ΕΛΟΤ 1435:2009

Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους

Το ΕΛΟΤ 1435:2009 απευθύνεται σε Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας και αποδεικνύει την ικανότητά τους να παρέχουν με συνέπεια υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Πελατών τους.

Η TÜV HELLAS είναι ένας από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης που διαπιστεύτηκε από το ΕΣΥΔ για το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435, έχοντας χορηγήσει περισσότερα από 40 πιστοποιητικά.

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 απευθύνεται σε Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας (Διαφημιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Προγραμματισμού Μέσων και Αγοράς Χώρου και Χρόνου, Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, Εταιρείες Προώθησης Πωλήσεων και Άμεσου Μάρκετινγκ, Εταιρείες Δημιουργίας Διακριτού Σήματος) και αποσκοπεί στη διασφάλιση της Διαχειριστικής Επάρκειας τους και κατ’επέκταση της ποιότητας στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Καθορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις τις οποίες οι Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας πρέπει να ικανοποιούν και ισχύουν ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους ή κατηγορίας υλοποιούμενου έργου επικοινωνίας.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση μιας εταιρείας, ανεξάρτητα από τη φύση του πελατολογίου της, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Βελτίωση της οργάνωσης, η οποία τελικά οδηγεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 
  • Συστηματικός έλεγχος διεργασιών / δραστηριοτήτων, ο οποίος έχει σαν αποτέλεσμα να αποφεύγονται και να προλαμβάνονται αστοχίες και λάθη
  • Συμμόρφωση με τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008), σύμφωνα με τον οποίο είναι απαραίτητη η πιστοποίηση προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
  • Σαφής καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητάς
  • Αύξηση εμπιστοσύνης Πελατών και της Αγοράς γενικότερα για την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες επικοινωνίας, με δεδομένο ότι η επιθεώρηση και η επακόλουθη πιστοποίηση γίνονται από έναν ανεξάρτητο Φορέα (Φορέα Πιστοποίησης)
  • Αύξηση ικανοποίησης Πελατών 

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7462
Fax: +30 210 6528025
certification@tuvhellas.gr