ISO 9001

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис
Fax: +359 32 650 851
TÜV NORD ISO 9001 Zertifizierung TÜV NORD ISO 9001 Zertifizierung TÜV NORD ISO 9001 Zertifizierung TÜV NORD ISO 9001 Zertifizierung

Какво е ISO 9001? Групата стандарти на системата за управление на качеството ISO 9001 се състои от международни стандарти, представляващи ръководство за разработване и внедряване на ефективна система за управление на качеството. Независимо от спецификата на продуктите, тези стандарти са приложими, както в сферата на производството, така и в сферата на услугите. 

Основни стандарти ISO

 • ISO 9000:2015 – съдържа принципите и основните понятия от управлението на качеството, описва съдържанието на сериите стандарти и съдържа списък с термините и тяхното значение при използването им.
 • ISO 9001:2015 – определя изискванията към системите за управление на качеството
 • ISO 9004:2009 – управление за дълготраен успех на всяка организация. Подход за управление чрез качеството ISO
 • 19011 – указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011).

Защо внедряваме стандарт ISO 9001?

Предприятията внедряват ISO 9001 по различни причини. Решението за внедряване на ISO 9001 може да се основава на на цели като:

 • удовлетворяване изискванията на потребители търсещи продукт с високо качество излаз на пазара на Европейския съюз /ЕС/;
 • конкурентоспособност на вътрешния и външен пазар;
 • усъвършенстване системите за управление на качеството;
 • намаляване и улесняване на одити от страна на потребители;
 • подобряване организацията на работата на целия персонал във фирмата.

Опростена последователност по пътя към сертифицирането

 • Приложете изискванията, съдържащи се в ISO 9001
 • определете най-добрите за Вас методи на работа
 • определете какво и как ще правите
 • правете това, което сте казали - потвърдете го
 • усъвършенствайте го! Системата не трябва да е статична. Тя трябва да се развива, а главното е качеството на продуктите и производствените процеси да се усъвършенстват. Ефективен подход може да бъде използването на цикъла: Планирай – Прави – Проверявай – Подобрявай. Инструмент на такова усъвършенстване могат да станат целите по качеството.
 • Необходимо е да се определят и документират целите в областта на качеството за усъвършенстване процесите. Целите трябва да са измерими и да следват политиката на предприятието в областта на качеството.
 • Целите могат да са отделен документ, могат да са като бизнес-план на Фирмата или като част от протокола от проведен преглед от ръководството.
 • Целите трябва да са определени за всички нива в предприятието.
 • Целите могат да са включени в плановете на отделни структурни звена.

Разпределете в предприятието отговорностите и пълномощията!

Ролята на консултанта:

Някои предприятия се сертифицират по ISO 9001, без да привличат външни консултанти, но намесата на външни специалисти понякога е от голямо значение и може да е добро решение.

Ако бъдат привлечени консултантисъс знания и опит във вашето предприятие, които познават стандартите от серията ISO 9000 , те могат да са ценен ресурс.

Те често помагат правилно да се планира и внедри Системата за управление на качеството, да се проведе обучение, а също така съдействат при подготовката за провеждане на одита. Освен това не се страхуват от одита, защото ежедневно те вече работят по изискванията на стандарта.

Работейки с консултанти:

 • Изисквайте помощ, за да разберете как да внедрите системата за качество, а не консултанта да върши Вашата работа.
 • Задавайте въпроси за новите и непознати неща от стандарт ISO 9001
 • Искайте разяснения за написване на инструкции и документиране на процесите в предприятието.
 • Питайте какво да е Вашето поведение по време на одита.

Преди одита:

 • Проверете дали са изпълнени всички препоръки, направени от консултантите.
 • Прегледайте всички документи за сертификационния одит, за да сте сигурни, че изискванията се изпълняват.
 • Разгледайте възможността за визита на одитора преди одита. Това не е консултантска визита, а определяне готовността ви за сертификационен одит.
 • Проведете генерална репетиция.
 • Подгответе всички сътрудници в предприятието как да отговарят на въпросите на одиторите.

Контролни одити

Системите сертифицирани по ISO 9001, изискват периодичен контрол за да се гарантира, че продължават да работят според изискванията на стандарта. Основната цел на проверяващите в хода на контролните одити е проверка на съответствието на стандарт ISO 9001. Одиторите търсят потвърждение на това, че цялата система за качество се поддържа, усъвършенства и при необходимост се коригира.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис Софияул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

Tel.: +359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297
bulgaria@tuev-nord.de