούς ή εταιρείες που συμμετέχουν στην υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, έχοντας την ευθύνη όλου του κύκλου υλοποίησης, δηλαδή από την προπαρασκευή, στην σύναψη και εν συνεχεία στην εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης, υπό του υφιστάμενου κοινοτικού – εθνικού θεσμικού πλαισίου των αρμοδιοτήτων για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς (δημόσιο) και Οικονομικούς Φορείς (ιδιώτες). 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus) 

Διαμόρφωση Πολύπλοκων – Μακράς Διάρκειας Συμβάσεων, Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις, Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών – Υπηρεσιών, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Μελετών, Χρήση Ένδικων Βοηθημάτων/Μέσων Προδικαστικής και Δικαστικής Προστασίας, Διαβούλευση με την Αγορά.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης 

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος – Σύμβουλος-Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Στελεχών-Συμβούλων-Επιθεωρητής  συστημάτων διαχείρισης TÜV HELLAS αφορά στα στελέχη επιχειρήσεων & αυτοαπασχολούμενους τα οποία ασχολούνται ήδη ή προετοιμάζονται να ασχοληθούν με τα  συστήματα διαχείρισης ή εργάζονται σε αντίστοιχα τμήματα ποιότητας δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες της ποιότητας. Δύνανται να απασχολούνται σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες και μικρές μονάδες παραγωγής, σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, σε εμπορικές επιχειρήσεις και σε οργανισμούς δημόσιους και μη. Το παραπάνω σχήμα, αφορά ανθρώπους σε εισαγωγικό επίπεδο, που έχουν είτε ελάχιστη εμπειρία είτε επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο τέτοιων συστημάτων, δεν οδηγεί δε σε επιθεωρητές συστημάτων όπου καθιερωμένα και διεθνή σχήματα εφαρμόζονται (πχ IRCA, ICQ).

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Στέλεχος ΣΔ
  1. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
  2. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  3. Συστήματα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία
 2. Σύμβουλος ΣΔ
  1. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
  2. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  3. Συστήματα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία

       3  Σύμβουλος παροχής πρώτων βοηθειών & ασφάλειας στην εργασία

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Σκοπός και πλεονεκτήματα εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης (ΣΔ), Ποιος ο ρόλος του Επιθεωρητή ΣΔ, Χαρακτηριστικά και εργαλεία επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης, Σχεδιασμός & υλοποίηση μίας επιθεώρησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 17021 & ISO 19011, Υλοποίηση μιας επιθεώρησης και συλλογή τεκμηρίων συμμόρφωσης, Αρχές σύνταξης αναφορών επιθεώρησης, Διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες επί των μη συμμορφώσεων, Εγκατάσταση, εφαρμογή, παρακολούθηση, μέτρηση επίδοσης, αξιολόγηση, ανασκόπηση και βελτίωση ενός ΣΔ, Απαιτήσεις τεκμηρίωσης ενός ΣΔ, Επιθεωρήσεις πρώτου, δευτέρου & τρίτου μέρους, Βασικές αρχές Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (TQM), Όροι & ορισμοί / Γενικές Αρχές ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών – ή περιβαλλοντικής διαχείρισης – ή υγείας & ασφάλειας στην εργασία, Συμβουλευτική για τη δημιουργία και επικύρωση ενός Συστήματος Διαχείρισης

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός Επιχειρηματικών Διαπραγματεύσεων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικών Επιχειρηματικών Διαπραγματεύσεων αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία της διαπραγμάτευ-σης επιχειρηματικών συμφωνιών, καθώς και για την επιτυχή υλοποίηση της διαπραγμάτευσης σύνθετων συμβάσεων. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας απασχολείται σε οργανισμούς ή εταιρεί-ες που συμμετέχουν στην υλοποίηση οικονομικών συμφωνιών, έχοντας την ευθύνη όλου του κύ-κλου υλοποίησης, δηλαδή από την προετοιμασία της διαπραγμάτευσης, στην διεξαγωγή και εν συνεχεία στην ολοκλήρωση αυτής.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

