Πιστοποίηση κατά ISO 29993:2017

Η πιστοποίηση σας κατά ISO 29993:2017 για την Παροχή Υπηρεσιών Μάθησης εκτός τυπικής εκπαίδευσης

To πρότυπο ISO 29993:2017 παρέχει ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για ποιοτικές υπηρεσίες μάθησης εκτός τυπικής εκπαίδευσης, θέτοντας προδιαγραφές για τα ποικίλα στοιχεία τους και την παράδοση αυτών.

Το ISO 29993:2017 προσδιορίζει τις απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών μάθησης εκτός τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων όλων των τύπων δια βίου μάθησης, όπως επαγγελματική κατάρτιση και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (παρεχόμενη με ίδιους πόρους, είτε μέσω εξωτερικών συνεργατών). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται  υπηρεσίες μάθησης που προσφέρονται από οργανισμούς παροχής μάθησης που απευθύνονται είτε σε εκπαιδευόμενους , ή και σε χορηγούς που  χρηματοδοτούν τις υπηρεσίες για λογαριασμό των εκπαιδευόμενων.  Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των υπηρεσιών (μάθησης) είναι ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι προσδιορίζονται, οι υπηρεσίες μάθησης αξιολογούνται και περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο. Η εκμάθηση μπορεί να υλοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο προς τον εκπαιδευόμενο, με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας, είτε με ένα συνδυασμό των δύο.

Το ISO 29993:2017 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, μικρούς ή μεγάλους που παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και για τμήματα εταιρειών που παρέχουν ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. 

Το πρότυπο δεν απευθύνεται σε σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήμια που παρέχουν τυπική εκπαίδευση, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί από εκείνα για προβληματισμό  και αυτοαξιολόγηση.

Μια παγκοσμιοποιημένη και ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία της γνώσης απαιτεί από τους ανθρώπους να συνεχίσουν να αποκτούν νέες δεξιότητες και γνώσεις για ολόκληρη την επαγγελματική και ιδιωτική τους ζωή. To τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μιας χώρας, ωστόσο, δεν είναι πάντα αποτελεσματικό και επαρκές όσον αφορά στην κάλυψη των ταχέως εξελισσόμενων αναγκών των ατόμων και των κοινωνιών. Οι ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών μάθησης έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να ανταποκριθούν γρήγορα στις ανάγκες αυτές. Επιπλέον, καθώς η διασυνοριακή κινητικότητα της απασχόλησης αυξάνεται στην παγκόσμια οικονομία, όλο και περισσότεροι ιδιωτικοί πάροχοι επεκτείνουν τη διεθνή τους παρουσία και παρέχουν υπηρεσίες μάθησης σε εκπαιδευόμενους πέρα από τα εθνικά τους σύνορα.

Έτσι στόχος εφαρμογής του προτύπου ISO 29993:2017 είναι η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στην παγκόσμια αγορά, που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η εφαρμογή του προτύπου πέραν της εξασφάλισης παροχής ποιοτικών υπηρεσιών μάθησης, ενισχύει τη διαφάνεια και επιτρέπει τη σύγκριση σε παγκόσμιο επίπεδο των υπηρεσιών μάθησης, προσφέροντας μια μοναδική εναλλακτική λύση που υποστηρίζεται από διεθνή συναίνεση σε αντίθεση με την τεράστια ποικιλία των εθνικών πρότυπων υπηρεσιών και διαχείρισης, που υπάρχει σήμερα στον τομέα της μη τυπικής μάθησης. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση από έναν ανεξάρτητο οργανισμό όπως η TÜV HELLAS σημαίνει επιβεβαίωση της ουσιαστικής εφαρμογής των απαιτήσεων του προτύπου και δέσμευσης του Οργανισμού στις αρχές του.

