Ενεργητική - Παθητική Πυροπροστασία

Ενεργητική και Παθητική Πυροπροστασία

Οι επιθεωρήσεις πυροπροστασίας κτιρίων, διενεργούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας (ΠΔ 41/18, Πυροσβεστικές Διατάξεις, ΤΟΤΕΕ 2451/86, ΕΛΟΤ ΕΝ 12845, ΕΛΟΤ ΕΝ 54 και Υπουργικές Αποφάσεις), των διεθνών κωδικών και κανόνων που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση (NFPA, VdS, DIN, CΕΑ).

Βασικό αντικείμενο των επιθεωρήσεων αποτελεί ο χωρισμός σε πυροδιαμερίσματα, η κατασκευή του περιβλήματος του πυροδιαμερίσματος, η εξασφάλιση όδευσης διαφυγής των χρηστών, η διαχείριση καπνού, η σήμανση και ο φωτισμός ασφαλείας, η λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης, καταιονητήρων, CO2 και άλλων κατασβεστικών μέσων.

Η παρουσία της TÜV HELLAS, από τον έλεγχο της μελέτης και την έγκριση των χρησιμοποιούμενων υλικών μέχρι την επιθεώρηση των κατασκευών και τις λειτουργικές δοκιμές των εγκαταστάσεων, εξασφαλίζει τη χρήση των καταλληλότερων υλικών και επαληθεύει την αρτιότητα και τη συμβατότητα των εγκαταστάσεων με στόχο την αποτελεσματικότητά τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επίσης, εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, ενώ αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ασφαλιστικών εταιριών.

Με την μεγάλη εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί, μεταξύ άλλων και με την πιστοποίηση Πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής), κατά την κατασκευή του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ευαίσθητων data centers και ξενοδοχειακών μονάδων, η TÜV HELLAS είναι σε θέση να παράσχει αξιόπιστες υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης πυροπροστασίας κάθε είδους και μεγέθους κτιρίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
buildings@tuvhellas.gr