- Υλοποίηση διαπραγματεύσεων (στάδια – τακτικές – στρατηγικές)

- Διαμόρφωση διαπραγματευτικής «πίτας» (value claiming vs. creating value)

- Έλεγχος του διαπραγματευτικού πλαισίου (framing techniques) 

- Εφαρμογή δύναμης – πειθώ – επιρροής (ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης)

- Κτίσιμο δεσμεύσεων – σχέσεων (δια-προσωπικών / δια-εταιρικών) F118+[@ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ]

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Παραγωγής και Διάθεσης Βιβλίου

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης στελεχών παραγωγής και διάθεσης βιβλίου TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις και βιβλιοπωλεία. Ειδικότερα ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε:

 • Εκδοτικούς οίκους
 • Βιβλιοπωλεία
 • Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (εφημερίδες, περιοδικά κ.α.)
 • Επιχειρήσεις που πωλούν βιβλία, προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • Βιβλιοθήκες
 • Εκθέσεις βιβλίου
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς σχετικούς με το βιβλίο

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Ειδικός σχεδίασης-παραγωγής βιβλίου
 2. Ειδικός σύγχρονης προώθησης και διακίνησης βιβλίου

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές αρχές επιμέλειας και διόρθωσης κειμένων, Τεχνικές και Εργαλεία Επιμέλειας Πρωτοτύπου και Τυπογραφικής Επιμέλειας, Ψηφιοποίηση Περιεχομένου – Διαδικασίες Ψηφιοποίησης, Εργασίες Ψηφιοποίησης και Παραγωγής E-Books, Οργάνωση Εκδηλώσεων Προβολής και Προώθησης Προϊόντων / Υπηρεσιών, Ψηφιακό Marketing στο Διαδίκτυο, Χρήση των Social Media, Προώθηση και Πώληση με Εκτεταμένη Χρήση των Social Media, 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

EL-TRANSLATIONS Editing & Proofreading Expert

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης  EL-TRANSLATIONS Editing & Proofreading Expert απευθύνεται σε επιμελητές κειμένων, οι οποίοι είναι έμπειροι μεταφραστές ή/και ειδικοί στο θεματικό πεδίο του αντικειμένου του μεταφράσματος ή του μονόγλωσσου κειμένου και πραγματοποιούν μια σειρά ελέγχων στο μετάφρασμα ή το κείμενο. Οι επιμελητές συμμετέχουν στον κύκλο του έργου μετά τον μεταφραστή.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές γνώσεις λογισμικού μεταφραστικής μνήμης, Wordcount, Editing/Review, Proofreading/Quality assurance, DTP/PLP, Monolingual proofreading/Linguistic check, Online check/Web check, CAT tool external review

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Πτυχίο/δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ και παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος της EL-TRANSLATIONS «Β016 – Editing & Proofreading Expert».


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της EL-TRANSLATIONS μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο +30 210 680 1333 (EL-TRANSLATIONS, κα Ε. Ζήση)
 

Ειδικός στη Συνδυαστική Ανάπτυξη Περιεχομένου και Γλώσσας (Content and Language Integrated LEARNING – CLIL)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Ειδικών στη Συνδυαστική Ανάπτυξη Περιεχομένου και Γλώσσας αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε: Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια, Δημόσια και Ιδιωτικά Λύκεια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγή στην τεχνική CLIL, Το πλαίσιο 5C, Task – based and Game – based learning, Εργαλεία για το CLIL, Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) και Ικριώματα (Σκαλωσιές), Αξιολογώντας και βελτιώνοντας ένα μάθημα με την τεχνική CLIL