Οφέλη της πιστοποίησης ISO 29993:2017

Η πιστοποίηση ενός Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 29993:2017

  • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι ο οργανισμός έχει ευθυγραμμίσει τα διάφορα στοιχεία των υπηρεσιών μάθησης (συμπεριλαμβανομένων της διαφήμισης, της πληροφόρησης που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους, της ανάλυσης αναγκών, του σχεδιασμού, του τρόπου αξιολόγησης μάθησης & αξιολόγησης των υπηρεσιών) προς το σκοπό της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της διαφάνειας των υπηρεσιών μάθησης
  • Συνηγορεί στο ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι του οργανισμού πραγματώνονται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και τις στρατηγικές
  • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων
  • Αποδεικνύει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για την παροχή υπηρεσιών μάθησης υψηλής ποιότητας
  • Προσφέρει Προϋποθέτει ετήσια αξιολόγηση των υπηρεσιών μάθησης, οι οποίες συμβάλλουν ώστε να παρακολουθεί ο οργανισμός την απόδοσή του και να βελτιώνεται
  • Ενισχύει τη φήμη και την αξιοπιστία του οργανισμού τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά, είτε των Διευθύνσεων/ Τμημάτων Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης στον κλάδο δραστηριότητας τους
  • Εξασφαλίζει συμμόρφωση με το ISO 29993:2017 γεγονός που μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν υπηρεσίες μάθησης που είναι κατάλληλες για τους στόχους και τους σκοπούς τους και επομένως να αξιοποιήσουν στο βέλτιστο βαθμό τις παρεχόμενες  υπηρεσίες μάθηση

Τα 5 βήματα για να πιστοποιηθείτε κατά ISO 29993:2017

Μπορεί το ISO 29993:2017 να λειτουργήσει παράλληλα με άλλα εγκατεστημένα συστήματα διαχείρισης?

Το ISO 29993:2017 είναι ένα χρήσιμο συμπλήρωμα της πιστοποίησης συστήματος σύμφωνα με το ISO 21001/ DIN EN ISO 9001, καθώς και της πιστοποίησης προσώπων και στην πραγματικότητα αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο. Με αυτόν τον συνδυασμό, ένας πελάτης μπορεί να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισής του μέσω του ISO 21001/ DIN EN ISO 9001 και επίσης να αποδείξει ότι η προσφερόμενη εκπαιδευτική ή επιμορφωτική υπηρεσία συμμορφώνεται με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο.

Ένα ή περισσότερα μαθήματα κατάρτισης μπορούν στη συνέχεια να αναδειχθούν και με βάση την  πιστοποίηση προσώπων.

Γιατί πρέπει να προτιμήσετε την TÜV Hellas για πιστοποίησή σας κατά ISO 29993:2017

Η TÜV HELLAS είναι ένας αξιόπιστος και διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας επιθεώρησης και πιστοποίησης. Οι επιθεωρητές έχουν εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου βασισμένη σε εκτενή κατάρτιση και σε μακρόχρονη εμπειρία και θα σας υποστηρίξουν αποτελεσματικά στη διαδικασία πιστοποίησής σας, παρέχοντάς σας αντικειμενική ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Σας εγγυόμαστε υπηρεσίες με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Επίσης, χάρη στο παγκόσμιο δίκτυό μας, μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης σε όλο τον κόσμο.

Συνεισφορά του προτύπου ISO 29993:2017 στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Το πρότυπο ISO 29993:2017 συμβάλλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης:4, 10, 5

4. Quality Education: ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

4. Ποιοτική εκπαίδευση: εξασφάλιση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης και προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους.

Το ISO 29993:2017 είναι ένα πρότυπο υπηρεσιών που καθορίζει ένα σύνολο ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών εκμάθησης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων όλων των τύπων δια βίου μάθησης.  Αναπτύχθηκε για να προωθήσει την κατανόηση και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων ή/και των χορηγών όσον αφορά στην ποιότητα, την αλληλουχία και τα αποτελέσματα των υπηρεσιών μάθησης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης, και την τεκμηριωμένη απόφασή τους για την αγορά τέτοιων υπηρεσιών. Το ISO 29993 αποσκοπεί επίσης στο να βοηθήσει τους παρόχους μαθησιακών υπηρεσιών να παρέχουν τις υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων ή/και των χορηγών.

