Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (Οδηγία 2003/87/ ΕΚ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας δεσμευθεί, βάσει του άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο, να συμβάλλει στην μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών των 6 αερίων του θερμοκηπίου κατά 8%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 για την περίοδο 2008-2012, έχει αναπτύξει σε επίπεδο εταιρειών ένα εκτενές σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το σύστημα αυτό που τέθηκε σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 01.01.2005 για την τριετία 2005-2007 και συνεχίζεται για την πενταετία 2008-2012 (και με την προοπτική να συνεχισθεί και την οκταετία 2013-2020) έχει βασισθεί στους καινοτόμους μηχανισμούς που έχει καθορίσει το πρωτόκολλο του Κιότο, δηλαδή

 

  • την Διεθνή Εμπορία Εκπομπών
  • την Κοινή Εφαρμογή (JI – Joint Implementation) και τον
  • Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης (CDM – Clean Development Mechanism).

Για να είναι δυνατή η συμμετοχή ενός Φορέα Εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να:

 

  • διαθέτει δικαιώματα εκπομπών, που είναι η εμπορεύσιμη μονάδα του συστήματος και αναφέρονται στο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών
  • διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παρακολούθησης εκπομπών και την σχετική άδεια εκπομπών η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις παρακολούθησης και αναφοράς των εκπομπών για μια εγκατάσταση,
  • υποβάλλει στην αρμόδια αρχή σχετική έκθεση εκπομπών μετά από κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι 31η Μαρτίου του επόμενου, οι οποίες έχουν επαληθευθεί αναφορικά με την επάρκεια και την ακρίβεια των δεδομένων τους από ανεξάρτητους διαπιστευμένους περιβαλλοντικούς επαληθευτές.

TÜV HELLAS, ως Φορέας Πιστοποίησης/Επαλήθευσης και κατέχει την σχετική Διαπίστευση από την Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. (Αρ. Πιστοποιητικού Διαπίστευσης: 31-2, 15/07/2011) και πραγματοποιεί επαληθεύσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ Η.Π. 54409/2632/27.12.2004 (ΦΕΚ 1931Β’) με Έλληνες εγκεκριμένους επαληθευτές.

Επίσης η TÜV HELLAS σε συνεργασία με το μητρικό της Οργανισμό TÖV NORD παρέχει υπηρεσίες επαλήθευσης έργων που βασίζονται την Κοινή Εφαρμογή (JI – Joint Implementation) και τον Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης (CDM – Clean Development Mechanism).

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7462
Fax: +30 210 6528025
certification@tuvhellas.gr