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων “STEM” (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων “STEM” TÜV HELLAS αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές με σκοπό την εκμάθηση / εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιών στους τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Γνωρίζει βασικές αρχές από τους επιστημονικούς αυτούς τομείς και χρησιμοποιεί τεχνικές στην ελκυστική παρουσίαση τους στην τάξη ώστε να ωθήσει τους εκπαιδευόμενους να καλλιεργήσουν κλίσεις και να ανακαλύψουν το επιστημονικό περιεχόμενο με έναν διαδραστικό τρόπο. Ο Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων  “STEM” συνήθως εργάζεται σε: Ιδιωτικά σχολεία, Κέντρα διά βίου μάθησης, Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που έχουν στα προγράμματα σπουδών τους προγράμματα διδασκαλίας με μέθοδο STEM, Εκπαιδευτήρια και Διδασκαλία με προγράμματα STEM, Εκπαιδευτήρια και κέντρα σπουδών πληροφορικής, Κέντρα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και STEM

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγικές έννοιες STEM, Πρακτική εκμάθηση Χημείας – Φυσικής, Μαθήματα βασικών αρχών προγραμματισμού και τρόπων διδαχής προγραμματισμού (για εκπαιδευτικούς), Εισάγοντας εκπαιδευόμενους στον προγραμματισμό, Εμπνέοντας νέους για την συμμετοχή σε προγράμματα STEM (σχεδιασμός ενεργειών επικοινωνία και πηγές εκμάθησης), Αξιολογώντας και βελτιώνοντας ένα πρόγραμμα STEM.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Χοροδιδάσκαλος Πολυπολιτισμικών χορών Latin and Ballroom Dances

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Χοροδιδασκάλων Πολυπολιτισμικών Χορών Latin and Ballroom Dances αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον τομέα της Χορευτικής Εκπαίδευσης και Ψυχαγωγίας. Ειδικότερα ένας τέτοιος εργαζόμενος είναι ικανός να διδάξει, εξηγήσει και να επιδείξει τεχνικές και μεθόδους Κοινωνικών και Πολυπολιτισμικών Χορών με μουσική ή ρυθμική συνοδεία. Απώτερος σκοπός ενός χοροδιδασκάλου είναι η μύηση των μαθητών του στην τέχνη των Κοινωνικών και Πολυπολιτισμικών Χορών, διδάσκοντας το βηματολόγιο, τις χορευτικές δεξιότητες, το στυλ και το ύφος καθενός χορού.

Ένας επαγγελματίας χοροδιδάσκαλος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί:
 Σε σχολές χορού σε πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς
 Σε ιδιωτικά γυμναστήρια
 Σε δημοτικά κέντρα μαζικού αθλητισμού
 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

1. Στοιχεία ιστορίας χορού.
2. Θεωρία και Ανάλυση Τεχνικής Χορού. 
3. Βασικά στοιχεία χορογραφίας.
4. Βασικές γνώσεις μουσικής – ρυθμικής. 
5. Βασικές γνώσεις ενδυματολογίας χορού. 
6. Βασικές αρχές χορευτικής έκφρασης και αλληλεπίδρασης με το κοινό. 
7. Βασικές αρχές οργάνωσης, προώθησης και συντονισμού χορευτικών παρουσιάσεων – παραστάσεων – audition.
8. Βασικά εργασιακά θέματα αναφορικά με το επάγγελμα του χορευτή. 
9. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας.
10. Χοροδιδασκαλία και σωματικές – ηλικιακές αλλαγές.
11. Στοιχειώδεις γνώσεις προπονητικής χορού.
12. Βασικές γνώσεις και εφαρμογή κανόνων διατήρησης φυσικής κατάστασης και πρακτικών καλής διατροφής.
13. Βασικές γνώσεις ανατομίας και κακώσεων και παροχή Α΄ βοηθειών.

Ειδικότητα 1η Latin & Ballroom Dances
14. Στοιχεία ιστορίας Latin & Ballroom Dances
15. Θεωρία και Ανάλυση Τεχνικής Latin & Ballroom Dances

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση.
 

