Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ενέχουν μεγάλη επικινδυνότητα αν δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σωστά. Με την Υπουργική Απόφαση 101195 ‘Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις’ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4654/Β/8.10.2021, το ΕΛΟΤ 60364:2020 αποτελεί το πρότυπο για τη μελέτη, την κατασκευή, τις αλλαγές, τις προσθήκες και τους ελέγχους των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα αντικαθιστώντας το ΕΛΟΤ HD 384 που ήταν σε ισχύ από το 2004 με το ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004 και έχει εφαρμογή για παλαιότερες εγκαταστάσεις.

Οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία τους µε την προϋπόθεση της ορθής χρήσης τους.

Ειδικότερα οι απαιτήσεις αυτές αποβλέπουν στην αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθμό, των κινδύνων που θα ήταν δυνατόν να εμφανισθούν για:

  • τα άτομα
  • τα κατοικίδια ζώα και τα ζώα εκτροφής
  • τα διάφορα αγαθά 

που βρίσκονται στην περιοχή αυτών των εγκαταστάσεων.

Οι κίνδυνοι που θα ήταν δυνατόν να εμφανισθούν εξαιτίας της λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μπορεί να οφείλονται:

  • στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το σώμα ατόμων ή ζώων
  • σε υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα, πυρκαγιά ή αλλοίωση αγαθών

Με βάση τις απαιτήσεις του κανονισμού και διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό από πληθώρα έργων, η TÜV HELLAS αποτελεί εγγύηση για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, έχοντας επιθεωρήσει εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, εμπορευματικές αποθήκες και πολλά ακόμα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
buildings@tuvhellas.gr