 

10.Reduce inequality within and among countries

10.Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών

Οι Πάροχοι υπηρεσιών μάθησης εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του προτύπου, αποκτούν ένα μοντέλο για τη βελτίωση των υπηρεσιών μάθησης προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες μάθησης. Επιπλέον, καθώς η διασυνοριακή κινητικότητα της απασχόλησης αυξάνεται στην παγκόσμια οικονομία, όλο και περισσότεροι ιδιωτικοί πάροχοι επεκτείνουν τη διεθνή τους παρουσία και παρέχουν υπηρεσίες μάθησης σε εκπαιδευόμενους πέρα από τα εθνικά τους σύνορα, συνεισφέροντας έτσι στη δημιουργία προδιαγραφών ισότητας.

 

5: Gender Equality: Achieve gender equality and empower all women and girls

5: Ισότητα των φύλων: Επίτευξη ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών

Το πρότυπο ISO 29993:2017 έχοντας σαν θεμελιώδη προϋπόθεση παροχής υπηρεσίας μάθησης, την αναγνώριση αναγκών, θέτει τις βάσεις για βαθιά ανάλυση των τρεχουσών  συνθηκών και καταστάσεων που βιώνει ο σύγχρονος υποψήφιος εκπαιδευόμενος.  Μέσα από αυτή αναπόφευκτα προσεγγίζει το ζήτημα ισοτιμίας και ισονομίας μεταξύ όλων των ατόμων, με ιδιαιτερότητες η άνευ, και ιδιαίτερα ανδρών και γυναικών που όλο και ηχηρότερα διεκδικείται από τις εκπροσώπους του φύλου, ενάντια σε καθεστώτα και πρακτικές πλήρους καταπάτησης του όποιου δικαιώματος και κώδικα ηθικής.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το ISO 29993:2017

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το ISO 29993:2017;

Οι κύριοι ωφελούμενοι του ISO 29993:2017 είναι οι πάροχοι υπηρεσιών μάθησης. Το Διεθνές Πρότυπο έχει ως στόχους την ενίσχυση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών μάθησης, την παροχή ενός μοντέλου για τη βελτίωση των υπηρεσιών μάθησης που μπορεί να διαμοιραστεί εντός του οργανισμού, την παροχή ενός διεθνώς αναγνωρισμένου εργαλείου που αποδεικνύει την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών μάθησης

Το ISO 29993:2017 είναι επίσης επωφελές για τους εκπαιδευόμενους (ή/και τους χορηγούς τους), καθώς το πρότυπο αναγνωρίζει τη σημασία της τεκμηριωμένης απόφασης του εκπαιδευόμενου σχετικά με την απόκτηση υπηρεσιών μάθησης, καθορίζοντας τις απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους εκπαιδευόμενους (ή/και στους χορηγούς τους). Η συμμόρφωση με το ISO 29993:2017 μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν υπηρεσίες μάθησης που είναι κατάλληλες για τους στόχους και τους σκοπούς τους.

Τι γίνεται με την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υπηρεσίας μάθησης;

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υπηρεσίας μάθησης αποτελούν επίσης μέρος της πιστοποίησης.  Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ο πάροχος υπηρεσιών μάθησης πρέπει να επιδείξει ότι παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά τις υπηρεσίες του, προκειμένου να προσδιορίσει αν οι στόχοι αυτών έχουν επιτευχθεί . Έτσι ο οργανισμός θα πρέπει να δείξει ότι έχει σχεδιάσει κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης, προκειμένου να εφαρμόζονται (από τη διοίκηση της εταιρείας) σε τακτική βάση και ο ίδιος να έχει ανά πάσα στιγμή μια πλήρη επισκόπηση της επίδοσης των υπηρεσιών του.

Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά τα πιστοποιητικά στο πλαίσιο της επαναπιστοποίησης ή της επιτήρησης;

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιθεώρησης, εκδίδεται πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 29993:2017, το οποίο ισχύει για τρία χρόνια. Στη φάση της επαναπιστοποίησης η περίοδος ισχύος αρχίζει απευθείας από τη λήξη του προηγούμενου πιστοποιητικού. Αυτό σημαίνει ότι η ημερομηνία λήξης του νέου πιστοποιητικού αντιστοιχεί στην κανονική τριετή περίοδο (ημερομηνία λήξης του παλαιού πιστοποιητικού συν τρία έτη) εάν η διαδικασία διεξάγεται εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή εάν ο έλεγχος και η διαχείριση ΜΣ (μη συμμορφώσεων) ολοκληρώνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Σε περίπτωση που σε μία εξ αυτών χρειαστεί αναθεώρηση του πιστοποιητικού, διαφοροποιείται η ημερομηνία έκδοσης της τροποποίησης, αλλά διατηρείται η αρχική τριετής ισχύς.

Πώς συνδέεται το ISO 29993:2017 με το ISO 21001:2018;

Τα δύο πρότυπα ISO 29993:2017 και ISO 21001:2018 είναι πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για εκπαιδευτικούς οργανισμούς και έτσι συμπληρώνουν το φάσμα των διαφορετικών προσεγγίσεων για την εφαρμογή προτύπων στον εκπαιδευτικό τομέα. Αυτό επιτρέπει στους οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση και επιμόρφωση να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών προτύπων.

Οι βασικές απαιτήσεις σχετικά με τη δέσμευση διοίκησης, ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, προσδιορισμό και επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων, το σχεδιασμό, αξιολόγηση και συνεχή επικαιροποίηση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού, τη λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο και μεθοδολογία παροχής μάθησης,  την επάρκεια και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτών, την καταλληλότητα υποδομής και μέσων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και προσβασιμότητας , τη λήψη υπόψη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών εκπαιδευόμενων, τόσο για τον τρόπο διδασκαλίας, όσο και για τη μεθοδολογία αξιολόγησης μάθησης, παροχή υπηρεσίας μέσω συνεργατών, θέματα προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και την ανατροφοδότηση από τους οφελούμενους αλλά και τους εμπλεκόμενους από τον οργανισμό, διαχείριση παραπόνων και ενστάσεων, μη συμμορφούμενη υπηρεσία απαντώνται και στα δύο πρότυπα.  Ωστόσο το πρότυπο ISO 21001:2018 ακολουθεί δομή “high level structure”  και θέτει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού οργανισμού. Μεταξύ αυτών υπεισέρχονται θέματα πλαισίου λειτουργίας, ενδιαφερομένων μερών, πολιτικής εκπαιδευτικού οργανισμού, ανάλυσης ρίσκων κι ευκαιριών, διαχείρισης αλλαγών, συνεχούς βελτίωσης, καθώς και παράμετροι εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκόπησης διοίκησης στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος εκπαιδευτικού οργανισμού.

Όλοι όσοι απασχολούνται στην εταιρεία θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό;

Μία από τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση είναι η ευαισθητοποίηση της διοίκησης και του προσωπικού στις απαιτήσεις του προτύπου και σχετική επιμόρφωση των εμπλεκομένων, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω ειδικής εκπαίδευσης.  Η κατανόηση της σημασίας και εφαρμογής των απαιτήσεων υπηρεσίας μάθησης εκτός τυπικής εκπαίδευσης εξασφαλίζει μεγαλύτερη δέσμευση των εργαζομένων με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών μάθησης, καθώς και προς τον οργανισμό στο σύνολό του.

Πόσο αναγνωρισμένο είναι το πιστοποιητικό – και για τι χρονικό διάστημα ισχύει;

Το ISO 29993:2017 είναι ένα διεθνές πρότυπο και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Το πιστοποιητικό εκδίδεται με τριετή ισχύ – με ετήσιους ελέγχους επιτήρησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7462
Fax: +30 210 6528025
certification@tuvhellas.gr