Στέλεχος Ψηφιακής Εκπαίδευσης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Ψηφιακής Εκπαίδευσης TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης.
 Μεταξύ άλλων το στέλεχος ψηφιακής εκπαίδευσης διαθέτει πρακτικό προσανατολισμό και θεωρητική εκπαίδευση ώστε να θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή.
 Παράλληλα, οργανώνει ψηφιακές τάξεις, παράγει και διαθέτει ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό σε εικονικά περιβάλλοντα αγωγής,
 εξετάζει καινοτόμες πρακτικές και χρήση εργαλείων τηλεκπαίδευσης, ενώ τέλος καλλιεργεί δεξιότητες παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρονικού περιεχομένου με πολλαπλά μέσα, όπως βίντεο, γραφικά, τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ψηφιακή Εκπαίδευση 
• Διεθνή Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές 
• Παιδαγωγικές θέσεις, καινοτομίες και μεθοδολογικές αρχές στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Παραγωγή και Διάθεση Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
• Σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρουσιάσεων 
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών βίντεο
• Παιχνιδοποίηση
• Σχεδιασμός εκπαιδευτικών ιστοσελίδων

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
• Σχεδιασμός και οργάνωση της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας
• Οργάνωση, διάθεση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού
• περιεχομένου 
• Οργάνωση ψηφιακής τάξης

Στρατηγικός Σχεδιασμός της Ψηφιακής Εκπαίδευσης
• Μεθοδολογία Έρευνας, Σχεδιασμός και Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας
• Σχεδιασμός Διδασκαλίας και Δόμηση Εκπαιδευτικού Υλικού
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Ειδικής Αγωγής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Ειδικής Αγωγής της TÜV HELLAS αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ο οποίος είναι ικανός να συμβάλλει στην ανίχνευση δυσκολιών μάθησης, στην διάγνωση και αξιολόγηση τους, στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην αποτελεσματική εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών με χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες ή/ και με αναπηρίες. Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γενικότερα στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές), βοηθητικό προσωπικό αλλά και καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή τμήματα ένταξης των γενικών σχολείων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

Υποσχήματα

 Το σχήμα Στέλεχος Ειδικής Αγωγής της TÜV HELLAS περιλαμβάνει τα εξής: 
i. Ειδικός ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων για την παράλληλη στήριξη 
ii. Ειδικός ψηφιακού πορτφόλιου για την παράλληλη στήριξη 
iii. Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών 
iv. Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
v. Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων υποστήριξης κέντρων εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής
vi. Ειδικός καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας με ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων και σω-ματικών δραστηριοτήτων σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες σε μαθήματα γενι-κής παιδείας

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

i. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων για την παράλληλη στήριξη

1. Βασικά εργαλεία διαχείρισης εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή
2. Μαθησιακές Δυσκολίες
o Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία & Δυσφασία
o ΔΕΠ-Υ
o Αυτισμός
o Νοητική υστέρηση
3. Παράλληλη στήριξη στο πλαίσιο ενός ενταξιακού σχολείου και
και επιπλέον
4. Ψηφιακά εργαλεία για την ειδική εκπαίδευση

ii. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός ψηφιακού πορτφόλιου για την παράλληλη στήριξη

1, 2, 3 και επιπλέον
5. Πορτφόλιο

iii. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών

1, 2, 3 και επιπλέον
6. Αξιολόγηση και διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών
7. Ψηφιακά εργαλεία ανίχνευσης

iv. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

1, 2, 3 και επιπλέον
8. Ειδική εκπαίδευση και στρατηγικές διδασκαλίας
4. Ψηφιακά εργαλεία για την ειδική εκπαίδευση


v. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων για την υποστήριξη κέντρων εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής

1, 2, 3 και επιπλέον
4. Ψηφιακά εργαλεία για την ειδική εκπαίδευση
7. Ψηφιακά εργαλεία ανίχνευσης

vi. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας με ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων και σωματικών δραστηριοτήτων σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες σε μαθήματα γενικής παιδείας

9. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
10. Κίνηση, εγκέφαλος και ακαδημαϊκές δεξιότητες
11. Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας με ενσωμάτωση σωματικών δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός στη χρήση νέων τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Ειδικός στη χρήση νέων τεχνολογιών στην φυσική αγωγή TÜV HELLAS αφορά σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα της φυσικής αγωγής και γενικότερα του αθλητισμού και είναι καταρτισμένοι στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία. Με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους μπορούν ενδεχομένως να εργαστούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αθλητικούς φορείς και συλλόγους, σε δημοτικά ή κοινοτικά γυμναστήρια, σε αθλητικές επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Α) Παιδαγωγική της χρήσης νέων τεχνολογιών στη φυσική αγωγή

• Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής

• Μέθοδοι διδασκαλίας

 

Β) Διδακτική ατομικών δραστηριοτήτων και ομαδικών αθλημάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών

• Διδακτική ατομικών δραστηριοτήτων

• Διδακτική ομαδικών αθλημάτων

 

Γ) Νέες τεχνολογίες και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής

• Μέθοδοι εξάσκησης δεξιοτήτων

• Σχεδιασμός και προγραμματισμός διδασκαλίας

 

Δ) Δημιουργία και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη φυσική αγωγή

• Σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής της φυσικής αγωγής

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός σε Νέες Τεχνολογίες Οχημάτων και Θέματα Βάφων Αμαξωμάτων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα ειδικών σε νέες τεχνολογίες οχημάτων & θέματα βαφών αμαξωμάτων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με την επισκευή και τη συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων και παρέχει λύσεις σε ό,τι αφορά στη βαφή ενός αμαξώματος. Οι καθημερινές αρμοδιότητες του επαγγελματία περιλαμβάνουν  - αλλά δεν περιορίζονται σε - εφαρμογή, επιδιόρθωση και αλλαγή κινητήρων, διάγνωση προβλημάτων, αντικατάσταση μερών ή ολόκληρης της μηχανής με κύριο μέλημα την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον.Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε συνεργείο επισκευών και συντήρησης μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, σε ΚΤΕΟ ή σε επαγγελματίες που έχουν δικό τους συνεργείο.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 •  Αντικατάσταση εξαρτημάτων και μηχανισμών
 • Ορθή διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών
 •  Διαδικασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης και γνώση επιμέρους μηχανισμών και συστημάτων
 •  Διασφάλιση της ασφαλής λειτουργίας της κάθε επισκευής
 • Θεωρία προστασίας περιβάλλοντος
 • Εισαγωγή στις τεχνικές βαψίματος αμαξωμάτων
 • Προετοιμασία αμαξώματος για βαφή
 • Εργαλεία και τεχνικές βαφής
 • Θέματα διαφορετικών βαφών

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

 

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

 

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Τεχνικός Εγκατάστασης Υαλοπινάκων Οχημάτων SAINTGOBAIN

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Τεχνικός Εγκατάστασης Υαλοπινάκων Οχημάτων SAINTGOBAIN Smart Fitter Autover – SFA της TÜV HELLAS αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία τεχνικό Εγκατάστασης Υαλοπινάκων Οχημάτων, ικανό να εκτελεί αυτόνομα και υπεύθυνα την αντικατάσταση και επισκευή υαλοπινάκων οχημάτων. Το εν λόγω σχήμα πιστοποίησης απευθύνεται σε τεχνικούς, που απασχολούνται σε εταιρείες αντικατάστασης υαλοπινάκων και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων με αντικείμενο την επισκευή, την αντικατάσταση θραυσμένων ή κατεστραμμένων υαλοπινάκων οχημάτων και την άρτια τοποθέτησή τους, τηρώντας πάντα τους κανονισμούς ασφαλείας και τη νομοθεσία. Επίσης τον εντοπισμό ζητημάτων που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή οδήγηση μετά την αντικατάσταση.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

