Υπηρεσίες Μετάφρασης

ISO 17100:2015 «Υπηρεσίες μετάφρασης – Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες μετάφρασης»

Το Πρότυπο ISO 17100:2015 είναι ένα νέο εξειδικευμένο Διεθνές Πρότυπο που εφαρμόζεται στους τομείς υπηρεσιών μετάφρασης, τόσο για εταιρείες που παρέχουν μεταφραστικές υπηρεσίες όσο και για τμήματα εταιρειών που ασχολούνται με τις μεταφράσεις. Το Πρότυπο ISO 17100:2015 αντικαθιστά το Πρότυπο EN 15038:2006.

Το Πρότυπο ISO 17100:2015 προβλέπει απαιτήσεις για τις βασικές διεργασίες, τους πόρους , καθώς και άλλες πτυχές απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης ποιότητας που πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 17100:2015 παρέχει επίσης τα μέσα, με τα οποία ο πάροχος υπηρεσιών μετάφρασης (TSP) μπορεί να αποδείξει τη συμμόρφωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών μετάφρασης με το πρότυπο ISO 17100:2015 και την ικανότητα των διεργασιών και των πόρων του να παραδώσει μια μεταφραστική υπηρεσία που θα καλύψει τις προδιαγραφές του πελάτη και άλλες ισχύουσες προδιαγραφές.

Οφέλη

Η πιστοποίηση ενός Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17100:2015

  • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι του οργανισμού υλοποιούνται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και τις στρατηγικές
  • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων
  • Αποδεικνύει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
  • Ενισχύει τη φήμη και την αξιοπιστία του οργανισμού τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά. 

Η TÜV HELLAS προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 17100:2015

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7462
Fax: +30 210 6528025
certification@tuvhellas.gr