- Εργαλεία (Tools) τεχνικού ανεμοθώρακα οχημάτων

- Επισκευή υαλοπίνακα (Glass Repair) και μέθοδοι επισκευής

- Διαγνωστικό βλαβών (Diagnostic tester) και χρήση του στην τεχνολογία των υαλοπινάκων

- Θεωρία Βαθμονόμησης συστημάτων οχήματος (Calibration theory) και μέθοδοι υλοποίησης διαγνωστικών τεστ και βαθμονόμησης

- Αντικατάσταση ανεμοθώρακα οχημάτων (Windscreen replacement) και μέθοδοι αντικατά-στασης

- Νομοθεσία γύρω από την αντικατάσταση και επισκευή υαλοπινάκων (Legislation)

- Ευθύνη και συμβατικές υποχρεώσεις (Liability)

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

 

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών και πρακτική άσκηση.

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

 

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Ναυτιλίας

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Ναυτιλίας TÜV HELLAS αφορά έναν επαγγελματία ο οποίος είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε ομάδες διαχειρίζεται θέματα και εφαρμογές στο ναυτιλιακό κλάδο. Θα κατανοεί τις λειτουργικές απαιτήσεις προγραμματισμού και εφοδιασμού, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα απαιτήσεων και οδηγιών των δραστηριοτήτων της ναυτιλίας

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Για υποσχήμα: Τεχνικός Εφαρμογών στη Ναυτιλία

Αρχές Ναυπηγικής 
• Είδη πλοίων και Σχέδιο Ναυπηγικών Γραμμών
• Υδροστατική και ευστάθεια 
• Υπολογισμοί ογκομετρήσεων και εμβαδομετρήσεων με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Επιχειρησιακή έρευνα
• Γραμμικός προγραμματισμός
• GAMS, Matlab

Βάσεις δεδομένων
• Ημιδομημένα δεδομένα 
• Συστήματα και Πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων
• Δόμηση πληροφορίας
• Ολοκληρωμένα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών

Λογισμικά
• Λογισμικά πλοίου, μεταφορών και ναυτιλιακών εταιρειών
• GISIS – Global Integrated Shipping Information System 

Για υποσχήμα: Στέλεχος Ναυλομεταφορών

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
• Βασικές αρχές διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων και πλοίου
• Αγορά και Πώληση Πλοίου

Ναυτικές Διαφορές
• Απαιτήσεις από ολική απώλεια
• Speed and consumption claims
• Αξίωση Αποζημείωσης
• Ναυτική Διαιτησία
• Διαιτητική Διαδικασία

Ανάλυση Ναυλοσυμφώνων και Φορτωτικών
• Όροι  στα ναυλοσύμφωνα ταξιδίου των δεξαμενόπλοιων
• Ρήτρες που εμφανίζονται στα ναυλοσύμφωνα ταξιδίου
• Φορτία που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια
• Διαδικασία υπογραφής μιας φορτωτικής
 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική Εκπαίδευση  και τεχνική εκπαίδευση

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της αγοράς, εμπλουτίζει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης επαγγελματιών και διευρύνει τις αντίστοιχες ειδικότητες.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού σε σχήμα πιστοποίησης, που εντάσσεται στο πεδίο διαπίστευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD), έχουν Ευρωπαϊκή αναγνώριση, καθώς το πιστοποιητικό τους αναγνωρίζεται ως αξιόπιστο στα κράτη μέλη της ΕΕ. Να σημειωθεί ότι η πιστοποίηση, δεν αφορά σε αυτό που η αγορά ονομάζει δίπλωμα-αδειοδότηση, αλλά σε ένα πρόσθετο προσόν του επαγγελματία, που διαρκεί όσο ο τελευταίος το επιθυμεί και με τρόπο που εξασφαλίζει την υπεροχή του.

Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο πιστοποίησης ενός επαγγελματία, για τις απαιτήσεις, το υλικό κάθε ειδικότητας και την αίτηση, μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας το αρχείο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και «ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» στα δεξιά της σελίδας, και στα γραφεία μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας